Buradasınız

Erken Çocukluk Eğitiminde Kültürlerarası Yaklaşım

Intercultural Approach in Early Childhood Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Problem Statement: People have been doing researches about culture notion for many years. And, it has been getting very complicated to identify the culture notion in parallel with these studies. The term of multiculturalism is new but the notion is pretty old. Multicultural approach in education has emerged as a reflection of this situation and has become one of the subjects to be taken as a priority as a result of the globalized world. It is needed to secure an education concept to meet all education needs of all different cultures living in a society and to make these different groups learn to live together in harmony. This viewpoint should be secured starting from preschool period. This subject is one of the most important needs of today’s education world. Purpose of the Study: The aim of this study is to research the content, the methods and the motives of the intercultural approach in education and to try to recognize this subject, which is new in our country, with its practices around the world. Multiculturalism is a subject with many possible expansions which can be discussed among many different experts, but it’s been approached in terms of reflections to the early childhood education in this study. Method: The research is a work of collection which has been done as a literature review type. Primarily multiculturalism and multicultural education notions have been tried to be defined with the viewpoints of different researchers. Thereafter, the aims of multicultural education have been discussed and multicultural education approaches in preschool period have been analyzed. Conclusion and Recommendations: Our world is actually a multicultural environment and since the children live in this world, they need experiences to make them fit into this environment. If children live in small groups, they miss the features of bigger groups and have narrow viewpoints. Yet, knowing the lifestyles of different cultures gives children a humanistic sensibility and universal viewpoint. It is needed in our country to take note of studies on intercultural approach in early childhood education. The priority must be given to the education of teachers.
Abstract (Original Language): 
Problem Durumu: Kültür kavramı ile ilgili olarak uzun yıllardır araştırma yapılmaktadır. Kültür kavramını tanımlamak da bu uzun çalışmalara paralel olarak oldukça karmaşıklaşmaya başlamıştır. Çok kültürlülük terimi yeni ancak kavram oldukça eskidir. Konu ile ilgilenen çeşitli uzmanların çok kültürlülük kavramı ile ilgili olarak özellikle üzerinde durdukları bir nokta, farklı kültürlerin bir arada yaşamalarının da yeni bir kültür oluşturacağı olgusudur. Eğitimde çok kültürlü yaklaşım da bu durumun bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır ve globalleşen dünya çerçevesinde günümüzde öncelikle ele alınması gereken konulardan biri olmuştur. Günümüzde birçok ülkede uzun yıllardır pek çok farklı kültür aynı okul ve sınıf ortamlarında bir araya gelmeye başlamıştır. Bazı ülkelerde aynı sınıfta hem Ġtalyan, hem Hintli, hem Ġngiliz ailelerin çocuklarını bir arada görmek mümkündür. Bu durumda çocuklar çok farklı kültürlerden gelseler bile ortak bir eğitim çizgisinde buluşturmaya çalışılmaktadır. Bir toplumda yaşayan tüm farklı kültürlerin eğitim ihtiyaçlarının tam olarak karşılanacağı ve bu farklı grupların uyumlu bir biçimde bir arada yaşamayı öğrenmelerinin sağlanacağı bir eğitim anlayışını gerçekleştirebilmek gerekmektedir. Bu bakış açısı en erken yaşlarda okul öncesi eğitim döneminden itibaren kazandırılmalıdır. Bu konu günümüz eğitim dünyasının önemli ihtiyaçları arasındadır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı eğitimde kültüler arası yaklaşım kavramının içeriğini, yöntemlerini ve gerekçelerini araştırarak ülkemizde yeni olan bu konuyu dünyadaki uygulamaları ile tanımaya çalışmaktır. Ülkemizde henüz, değişik ülke kültürlerinden gelen çocuklardan oluşan sınıf yapıları bulunmamakta daha