Buradasınız

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEMATİK ÇOCUK KANALLARINDAKİ ÇİZGİ FİLMLERİ İZLEME ALIŞKANLIKLARI

PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ HABITS OF WATCHING CARTOONS ON THEMATIC CHANNELS OF KIDS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Daily routines, included in the education process, of the primary school students have always been amongst the previliged interests of the education institutions and the families In Daily life, there are lots of routines which support or interrupt the formal education. It is important for the education system to determine and analyze these kinds of factors. One of the most important exterior factors is the media. Television is one of the most important branch and cartoon is the most important type of the media channel. Most of the kids in primary school watch cartoons in Daily life and they are exposed to positive or negative effects. In the light of these general discussions, the watching status of the cartoons especially on the thematic kid channels and the factors affecting this process have been examined. It was seen during the study that the thematic kids’ channels, which provide the students watch cartoons all the time are such factors that increase the television addiction. It was defined that the basic subject to be discussed is the control of the Daily life routines that cause television addiction rather than the contexts of the television programs.
Abstract (Original Language): 
İlkokul çağındaki çocukların eğitim sürecine dahil olan gündelik hayat rutinleri, eğitim kurumları ve aileler için her zaman öncelikli konular arasında yer almaktadır. Gündelik hayatta, mevcut örgün eğitim sürecini destekleyen veya sekteye uğratan birçok rutin yer almaktadır. Bu tür etkenlerin tespiti ve incelenmesi eğitim sistemi açısından önem taşımaktadır. Bu dışsal faktörlerin en önemlilerinden birisi medyadır. Çocukların küçük yaşlarda deneyimlediği medya mecralarının en önemli ayaklarından birini televizyon, türünü ise çizgi filmler oluşturmaktadır. Gündelik hayatta ilkokul çağındaki çocukların büyük bir kısmı çizgi film izlemekte ve olumlu veya olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Bu genel tartışmaların ışığında özellikle tematik çocuk kanallarındaki çizgi filmlerin izlenme durumları ve bu süreci belirleyen etkenler incelenmiştir. Çalışma kapsamında öğrencilere günün her saatinde çizgi film izleme imkanı veren tematik çocuk kanallarının televizyon bağımlılığını artıran bir unsur olduğu görülmüştür. Asıl tartışılması gereken konunun ise televizyon programlarının içeriğinden önce, televizyon bağımlılığına neden olan gündelik hayat rutinlerinin kontrolü olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Cheviron, N. T. (2011). Medyanın Şiddete Dayalı İşleyişi ve Çocukların Maruz Kaldığı Olumsuzluklar. Çocuk Hakları ve Medya El Kitabı içinde. (haz.) Mustafa Ruhi Şirin. ss.185-208. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
Curran, J., Gurevitch, M., & Woollacott, J., (1982). The Study Of The Media. (ed.) Michael Gurevitch. Culture, Society and The Media, London: Methuen.
Ellis, J. (1982). Visible Fictions: Cinema, Television, Video. London: Routledge.
Ergül, H. (2000). Televizyon Haberlerinin Magazinelleşmesi. İstanbul: İletişim Yayınları.
Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (çev.) Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Gledhill, C. (1997). Genre and Gender: The Case of Soap Opera, in Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. (Ed.) Stuart Hall, pp.337-386. London: Sage.
İnal, A. (1995). Kültürel Çalışmalar ve İzleyici Sorunu Üzerine. Kuram, 8, İstanbul: Kur Yayıncılık. ss. 59-73.
Jensen, K. B. (ed.) (2002). Media Reception: Qualitative Traditions. in A Handbook of Media and Communication Research. pp. 156-170. London: Routledge,
Mutlu, E. (1997). Televizyon, Çocuklar ve Şiddet, İletişim Fakültesi Dergisi, 41-75.
Mutlu, E. (1999). Televizyon ve Toplum. Ankara: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yay.
Silverstone, R. (2006). Television and Everyday Life. London and New York: Routledge.
Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2004). İletişim Araştırmaları ve Kuramlar. İstanbul: Derin Yayınları.
Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması – 2. (2009). Ankara: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yayını.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
İNTERNET KAYNAKLARI
www.nielsen.com, (2012). Television Measurement. Retrieved 06.08.2012 from
http://nielsen.com/us/en/measurement/television-measurement.html.
www.ofcom.org.uk. (2012) The Communications Market 2012. Retrieved 06.08.2012 from
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/commun...
Özertem, T. (2008). Tematik Çocuk Kanalları Çocuk Eğitimin Düşmanıdır. 25.10.2012 tarihinde http://yenisafak.com.tr/sinema-haber/tematik-cocuk-kanallari-cocuk-egiti... adresinden alınmıştır.
www.rtuk.org.tr. (2012) İyi Uykular Çocuklar Projesi, 30.10.2012 tarihinde http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=f1c09246-267... adresinden alınmıştır.
www.rtuk.org.tr. (2012) Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 2. 06.08.2012 tarihinde http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=5d3ed3d5-80a... tarihinde alınmıştır.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1 Makale No:34 ISSN: 2146-9199
326
www.trt.net.tr. (2012) 27.10.2012 tarihinde http://www.trt.net.tr/trtcocuk/program.aspx?id=25 alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com