Buradasınız

Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği

Using Financial Ratios to Distinguish between Participation and Conventional Banks: A Case Study of Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Islamic banks are organized under and operate upon principles of Islamic law which requires risk sharing and prohibits the payment or receipt of interest. In contrast, conventional banks are guided mainly by the profit-maximization principle. If the differences between the two types of banks are not just semantic, Islamic and conventional banks should be distinguishable from one another on the basis of financial information obtained from company balance sheets and income statements. The purpose of this paper is to determine whether Islamic and conventional banks in Turkey are distinguishable from one another on the basis of financial characteristics alone. We input 23 financial ratios into logit analysis models to determine whether researchers could use these ratios to distinguish between the two types of banks.
Abstract (Original Language): 
Katılım bankaları geleneksel bankalardan farklı olarak risk paylaşımı ve faiz yasağı gibi İslami kurallara dayalı olarak faaliyet gösterirler. Buna karşılık geleneksel bankalar kar maksimizasyonu hedefiyle faaliyetlerini yürütürler. Eğer bu iki tip banka arasındaki fark sadece sözde kalmıyorsa, İslami ve geleneksel bankalar bilanço ve gelir tablolarından elde edilecek finansal bilgilere dayalı olarak birbirlerinden ayrılabilmelidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren geleneksel ve katılım bankaları arasında finansal karakteristikleri baz alınarak ayrım yapılıp yapılamayacağını belirlemektir. Logit analiz modelinde 23 finansal rasyo kullanılmak suretiyle araştırmacıların iki banka tipi arasında ayrım yapılıp yapılmayacağını belirlemeye çalışılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Alpay, S. ve Hassan, M.K. (2007) “A Comparative Efficiency
Analysis of Interest Free Financial Institutions and Conventional
Banks: A Case Study on Turkey” Economic Research
Forum Working Paper Series, November.
Atlaş, G. (2008) “İslami Finans Sistemi” Sermaye Piyasasında
Gündem, TSPAKB, 69: 19-30.
Ariss R.T. (2010) “Competitive Conditions in Islamic and
Conventional Banking: A Global Perspective”, Review of Financial
Economics, 19(3):101-108.
Bader, M.K., Mohamad, S. ve diğerleri (2008) “Cost,
Revenue, and Profit Efficiency of Islamic Versus Conventional
Banks: International Evidence Using Data Envelopment
Analysis” Islamic Economic Studies , 15(2): 23-76.
Birdal, M. (2007) “İslam Bankacılığı Ne Kadar Alternatif?”
Evrensel Gazetesi (06.10.2007), http://www.Evrensel.Net/Haber.
Php?Haber_İd=18227 , (10.04.2010).
Iqbal, M.M. (2006) “A Broader Definition of Riba” Pakistan
Institute of Development Economics Working Paper.
Işık, I. ve Hassan, M.K. (2002) “Technical, Scale and Allocative
Efficiencies of Turkish Banking Industry” Journal of
Banking and Finance, 26(4): 719-766.
Olson, D. ve Zoubi, T.A. (2008) “Using Accounting Ratios
to Distinguish Between Islamic and Conventional Banks
in The GCC Region” The International Journal Of Accounting,
43(1):45-65.
Onour, I.A. ve Abdalla, A.M.A (2010) “Efficiency of Islamic
Banks in Sudan: A Non-Parametric Approach” Arap Planning
Institute Working Paper Series. http://www.arab-api.org/
jodep/products/delivery/wps1012.pdf
Özulucan, A. ve Deran, A. (2009) “Katılım Bankacılığı İle
Geleneksel Bankaların Bankacılık Hizmetleri Ve Muhasebe Uygulamaları
Açısından Karsılaştırılması” Mustafa Kemal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(6): 85-108.
Samad, A. ve Hassan, M.K (1999) “The Performance of
Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory
Study” International Journal of Islamic Financial Services, 1(3).
Sufian, F. (2007) “The Efficiency of Islamic Banking Industry:
A Non-Parametric Analysis With Non-Discretionary
Input Variable” Islamic Economic Studies, 14(1-2):53-78.
Şimşek, B. (2006) Katılım Bankalarında Hizmet Kalitesinin
Ölçülmesi ve Örnek Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), www.tkbb.org.
tr.
Viverita, K.B. and Skully, M. (2007) “Efficiency Analysis
of Islamic Banks in Africa, Asia and the Middle East” Review of
Islamic Economics, 11(2):5-16.
Yılmaz, O.N. (2010) “Faizsiz Bankacılık İlkeleri ve Katılım
Bankacılığı” http://Www.Tkbb.Org.Tr/Download/Faizsiz_
Bankacilik_Onyilmaz.Pdf, (10.04.2010).
Yudistira, D. (2004) “Efficiency in Islamic Banking: An
Empirical Analysis Of Eighteen Banks” Islamic Economic Studies,
12(1):1-17.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com