Buradasınız

Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Geometriye Yönelik Tutumları

Teacher Candidates’ Geometric Thinking Levels and Attitudes to Geometry

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Conducted in survey and descriptive research design, the purpose of this study was to define the teacher candidates’ geometric thinking levels and their attitudes towards geometry. The sampling of the study was based on 304 students in the Computer Education and Instructional Technology, Science and Technology Education, and Primary School Education departments. In the research, the “Van Hiele Geometric Thinking Test-VHGDT” and the “Geometric Attitude Scale” were used as data collection tools. Van Hiele Geometric Thinking Test (VHGDT) was developed by Usiskin (1982). As a result of the study, it was concluded that the teacher candidates were at various thinking levels. Their attitudes towards geometry were high and there was a significant but very low relationship between the “anxiety” sub-factor of the teacher candidates towards geometry and geometric thinking. In addition, the variables of gender, the type of high school they had graduated from and their academic achievement did not affect the students’ geometric thinking levels.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeylerini ve geometriye yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluştururken; örneklemini ise aynı fakültenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE), Sınıf Öğretmenliği (SÖ) ile Fen ve Teknoloji Öğretmenliği (FTÖ) Ana Bilim Dalı’nda birinci sınıfa devam eden 304 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma, tarama modelinde bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeylerini belirlemek üzere Usiskin (1982) tarafından geliştirilen “Van Hiele Geometrik Düşünme Testi” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının tutumlarını belirlemek için ise “Geometri Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney-U Testi ve pearson korelasyonu uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının farklı geometrik düzeylerde yer aldıkları, geometriye yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu ve geometrik düşünme düzeyleri ile tutumları arasında ise sadece “Kaygı” boyutunda anlamlı ancak düşük bir düzeyde ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeyleri cinsiyet, mezun olunan lise türü ve akademik başarı değişkenlerine göre değişmemektedir.

REFERENCES

References: 

