Buradasınız

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE UYGULANAN BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ (KEMAN) DERS PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE INSTRUCTOR VIEWS ABOUT CONDUCTING THE INDIVIDUAL INSTRUMENTAL (VIOLIN) TRAINING IN THE FACULTIES OF EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Violin training programs are very determining factor of maintaining a well qualified violin education. Proper processing during the training is as important as preparing the program. A program being used in an institute is supposed to be set the level of approximate training program in all institutes in a national scale. There are significant and important differences between the violin training programs in several faculties of education. Flexibilities and absences can be observed in the operation of violin programs being used. However, the purpose of preparing and running a program is maintaining conscious and controlled training. In the violin training, each and every topic of each lesson is a preparing work for the following lesson as well. Continuously improving atmosphere and structure of practice is necessary for an uncorrupted training without necessitating to recover the previous lectures. By considering the principle of integrity in training, well usage of both national and international literacy must be planned in violin training programs. In terms of supporting the research, a survey applied among 39 violin instructors in 22 universities. The information and data received from both survey and several resources are evaluated and reflected to the research in the indications and comments sections.
Abstract (Original Language): 
Nitelikli bir keman eğitiminin gerçekleşmesinde, keman dersi programları oldukça belirleyici bir unsurdur. Hazırlanan programın niteliği kadar, doğru yürütülmesi de çok önemlidir. Bir birimde uygulanan programın, ülke düzeyinde, benzeri diğer birimlerde de yaklaşık olarak uygulanması, keman eğitiminde tutarlı bir yaklaşım gösterilmesi bakımından gereklidir. Eğitim fakültelerinde yürütülen bireysel çalgı keman ders programlarının içeriklerinde, önemli farklılıklar bulunmaktadır. Kullanılan keman ders programlarının işleyişinde de esneklikler ve eksiklikler görülebilmektedir. Oysa, ders programlarının hazırlanma ve yürütülme amacı, yapılan eğitimin bilinçli ve kontrollü sürdürülmesini sağlamaktır. Keman öğretiminde, her derste öğrenilenler, başka derslerin hazırlayıcıları durumundadırlar. Bu yüzden, boşluksuz ve geriye dönme zorunluluğunun olmadığı, sürekli gelişimin sağlandığı uygulama ortamı ve biçimi gereklidir. Öğretimde bütünlük ilkesi gözetilerek, keman ders programlarında, ulusal ve uluslar arası literatürün yeterince kullanılması planlanmalıdır. Araştırmayı desteklemek amacıyla, 22 üniversitede görev yapan 39 keman öğretim elemanına anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen ve çeşitli kaynaklardan ulaşılan bilgiler, araştırmanın bulgular ve yorumlar bölümünde değerlendirilmiş ve araştırmaya yansıtılmıştır.

REFERENCES

References: 

Bilgin, N. (1984). Müzik İletişim Ekolojisi ve Müzik Tüketim Alanının Programlanması. 1. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu Bildirileri. Cilt no:23. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi: Güzel sanatlar Fakültesi Yayınları.
Ekinci, T. (2008). Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Bir Program Geliştirme Çalışması. Yayınlanmış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Ertürk, S. (1982). Eğitimde Program Geliştirme. (4. baskı) Ankara: Meteksan Ltd. Sti.
Günay, E. ve Uçan, A. (1980). Çevreden Evrene Keman Eğitimi 1. Ankara: Önder Matbaa.
Göbelez, C. (1996). Çalgılar Dünyasında Keman. İstanbul: List Müzikevi Yayınları.
Oğuzkan, F. (1974). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.
Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü (1.Baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1 Makale No:05 ISSN: 2146-9199
57
Uçan, A.(1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar (2. Baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Uçan, A. (1990). Müzik Eğitiminin Niteliği Üç Ana Türü ve Bazı Temel Sorunları. Orkestra dergisi, sayı 29, s. 25-49
Uslu, M. (2009). Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye’de Müzik Eğitimi Üzerine Bir Çalışma. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com