Buradasınız

KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

THE TEACHERS’ VIEWS CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF CHEMISTRY TEACHING PROGRAM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The secondary school chemistry teaching program has been applied gradually since the 2007-2008 academic year. Teachers have major roles on achieving goals in the teaching program and thus it is an important issue to determine the teachers’ views on the teaching program because they are the ones who apply the program. Thus, it was tried to determine the teachers’ views concerning the implementation of chemistry teaching program in this study. Semi-structured interviews were conducted with 6 teachers who work in the city of Trabzon to learn their views. Researchers prepared a form consisting of 8 questions and three faculty members, the experts in the field of chemistry education, checked the questions and they came to the conclusion that the questions are suitable and sufficient for the purpose of the study. Before each interview, the researchers made an appointment to speak with the teacher participating in the present study. Each interview was conducted in their school’s chemistry laboratory which is a quiet place. The interviews lasted for approximately 50 minutes and were recorded by using a tape recorder. The data obtained from the interviews was analyzed by using the Content Analysis method. As a result of the present study, teachers stated that the new chemistry teaching program has the excess content load when compared to the time allocated for the course and has difficulty in completing the course on time. However, the teachers proposed that chemistry and technology lessons should be incorporated in order to apply new teaching program more efficiently, laboratories should be use more actively, and the time allocated for chemistry lessons should be increased. The researchers suggested that in-service training for the chemistry teachers should be organized to apply the new teaching program as required and the feedbacks from the teachers should be taken by Ministry of National Education to determine the deficiencies in the program.
Abstract (Original Language): 
Mevcut ortaöğretim kimya dersi öğretim programı, 2007-2008 akademik yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaktadır. Öğretim programındaki amaçları başarmada öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir. Bundan dolayı öğretim programının uygulayıcıları olan öğretmenlerin öğretim programı ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi önemli bir konudur. Buradan hareketle bu çalışmada, mevcut öğretim programının uygulanmasına yönelik kimya öğretmenlerinin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında Trabzon ilinde görev yapan 6 kimya öğretmeni ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Çalışmada araştırmacılar tarafından 8 sorudan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Geliştirilen form, eğitim alanında uzman 3 akademisyen tarafından incelenmiş ve soruların araştırmanın amacına uygun ve yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Her bir mülakat, öğretmenlerden randevu alınarak görev yaptıkları okullarda sesiz bir ortamda yürütülmüştür. Bu amaçla kimya laboratuarları tercih edilmiştir. Her bir mülakat, yaklaşık 50 dakika sürmüş ve teybe kaydedilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler, içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Mülakatlar sonucunda öğretmenler, yeni öğretim programlarının içerik açısından önerilen ders saatine göre çok fazla yüklü olduğunu, programı yetiştirmede sıkıntı yaşadıklarını, belirtmişlerdir. Bunların yanı sıra öğretmenler yeni öğretim programının daha etkin uygulanabilmesi için teknoloji ile kimya dersinin bütünleştirilmesi, laboratuarların kimya derslerinde daha etkin kullanılması, kimya ders saatlerinin arttırılması gibi bir takım önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmacılar, kimya öğretim programının daha etkin bir biçimde uygulanabilmesi için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanması, programdaki eksikliklerin daha etkin bir biçimde belirlenmesi amacıyla öğretmenlerden MEB aracılığıyla dönütlerin alınması gibi bir takım önerilerde bulunmuşlardır.

REFERENCES

References: 

Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B., & Uçar, V. (2007). Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Başarısı ve
Tutumuna Etkisine Bir örnek: “Radyoaktivite”. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 98-106.
Anderson, D.S. ve Piazza, J.A. (1996). Teaching and Learning Mathematics in Constructivist Preservice
Classrooms. Action in Teacher Education, 18(2), 51-62.
Ayas, A., Çepni, S., & Akdeniz, A.R. (1993). Development of the Turkish Secondary Science Curriculum. Science
Education, 77, (4), 433-440.
Ayas, A. (1995). Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: İki Çağdaş
Yaklaşımın Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.
Ayas, A., Özmen, H., Demircioğlu, G., & Sağlam, M. (1999). Türkiye’de ve Dünyada Yapılan Program Geliştirme
Çalışmaları: Kimya Açısından Bir Derleme. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11, 211-219.
Aydın, A. (2008). Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem İle İlgili Kavramların Verilişi
Sırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği). BAÜ FBE Dergisi, 10(1), 76-84.
Burkhardt, H., Fraser, R., & Ridgway, J. (1990). The dynamics of curriculum change. In I. Wirszup & R. Streit
(Eds.), Development in school mathematics education around the world. 2, 3-29. Reston, VA: NCTM.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY:
Routledge.
Cuban, L. (1993). The Lure of Curricular Reform and Its Pitiful History. Phi Delta Kappan, 75(2), 182-185.
Demircioğlu, G. ve Yadigaroğlu, M. (2011). The Effect of Labarotary Method on High School Students’ Students’
Understanding of the Reaction Rate. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE). 19-23
September, Kuşadası-Turkey.
Ebenezer, J. (2001). A Hypermedia Environment to Explore and Negotiate Students’ Conceptions: Animation of
the Solution Process of Table Salt. Journal of Science Education and Technology, 10, 73-91
Ercan, O. (2011). Kimya Dersi Yeni Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Türk Fen
Eğitim Dergisi, 8(4), 193-209.
Konting, M.M. (1998). In Search of Good Practice: A case study of Malaysian Effective Mathematics Teachers
Classroom Teaching. Journal of Science and Mathematics Education in South East Asia, 20(2), 8-20.
Kurt, S. ve Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili
Öğretmen Görüşleri ve Önerileri. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 91-104.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 35, ISSN: 2146-9199
333
MEB. TTKB. (2007). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı. Ankara.
Odubunni, O. ve Balagun, T.A. (1991). The Effect of Laboratory And Lecture Teaching Methods on Cognitive
Achievement in Integrated Science. Journal of Research in Science Teaching, 28, 213-224.
Safran, M. (1998). Eğitim Sistemi İçinde Öğretmenin Yeri. Milli Eğitim Dergisi, 137, 80.
Shunk, D. H. (1996). Learning Theories: An Educational Perspective. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Sowell, E. ve Zambo, R. (1997). Alignment Between Standards and Practices in Mathematics Education:
Experiences in Arizona. Journal of Curriculum and Supervision, 12(4), 344- 355.
Tan, Ş. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Wilson, S. M. (1990). A Conflict of Interests: The Case of Mark Black. Educational Evaluation and Policy Analysis,
12, 309- 326.
URL-1, http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/560.pdf, Eylül 2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com