Ahuja, O. P. (1996). An investigation in the geometric understanding among elementary preservice teachers. ERA-AARE Conference. Singapore, 29 November. www.aare.edu.au/96pap/ahujo96485.txt. İndirme Tarihi: 13.05.2011.
Akkaya, S. Ç. (2006). Van Hiele düzeylerine göre hazırlanan etkinliklerin ilköğretim 6.sınıf örgencilerinin tutumuna ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Altun, M. (2005). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim matematik öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Erkam Matbacılık.
Atebe, H. U. & Schäfer, M. (2010). Research evidence on geometric thinking level hierarchies and their relationships with students’mathematical performance. Journal of the Science Teachers Association of Nigeria, 45 (1-2), 76-84.
Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
Battista, M. T. & Clements, D. H. (1988). A case for a Logo-based elementary school geometry curriculum. Arithmetic Teacher, 36, 11-17.
Baykul, Y. (2005). İlköğretim matematik öğretimi (1-5 Sınıflar). 8. Baskı. Ankara: PegemA Yayınları.
Bindak, R. (2004). Geometri tutum ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev: D. A. Özçelik). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Carroll, W. M. (1998). Geometric knowledge of middle school students in a reform based mathematics curriculum. School Science and Mathematics, 98 (4), 188-197.
Clements, D. H. & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial understanding. Handbook of research mathematics teaching and learning. (Edt: D. A. Grouws). New York: McMillan Publishing Company. pp. 420-465.
Çetin, Ö. F. & Dane, A. (2003). Sınıf öğretmenliği III. sınıf öğrencilerinin geometrik bilgi düzeyleri. Matematikçiler Derneği, Matematik Köşesi Makaleleri. http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&catid.... İndirme Tarihi:10.04.2011.
Duatepe, A. (2000). An investigation on the relationship between Van Hiele geometric level of thinking and demographic variables for preservice elementary school teachers. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Duatepe, A. (2004). Drama temelli öğretimin yedinci sınıf öğrencilerinin geometri başarısına, Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine, matematiğe ve geometriye karşı
BAL
Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Geometriye Yönelik Tutumları
28
tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Durmuş, S., Toluk, Z. & Olkun, S. (2002). Matematik öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin geometri alan bilgi düzeylerinin tespiti, düzeylerin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve sonuçları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 16-18 Eylül 2002. Ankara. ss. 982-987.
Ekizoğlu, N. & Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2 (1), 43-57. http://www.world-education-center.org. İndirme Tarihi: 10.05.2011.
Erdoğan, T. (2006). Van Hiele modeline dayalı öğretim sürecinin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının yeni geometri konularına yönelik hazır bulunuşluk düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Fidan Y. & Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 185-197.
Gür, H. ( 2005). Matematik korkusu. Güncel gelişmeler ışığında matematik, fen, teknoloji yönetim. (Edt: A. Altun & S. Olkun) Ankara: Anı Yayıncılık. ss. 22-36.
Güven, Y. (2006). Farklı geometrik çizim yöntemleri kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
Halat, E. (2006). Sex-related differences in the acquisition of the Van Hiele levels and motivation in learning geometry. Asia Pacific Education Reviev, 7 (2), 173-183.
Halat, E. (2008a). Pre-service elementary school and secondary mathematics teachers’ Van Hiele levels and gender differences. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal. Vol 1 (Content Knowledge), www.k-12prep.math.ttu.edu. İndirme Tarihi: 10.05.2011.
Halat, E. (2008b). In-service middle and high school mathematics teachers: geometric reasoning stages and gender. The Mathematics Educator, 18 (1), 8-14.
Hızarcı, S. (2004). Sunuş. (Edt: S. Hızarcı, A. Kaplan, A. S. İpek & C. Işık). Euclid geometri ve özel öğretimi. Ankara: Öğreti Yayınları.
Johnson, C. D. (2002). The effects of the geometer’s sketcpad on the Van hiele levels and academic achievement of high school students. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Wayne State. Detroit, Michigan. (UMI No. 3071795; AAT 3071795)
Joseph, B. J. (1999). Achievement of Van Hiele level two in geometry thinking by eighth-grade students through the use of geometry computer-based guided instruction. Unpublished Doctoral Dissertation. University of South Dakota, USA. (Proquest Document ID, 729753091; AAT 9937371; ISBN:0-599-38604-5)
Kale, N. (2007). Drama temelli öğrenme ile işbirlikli öğrenmenin yedinci sınıf öğrencilerinin geometri başarıları, geometriye yönelik tutumları ve Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine göre karsılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Katranca, Y. (2009). Cinsiyet, yaşam standardı ve matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutum arasındaki ilişki. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 1-3 Ekim 2009.
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research
29
http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=101255. İndirme Tarihi: 25.05.2011.
Kılıç, Ç. (2003). İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde Van Hiele düzeylerine göre yapılan geometri öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Knight, K. C. (2006). An investigation into the change in the Van Hiele levels of understanding geometry of pre-service elementary and secondary mathematics teachers. Unpublished Master Dissertation. The University of Maine, Lincoln.