çok aynı kültür içindeki alt kültürlerin bir arada olduğu eğitim ortamlarına rastlanmaktadır. Ancak Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak yakın gelecekte bu tip bir durumla da karşılaşılması mümkün görülmektedir. Bunun yanında çocuklarımız zaten şu ya da bu şekilde diğer kültürler hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Ülkemizde bugün çocukların severek izlediği çizgi filmlerin bile büyük bir çoğunluğu diğer ülkelerde üretilmekte ve üretildiği ülkenin kültürüne has bazı öğeler taşımaktadır. Çok kültürlük birçok farklı uzmanın üzerinde tartışabileceği geniş açılımları olabilecek bir konudur ancak bu çalışmada erken çocukluk eğitime yansımaları açısından ele alınacaktır. Yöntem: Araştırma tarama türünde yapılmış bir derleme çalışmasıdır. Çalışmada öncelikle, çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim kavramları farklı çalışmacıların bakış açıları ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra çok kültürlü eğitimin amaçları ele alınmış, okul öncesi dönemde çok kültürlü eğitim yaklaşımları incelenmiştir.Sonuç ve Öneriler: Dünyamız da aslında çok kültürlü bir ortamdır ve çocuklar da bu dünyada yaşadıklarına göre bu ortama uyum sağlayabilecek deneyimlere ihtiyaçları bulunmaktadır. Eğer çocuklar yalnızca küçük gruplar içinde yaşarlarsa büyük grupların özelliklerini kaçırır ve dar bir bakış açısına sahip olurlar. Oysa farklı kültürlerin farklı yaşantılarını özelliklerini bilmek çocuğa insani duyarlılık ve evrensel bir bakış açısı kazandırır. Kültürler arası eğitim, farklı bir eğitim programı olmaktan ziyade çok kültürlü bir bakış açısı geliştirici ve bu kavramı somutlaştırıcı bir süreç olmalıdır. Çok kültürlü eğitimin amacı yalnızca çocuklara farklı grupları ve ülkeleri öğretmek değildir. Aynı zamanda onlara kendilerinin alışkın olduğundan farklı yaşam tarzlarının, dillerin, kültürlerin ve farklı bakış açılarının olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bugün dünyamızın içinde bulunduğu koşullarda, tüm insanların birbirlerinden farklı özellikte olabileceğini ama bunun bir sorun değil bir zenginlik olduğunu anlamaya ve kabul etmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Erken çocukluk dönemi pek çok tutum ve davranışın ilk temellerinin atıldığı bir dönem olması bakımından farklı kültürlere olumlu tutum kazandırılması yönünden de oldukça önemlidir. Ülkemizde de erken çocukluk eğitimine kültürlere arası yaklaşım konusunda çalışmaların başlatılması önceliğin öğretmen eğitimine verilmesi gerekmektedir
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Kağıtçıbaşı, Ç.(1998). Kültürel Psikoloji. Ġstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
Uygur, N. (1996). Kültür Kuramı. Ġstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
Lynch,J. (1986). Multicultural Education Principles and Practice. Routledge& K. Paul, U.K.
Hohmann,M.,&Weikart,P.D., (1995).Küçük Çocukları Eğitimi. Ġstanbul Hisar Eğitim Vakfı.
Lynch,J.(1989). Multicultural Education in a Global Society. The Falmer Press, U.K.
Çavdar,T. (2000). "Avrupa Birliği Uygulamasında Sürekli Mesleki Standartlara Dayalı Belgeleme Sistemi ve İşgücünün Serbest Dolaşımı", http// ankara,edu,tr/ rescenter/ ataum/bülten2
Topsakal, C.,& HESAPÇIOĞLU, M. (2001). Avrupa Birliği'nde Eğitim, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 441-461.
Wollfolk,A.E.(1997). Educational Psychology, Allyn and Bacon,USA.
Catron, C.E &Allen, J. (1993). Early Childhood Curriculum. Macmillian Publishing Company, USA.
Gomez,R.(1991).Teaching With a Multicultural Prespective, Eric Digest. http//www.ericir.sys.fulltex
Faust, H.(1987). Multicultural Curriculum Ġn Early Childhood Education", Early Childhood Education a Developmental Curriculum, In G. M.Blenkin an& a.V.Kelly (Ed); Paul Chapman Publishing Ltd, UK.
Keim,J.,&Warring,D.,&Rau,R. (2001). Ġmpact of Multicultural Training on Scholl Psychology and Education Students., Journal of Instructional Psychology, 28,4, USA.
Paccione,A.(2000).Developing Commutment To Multicultural Education. Teachers College Record; 102; 6. USA.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com