Buradasınız

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ÇIKMAZI: BEŞERİ SERMAYE YOKSULLUĞU

DILEMMA OF DEVELOPING COUNTRIES: HUMAN CAPITAL POVERTY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today human capital, capital accumulation and technological innovation, which depends on labor force, are dealt with as the determinants of economic growth. Human capital indicate the qualifications of labor force and it is determined by two components, education and health. Efficiancy of human capital enables to the effective utilization of financial and physical resources and also it provides opportunity for sustainable growth and development in national economy. Developing countries can not create efficient human resource capital that take place due to insufficient resource allocation in education and health. The aim of this study is to emphasize how crucial human capital factor for developing countries and to discuss the difficulties to get rid of underdevelopment for countries that can not create sufficient human resource.
Abstract (Original Language): 
Günümüz dünyasında emek ve emeğe bağlı olarak ortaya çıkan beşeri sermaye, sermaye birikimi ve teknolojik yenilik ekonomik büyümenin belirleyicileri olarak ülke ekonomilerinin özellikle üzerinde durduğu konular haline gelmiştir. Beşeri sermaye, emeğin sahip olduğu nitelikleri ifade etmekle birlikte eğitim ve sağlık olmak üzere iki temel bileşen tarafından belirlenmektedir. Beşeri sermayenin yeterli etkinlikte ve nitelikte olması ülkenin sahip olduğu mali ve fiziki kaynakların doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasına imkân verecek, ülke ekonomisinin sürdürülebilir bir biçimde büyümesini ve kalkınmasını sağlayacaktır. Gelişmekte olan ülkeler, eğitim ve sağlık için yeterli kaynakların tahsis edilememesi sonucunda yeterli beşeri sermaye birikimini sağlayamamakta ve bir kısır döngü içine girmektedir. Çalışmanın amacı bu döngüyü ele alarak beşeri sermaye faktörünün gelişmekte olan ülkeler için önemini vurgulamak ve yeterli düzeyde beşeri sermaye birikimi sağlayamayan ülkelerin azgelişmişlikten kurtulmalarının önündeki engelleri ele almaktır.

REFERENCES

References: 