Ma, X. & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitute toward mathematics and achivement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Eduction, 28 (1). 27-47.
MEB (2005). PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Raporu Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.http://earged.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/pisa_2003_.... İndirme Tarihi: 25.05.2011.
MEB (2010a). 2010 SBS-6 ve SBS-7 Sayısal bilgiler.http://www.meb.gov.tr/sinavlar/SayisalVeriler/2010SBS_6_7Say%C4%B1sal_Bi.... İndirme Tarihi: 25.05.2011.
MEB (2010b). 2010 seviye belirleme sınavı 8. Sınıf sayısal bilgiler. http://oges.meb.gov.tr/stats/2010/2010_SBS_8_SB.pdf. İndirme Tarihi: 25.05.2011.
Meng, C. C. (2009). Enhancing students' geometric thinking through phase based ınstruction using geometer’s sketchpad: A case study. Journal Pendidik dan Pendidikan, 24, 89-107.
Meng, C. C., Lian, L. H. & Idris, N. (2009). Pre service secondary mathemetics teachers’ geometric thinking and course grade. http://www.recsam.edu.my/cosmed/cosmed09/AbstractsFullPapers2009/Abstrac.... İndirme Tarihi: 10.04.2011.
Meng, C. C. & Sam, L. C. (2009). Assessing pre-service secondary mathematics teachers’ geometric thinking. Asian Mathematical Conference, Malaysia 2009. http://www.mat.usm.my/AMC%202009%20Proceedings/Stats/Miscellaneous/P478.pdf. İndirme Tarihi: 25.05.2011.
Mogari, D. (1999). Attitude and achievement in Euclidean geometry http://math.unipa.it/~grim/EMogari9.PDF. İndirme Tarihi: 25.05.2011.
Napitupulu, B. (2001). An exploration of students’ understanding and Van Hieles of thinking on geometric constructions. Unpublished Master Dissertation., Simon Fraser University.
NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
Olkun, S. & Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslar arası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikleri. İlköğretim Online, 2(1), 28–35, http://ilkogretim-online.org.tr/vol2say1/v02s01d.pdf. İndirme Tarihi: 2.04.2005.
Olkun, S., Toluk, Z. & Durmus, S., (2002). Sınıf öğretmenliği ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi Müdürlüğü. (ss. 1064-1070).
BAL
Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Geometriye Yönelik Tutumları
30
ÖSYM (2010a) 2010-YGS başvuru ve sınavlara ilişkin sayısal bilgiler (Sunu). http://www.osym.gov.tr/belge/1-11898/2010-osys-ygs-basin-bulteni.html adresinden İndirme Tarihi: 15.04.2011.
ÖSYM (2010b) 2010-LYS Sınavlarına ilişkin sayısal bilgiler (Sunu) http://www.osym.gov.tr/belge/1-12075/2010-osys-lys-basin-bulteni-1507201.... İndirme Tarihi: 15.04.2011.
Özdemir, E. (2006). An investigation on the effects of project-based learning on students’ achievement in and attitude towards geometry. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Peker, M. & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 157-166.
Pusey, E. L. (2003). The Van Hiele model of reasoning in geometry: A literature review. http://repository.lib.ncsu.edu/ir/handle/1840.16/2275. İndirme Tarihi: 10.04.2011.
Samuelsson, J. & Granström, K.(2007). Important prerequisites for students’ mathematical achievement. Journal of Theory and Practice in Education, 3 (2), 150-170.
Sandt, S. V. D. (2007). Pre-service geometry education in South Africa: A typical case. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal, 1, (Content Knowledge), http://www.k12prep.math.ttu.edu/journal/contentknowledge/sandt01/article.... İndirme Tarihi: 7.05.2011.
Senk, S. L. (1989). Van Hiele Levels and achievement in writing geometry proofs. Journal For Research in Mathematics Education, 20 (3), 309–321.
Şahin, O. (2006). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Şentürk, B. (2010).İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
TIMSS (2007). http://timss.bc.edu/timss2007/index.html. İndirme tarihi: 24.05.2011.
Toluk ,Z., Olkun, S. & Durmuş, S. (2002). Problem merkezli ve görsel modellerle destekli geometri öğretiminin sınıf öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin gelişimine etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 16-18 Eylül 2002. Ankara. ss. 1118-1123
Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and achievement in secondary school geometry. Final Report, Cognitive Development and Achievement in Secondary School Geometry Project. Chicago: University of Chicago.
Van De Walle, J. A. (2001). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. Boston: Allyn and Bacon.
Van Hiele, P. M. (1999). Developing geometric thinking through activities that begin with play. Teaching Children with Mathematics, 6, 310-316.
Yee, L. S. (2010). Mathematics attitudes and achievement of junior college students in Singapore. http://www.merga.net.au/documents/MERGA33_Lim.pdf. İndirme Tarihi: 30.05.2011.
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research
31
Yenilmez, K. & Duman, A. (2008). İlköğretim matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
Yenilmez, K. & Özabacı, N. S. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 132-146.
Yıldız, S. & Turanlı, N. (2010). Öğrenci seçme sınavına hazırlanan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 361-377.
Yılmaz, S., Turgut, M. & Kabakçı, A. D. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi: Buca ve Erdek örneği. Üniversite ve Toplum, 8 (1). http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=35411. İndirme Tarihi: 11.04.2011.
Yücel, Z. & Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10 (1), 133-143, http://ilkogretim-online.org.tr. İndirme Tarihi: 23.01.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com