Buradasınız

6. SINIF MADDE VE ISI ÜNİTESİNE İLİŞKİN SENARYO DESTEKLİ PROJE TABANLI ÖĞRENME ETKİNLİK ÖRNEĞİ

ACTIVITY SAMPLE PROJECT BASED LEARNING SUPPORTED WITH SCENARIO ON THE UNIT OF MATTER AND HEAT IN 6TH GRADE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Method used is essential for training pupils as individuals that search, ask, think creatively, criticize, have ability to solve and positive attitude to lessons, practise technical information in daily life and become science literate. Project-based method which is ideal for different learning activities and enabling students to get so many skills at secondary schools supports students' independence, provides various backings for pupils that have different capability. Flexible approach in this programme supports activities and these activities may be used with the other teaching methods. Scenario method is one of them. Worksheet about Matter and Heat based on this technique is prepared in this study, too. Concordantly, study has descriptive qualification. In this study, there are activity samples on Matter and Heat Unit for 6th grades that are upon Scenario Technique of project based method. Worksheet prepared by the way of Scenario Technique based upon project based method takes part in this study. On worksheet, there are seven scenario techniques based on project based method which have seventeen objectives.
Abstract (Original Language): 
Öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı düşünen, problem çözme becerisine sahip, derse ilişkin olumlu tutumlara sahip, bilgiyi günlük hayata aktarabilen ve fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirilmesinde kullanılan yöntem önemlidir. Ortaokul düzeyinde birçok becerinin kazanılmasına olanak tanıyan, farklı öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde ideal bir yöntem olan proje tabanlı öğrenme, öğrencinin bağımsızlığını desteklemekte, farklı yeteneklere sahip öğrencilere farklı yardımlar sağlamakta, programda esnek yaklaşım, etkinliklere izin vermekte ve diğer öğretim teknikleri ile birlikte kullanılabilmektedir. Kullanılabilecek tekniklerden biri de senaryo tekniğidir. Bu çalışmada da Madde ve Isı Ünitesine ilişkin senaryo destekli proje tabanlı çalışma yaprağı hazırlanmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışma betimsel bir çalışma niteliğindedir. Çalışmada; 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi Madde ve Isı ünitesinde, proje tabanlı öğrenme yönteminin senaryo tekniği ile kullanımına yönelik örnek etkinliklere bulunmaktadır. Bu çalışmada proje tabanlı öğrenme yöntemi senaryo tekniği ile desteklenerek hazırlanmış çalışma yaprağına yer verilecektir. Çalışma yaprağında toplam 17 kazanımı kapsayan proje tabanlı öğrenme destekli 7 senaryo örneği bulunmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aytekin, E.,& Rasan, A. (2001). Proje tabanlı öğrenme modeli uygulamasında ilk aşama ve sonrası; güçlükler,
fırsatlar ve kazanımlar. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Bildiriler Kitabı, 259-260.
Balım G. A., Deniş Çeliker H., Kaçar S., Evrekli E., Türkoğuz S., İnel D., Özcan E.&Ormancı Ü. (2012). Fen ve
teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi içerisinde kavram karikatürleri: bir etkinlik örneği
"ısınan taneciklerin dansı". Western Anatolia Journal of EducationalScience, Cilt: 3, Sayı: 5, 68-87.
Burr, S. N. (2001). Collaboration, reflection and self-assesment to promate curricular change ın early child
education, Phd. ThesisSpartanburg:South Caroline University.
Demir, T. (2013). Türkçe Öğretimi dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 53-
76.
Demirhan, C. (2002). Program Geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Yükseklisans Tezi. Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Doppelt, Y. (2000). Developing pupils’ competencies through creative thinking in technological projects. The
28th Israel Conference on Mechanical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev Beer-Sheva, Israel.
Fırat, Ş. (2008). İlköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik akademik başarıları üzerinde
proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkisi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Geçer, A. ve Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde
yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(3), 1-26.
Genç, M., Kazandırır, Ö. ve Aytürk, A. (2005). Öğretmen adayları için kamu personeli seçme sınavı eğitim
bilimleri.Ankara: İhtiyaç Yayıncılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2014 Cilt: 3 Sayı: 3 Makale No: 32 ISSN: 2146-9199
348
Gültekin M.,(2007).Proje tabanlı öğrenmenin 5. sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme ürünlerine etkisi, İlköğretim
Online 6(1), 93-112.
Hesapçıoglu, M. (1998). Öğretimde ilke ve yöntemler. İstanbul: Beta Basın Yayın.
Kalaycı, N., (2008). Yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bir uygulama projeyi yöneten öğrenciler
açısından analiz. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33, 147.
Korkmaz, H. ve Çakmakçı, G. (2006). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Bahar, M. (Ed.). Fen ve teknoloji öğretimi.
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı eğitim yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin
akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 22, 91-97.
Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 20, 193-200.
Kurnaz, A.,Sünbül, A. M, Sulak, S. ve Alan, S. (2005). Proje tabanlı öğrenme yöntemi ilkeleri açısından ilköğretim
4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersi programının incelenmesi. I.Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş
Yaklaşımlar Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Ankara: 18 Kasım.
Marx, R. W., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J. S. & Soloway, E., (1997). Enacting project-based science: Challenges
for practice and policy. Elementary School Journal. 97, 341-358.
McMahon, P. (2008). Increasing Achievement through Assessments: a study of the effects of
administeringongoing formative assessments during a project-based unit of study.Yüksek Lisans Tezi, Caldwell
College.
Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Özdener, N. ve Özçoban, T. (2004). Bilgisayar eğitiminde çoklu zeka kuramına göre proje tabanlı öğrenme
modelinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 147-170.
Özmen H. (2004).Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı öğrenme.
TheTurkishOnline Journal Of EducationalTecnology, Vol.3(1), 14.
Saracaloğlu, A. S., Özyılmaz Akamca, G., & Yeşildere, S. (2006). Fen öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin yeri.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 241–260.
Tretten, R. & Zachariou, P. (1997). Learning about project-based learning: self-assessment preliminary report
of results. San Rafael, CA : The Autodesk Foundation.
Türkmen, L. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik proje tabanlı öğrenmeyle ilgili etkinlik örnekleri. Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 18, 1-10.
Uzal,G., Erdem, A., Ersoy, E. (2011). Proje tabanlı fen/matematik eğitimi projesinden yansıtmalar-ıı: kazanılan
yeterlilikler ve öğretmen görüşleri. Araştırma Raporu, TFV Yayınları, Tekirdağ.
Williams, D. A. (1998). Documenting children’s learning: assessment and evaluation in the project
approach.Yayınlanmamış Yükseklisans tezi, Edmonton, Alberta: Alberta University Graduate School of
Education.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2014 Cilt: 3 Sayı: 3 Makale No: 32 ISSN: 2146-9199
349
Yaman, S., Yalçın, N. (2005). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının yaratıcı düşünme
becerisine etkisi. İlköğretim Online , 4(1), 42-52.
Yaman, B. (2005). Senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımına (stöy) dayalı eğitimde drama yönteminin, ilköğretim
beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14,
Sayı 2,s.465-482.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com