AGHION, P. and HOWITT, P. (1992): “A Model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica, 60(2):323-351. ASTERIOU, D. and AGIOMIRGIANAKIS, G. (2001): “Human Capital and Economic Growth: Time Series Evidence From Greece”, Journal of Policy Modeling, 23(5):481-489. AY, A. ve YARDIMCI, P. (2006): “Türkiye‟de Fiziksel ve Beşeri Sermaye Birikimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Var Modeli İle Analizi (1950-2000)”, 5. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Kartepe, Kocaeli, Türkiye. BARRO, R.J. and SALA-I MARTIN, X. (1995): Economic Growth, McGraw-Hill, Inc. BARRO, R.J. (1998): Human Capital and Growth in Cross-Country Regression, Harvard University Press. BASSANINI, A. and SCARPETTA, S. (2001): “Does Human Capital Matter For in OECD Countries? Evidence From Pooled Mean-Group Estimates”, OECD Economics Department, Working Papers, No:282. BECKER, G. S. (1962): “Investing in Human Capital: A Theoretical Analysis”, Journal of Political Economy, 70(2): 9-49. BECKER, G. S. (1964): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. NBER, New York. BHARGAVA, A. , JAMISON, D.T. , LAU, L.J. and MURRAY, C.J. L. (2001): “The Modelling the Effects of Health on Economic Growth”, Journal of Health Economics, 20(3):423-440. BLANKENAU, W.F. and SIMPSON N.B. (2004): “Public Education Expenditures and Growth”, Journal of Development Economics, 73(2): 583-605. BLOOM, D.E. , CANNING, D. and SEVILLA, J. (2001): The Effect of Health on Economic Growth: Theory and Evidence, NBER Working Paper Series, No: 8587.
BOSKIN, M.J. and LAU, L.J. (1992): “Capital, Technology and Economic Growth”,Technology and the Wealth of Nation”, Rosenberg, ve diğerleri (ed.), Stantford: Stanford University Press.
BOZKURT, H. ve DOĞAN, S. (2003): “Eğitim İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye için Kointegrasyon Analizi”, II. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İzmit.
BREMPONG, K.G. and WILSON, M. (2004): “Health Human Capital and Economic Growth in Sub-Saharan African and OECD Countries”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 44(2):296-320.
CHAKRABORTY, S. (2004): “Endegenous Lifetime and Economic Growth”, Journal of Economic Theory, 116(1):119-137.
CİNGİ, S. ve GÜRAN, M.C. (2003): “Türkiye‟de İktisadi Kalkınmayı Tehdit Eden Sorun: Eğitim”, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2):109-137.
ÇOBAN, O. (2003): “Eğitim, Beşeri Sermaye ve İktisadi Büyüme Etkileşimi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme (1980-1997)”, II. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İzmit.
DENISON, E.W. (1962): “Education, Economic Growth and Gaps in Information”, The Journal of Political Economy, 70(5):124-128.
DRUCKER, P. (2000): Yeni Gerçekler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
ENGELBRECHT, H.J. (2003): “Human Capital and Economic Growth: Cross Section Evirence for OECD Countries”, The Economic Record, 79(1):40-51.
ERGEN, H. (1999): “Türkiye‟de Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı”, Ekonomik Yaklaşım, 35(10):21-56.
FREEMAN, C. and SOETE, L. (2003): Yenilik İktisadı, Çev. Ergun Türkcan, TÜBITAK Yayınları-Akademik Dizi.
GROSSMAN, G. M. and HELPMAN, E. (1991): Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge, Mass. , MIT Press.
GÜNGÖR, N.D. (1997): “Education and Economic Growth in Turkey 1980-1990: A Panel Study”, METU Studies in Development, 24(2):185-214.
GÜRAK, H. (2006): Ekonomik Büyüme ve Küresel Ekonomi, Ekin Yayınevi.
JONES, C. (1996): “Human Capital, Ideas, and Economic Growth”, http://elsa.berkeley.edu/~chad/Rome100.pdf, (05.05.2007).
KALEMLI-OZCAN, S. , RYDER, H. E. and WEIL, D. N. (2000): “Mortality Decline, Human Capital Investment and Economic Growth”, Journal of Development Economics, 62(1):1-23. KAR, M. ve AĞIR, H. (2003): “Türkiye‟de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Testi”, II. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İzmit. KAR, M. ve TABAN, S. (2003): “Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(3): 145-170. KARAGÜL, M. (2002): Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü ve Türkiye Boyutu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon. KARAGÜL, M. (2003): “Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle İlişkisi ve Etkin Kullanımı”, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5:79-90. KİBRİTÇİOĞLU, A. (1998): “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53(1-4):207-230. LUCAS, R. (1988): “On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22(1):3-42. MAYER, D. (2001): “The Long Term Impact of Health on Economic Growth in Latin America”, World Development, 29(6):1025-1033. MUSHKIN, S.J. (1962): “Health as an Investment”, Journal of Political Economy, 70(5):129-157. OXLEY, H. and MACFARLAN M. (1994): “Health Care Reform Controlling Pending and Increasing Efficiency”, Economics Department Working Papers, No. 149, Paris. RANIS, G. , STEWART, F. and RAMIREZ, A. (2000): “Economic Growth and Human Development”, World Development, 28(2):197-219. REBELO, S.T. (1991): “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, 99(3):500-521. ROMER, P. (1986): “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, 94(5): 1003-1037.
ROMER, P.(1990): “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98(5): 71-102.
SAB, R. and SMITH, S.C. (2001): “Human Capital Convergence: International Evidence”, International Monetary Fund (IMF) Working Papers, WP: 01/32, March-01.
SARI, R. ve SOYTAġ, U. (2006): “Income and Education in Turkey: A Multivariate Analysis”, Education Economics, 14(2):181-196.
SAYGILI, Ş. , CİHAN, C. ve YAVAN, Z.A. (2005): “Eğitim ve Büyüme”, içinde: “Türkiye İçin Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri Konferansı”, TÜSİAD - Koç Üniversitesi, Ekonomik Araştırma Forumu, Tartışma Tebliğleri, Yayın No: EAF/2005-06/001.
SCHULTZ, T.W. (1961): “Investment in Human Capital”, The American Economic Review, 51(1):1-17.
SCHULTZ, T.W. (1968): “Education and Economic Growth: Return to Education”, Readings in the Economics of Education, UNESCO.
SCHULTZ, T. P.(1992): “The Role of Education and Human Capital in Economic Development: An Empirical Assessment”, Yale University, Economic Growth Center, Discussion Paper, No: 670.
SCHULTZ, T.W. (2002): “Why Governments Should Invest More to Educate Girls”, World Development, 30(2):207-225.
SELF, S. and GRABOWSKI, R. (2004): “Does Education at All Levels Cause Growth? India, A Case Study”, Economics of Education Review, 23(1):47-55.
SMITH, A. (1997): Ulusların Zenginliği, Çeviren: Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, Alan Yayıncılık, İstanbul.
SOLOW, R. (1957): “Technical Change and The Aggregate Production Function”, The Review of Economics and Statistics, 39(3):312-320.
TABAN, S. (2004): “Türkiye‟de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Testi”, III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir.
TANSEL, A. ve GÜNGÖR, N.D. (2003): “Türkiye‟den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama”, II. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 17-18 Mayıs 2003, İzmit.
TUĞCU, C.T. (2006): “Yüksek Öğretimin İktisadi Büyüme Performansı Üzerindeki Rolü: 1980–2005 Türkiye Örneği”, 5. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Kartepe, Kocaeli, Türkiye. TDK (2007): Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr, (02.08.2007). TÜRKMEN, F. (2002): Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydaları ve Türkiye‟de Eğitim Ekonomik Büyüme İlişkisinin Araştırılması, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No.2655, Eylül, Ankara. UNDP(1990), Concept and Measurement of Human Development, Human Development Report 1990, http://hdr.undp.org/reports/global/1990/en/, (02.09.2007) UNDP (2006), Human Development Report 2006, Statistics in the Human Development Report, Çevrimiçi Erişim: http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/, (02.09.2007). WEBBER, D.J. (2002): “Policies to Stimulate Growth: Should We Invest in Health or Education”, Applied Economics, 34 (13):1633-1643. WORLD BANK (1999). World Development Report: Knowledge for Development, Oxford University Press, USA. YETKİNER, İ.H. (2006): “Sağlık İle Büyüme”, Ege Akademik Bakış, 6(2):83-91. YUMUŞAK, İ.G. (2003): “Kadın Eğitiminin Ekonomik Analizi”, II. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İzmit. YUMUŞAK, İ.G. (2004): “Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Açısından Kadın Eğitiminin Ekonomik ve Sosyal Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme”, Disiplinlerarası Kadın Sempozyumu, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com