Buradasınız

Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the perception of school administrators regarding the concept of technology leadership through the use of metaphors. In order to realize this objective, the study investigated the metaphors used by school administrators to define technology leader. These metaphors were categorized under conceptual themes and the significance between the conceptual themes, and variables such as gender and administrative experience were also investigated. Qualitative and quantitative data collection techniques were used. Participants of the study were composed of 111 school administrators. According to the results of the study, technology leadership metaphors for school administrators were classified under five categories: 1) Transformational Leadership, 2) Visionary Leadership, 3) Learning Culture, 4) Systematic Development, and 5) Reflective Practice. At the end of the study, those five categories that were acquired using the constructive analysis technique were presented in a table form which shows the interaction between categories as a holistic view.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için çalışmada okul yöneticilerinin teknoloji liderliği kavramına ilişkin metaforları, belirlenen metaforların hangi kavramsal kategoriler altında toplandığı, bu kavramsal kategoriler arasında anlamlı farklılık olup olmadığı ve kavramsal kategorilerin okul yöneticilerinin cinsiyet ve yöneticilik deneyimine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada nitel ve nicel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Araştırma katılımcıları 111 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticilerinin teknoloji liderliği metaforları 5 kategoriye ayrılmıştır. Bunlar: 1) Dönüşümcü Liderlik, 2) Vizyoner Liderlik, 3) Öğrenme Kültürü, 4) Sistematik Gelişim, 5) Yansıtıcı Uygulamadır. Araştırma sonunda, yapısalcı çözümleme tekniğinin kullanıldığı veri analizine göre elde edilen kategorilerin birbiriyle etkileşimini gösteren bütünsel bir şema oluşturulmuştur.
97-121

REFERENCES

References: 

Afshari, M., Bakar, K. A., Luan, W. S., Samah, B. A. & Fooi, F. S. (2009). Technology and school leadership. Technology, Pedagogy and Education, 18 (2), 235–248.
Akbaba‐Altun, S. & Gürer, M. D. (2008). School administrators’ perceptions of their roles regarding information technology classrooms. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 35–54.
Akbaba‐Altun, S. (2002). Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi. Çağdaş Eğitim, 286, 8–14.
Akbaba‐Altun, S. (2008a). İlköğretim okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumları ve duygusal zekaları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Düzce ili örneği. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6–9 Mayıs 2008 (syf. 1302–1305). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Anderson, R. E. & Dexter, S. (2005). School technology leadership: An empirical investigation of prevalence and effect. Educational Administration Quarterly, 41, 49–82.
Aydın, A. (2010). Yaşadığımız dünya. Ankara: Pegem Akademi.
Bakioğlu, A. & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2011). Mentorluk süreci ve yeni eğilimler. Eğitimde mentorluk. (Edt: A. Bakioğlu). Nobel Yayınları: İstanbul. (Basım Sürecinde).
Banoğlu, K. (2011). School principals’ technology leadership competency and technology coordinatorship. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 208–213.
Ben‐Peretz, M., Mendelson, N. & Kron, F. W. (2003). How teachers in different educational contexts view their roles. Teaching and Teacher Education, 19, 277–290.
Celep, C. (2004). Dönüşümsel liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Education & Sciences, 33 (147), 3–13.
Çelik, V. (2007). Eğitimsel liderlik. 4. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
Durukan, H. (2006). Okul yöneticisinin vizyoner liderlik rolü. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7 ( 2), 277–286.
Flanagan, L. & Jacobsen, M. (2003). Technology leadership fort he twenty‐first century principal. Journal of Educational Administration, 41 (2), 124–142. 115
HACIFAZLIOĞLU, KARADENİZ & DALGIÇ
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği
116
Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasian, P. (2009). Educational research: Competencies for analysis and application (9th edt.). USA: Pearson.
Gümüşeli, A. İ. (2001). Okul müdürlerinin liderlik alanları. Eğitim Yönetimi, 28, 531–548.
Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. & Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği standartlarına ilişkin öğretmen, yönetici ve denetmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (4), 537–577.
Hamzah, M. I. M., Nordin, N., Jusoff, K., Karim, R. A. & Yusof, Y. (2010). A quantitative analysis of Malaysian secondary school technology leadership. Management Science and Engineering, 4 (2), 124–130.
Helvacı, M. A. (2008). Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (1), 115–133.
Inbar, D. (1996). The free educational prison: metaphors and images. Educational Research, 28, 77–92.
ISTE (2002). NETS for administrators 2002. http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/ NETS/ForAdministrators/2002Standards/NETS_for_Administrators_2002_Standards.htm. İndirme Tarihi: 21.04.2011.
Karadağ, E., Sağlam, H. & Baloğlu, N. (2008). Bilgisayar destekli eğitim: İlköğretim okulu yöneticilerinin tutumlarına ilişkin bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (3), 251–266.
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Pub.
Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay. Teaching Education, 17 (4), 299–315.
Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 281–326.
Saban, A., Kocbeker B. N. & Saban, A. (2007). Prospective teachers’ conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Learning and Instruction, 17, 123–139.
Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. London: Maurice Temple Smith.
Seferoğlu, S. S. (2009). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları. XI. Akademik Bilişim Konferansı. Harran Üniversitesi. 11–13 Şubat 2009. Şanlıurfa.
Silman, F. ve Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika birleşik devletleri okulları ve merkezi eğitim kurumlarına mecazlar yoluyla bir bakış. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 177–187.
Singh, K. (2010). Metaphor as a tool in educational leadership classrooms. Management in Education, 24 (3) 127–131.
Şimşek, H. (1994). Pozitivizm ötesi paradigmatik dönüşüm ve eğitim yönetiminde kuram ve uygulamada yeni yaklaşımlar. II. Eğitim Bilimleri Kongresi. Hacettepe Üniversitesi. 6–8 Eylül 1995. Ankara
Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği. Pegem Yayıncılık: Ankara.
Tanzer, S. (2004). Mesleki ve teknik öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research
TDK (2011). Büyük Türkçe sözlük. http://www.tdkterim.gov.tr/bts/. İndirme Tarihi: 16.02.2011.
Thomas, L. & Beauchamp, C. (2011). Understanding new teachers’ professional identities through metaphor. Teaching and Teacher Education, 27, 762–769.
Wildman, T. & Niles, J. (1987). Reflective teachers: tensions between abstractions and realities. Journal of Teacher Education, 3, 25–31.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
York‐Barr, J., Sommers, W. A., Ghere, G. S. & Monthie, J. (2006). Reflective practice to improve schools: An action guide for educators. California: Corwin Press.
Yu, C. & Durrington, V. A. (2006). Technology standards for school administrators: An analysis of practicing and aspiring administrators’ perceived ability to performance standards. NASSP Bulletin, 90, 301–317.
Yüksel, A. (1995). Yapısalcılık ve bir uygulama M. Cevdet Anday tiyatrosu. Ankara: Gündoğan Yayınları.
117

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com