Buradasınız

ÖĞRENCİLERİN “HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM” KONULARINA İLİŞKİN KAVRAM YANILGILARI

STUDENTS’ MISCONCEPTIONS RELATED TO SUBJECTS OF “CELL DIVISION AND HEREDITY”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was conducted with 55 students from two 8th grade classes at a primary school in Buca, İzmir. The conceptual understanding test of 14 open-ended questions on “Cell Division and Heredity” was given to experiment and control group of students as a pre-test. While the experiment group’s learning activities were based on conceptual change strategies, the control group’s activities were on 8th grade Science and Technology course. After 7 weeks of experimental implementation, the conceptual understanding test was given as a post-test, and 18 semi-structured interviews on the unit subjects were held with 9 students from each group. 6 weeks after the end of experimental implementation, a similiar test to the conceptual understanding test, which is used as a pre-test and post-test, was given as a delayed permanence test. Students’ answers to the test and interview were analysed qualitatively to find out their misconceptions on subjects.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, İzmir ili Buca ilçesindeki bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan iki 8. sınıf şubesindeki toplam 55 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 14 açık uçlu sorudan oluşan “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” kavramsal anlama testi, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubunda kavramsal değişim stratejilerine dayalı etkinliklerle, kontrol grubunda ise 8. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki etkinliklerle öğretim gerçekleştirilmiştir. 7 hafta süren deneysel uygulamadan sonra, kavramsal anlama testi öğrencilere son test olarak uygulanmış ve deney ve kontrol gruplarından 9’ar öğrenci ile (toplam 18 öğrenci ile) ünite konularına ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, ön test ve son test olarak uygulanan kavramsal anlama testine çok benzer bir test, deneysel uygulamanın bitmesinden 6 hafta sonra öğrencilere geciktirilmiş son test (kalıcılık testi) olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin, kavramsal anlama testlerine ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verdikleri yanıtların nitel analizleri yapılarak, konulara ilişkin kavram yanılgıları belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Aydın, G. ve Balım, A. G. ve Evrekli, E. (2007). The use of mind map and the theory of multiple ıntelligences in the science ınstruction. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 74-79.
Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Balcı, S., Çakıroğlu, J. ve Tekkaya C. (2006). Engagement, exploration, explanation, extension, andevaluation (5e) learning cycle and conceptual change text as learning tools. Biochemistryand Molecular Biology Education, 34 (3), 199–203.
Berthelsen, B. (1999). Students naïve conceptions in life science. MSTA Journal, 44(1) (Spring’99), pp. 13-19.
http://www.msta-mich.org
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1 Makale No:36 ISSN: 2146-9199
346
http://homepage.mac.com/vtalsma/misconcept.html#heredity
Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2001). Benzeşim (analoji) yöntemi kullanarak lise 2. sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Maltepe Üniversitesi, Bilimde Çağdaş, Düşüncede Özgür Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. (7-8Eylül 2001). 372-377, İstanbul.
Canpolat, N., Pınarbaşı, T. ve Bayrakçeken, S. (2004). Kavramsal değişim yaklaşımı-III: Model kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (2), 377-384.
Chiu, M. H., Chou, C. C. & Liu, C. J. (2002). Dynamic processes of conceptual change: analysis of constructing mental models of chemical equilibrium. Journal of Research in Science Teaching, 39 (8), 688-712.
Clough, E. E. & Wood-Robinson, C. (1985). Children’s understanding of ınheritance. Journal of Biological Education, 19 (4), 304-310.
Duit, R. & Treagust, D. (2003). Conceptual change: A powerful framework for ımproving science teaching and learning. International Journal of Science Education, 25, 671-681.
Efe, R., Hevedanlı, M. ve Yetişir, İ. (2005). İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Aydoğdu, M. Ve Kesercioğlu, T. (Ed.) Fen ve teknoloji eğitiminde temel kavram hataları (280-298). Ankara: Anı Yayıncılık.
Ehrlich, A. R. (2001). Mind mapping an overview bibliography. 13.03.2006 tarihinde http://studenttabletpc.blogs.com/the_student_tablet_pc/files/mind_mappin... adresinden alınmıştır.
Ekici, F., Ekici, E., ve Aydın, F. (2007). Utility of concept cartoons in diagnosing and overcoming misconceptions related to photosynthesis. International Journal of Environmental & Science Education, 2(4), 111-124.
Eyidoğan, F. ve Güneysu, S. (2002). İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi kitaplarındaki kavram yanılgılarının incelenmesi. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Glynn, S. M. ve Takahashi, T. (1998). Learning from analogy-enhanced science text. Journal ofResearch in Science Teaching, 22, 53-62.
Gökçe, M. (2002). Kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarını gidermedeki etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Güçlüer, E. (2006). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde kavram haritaları ile verilen bilişsel desteğin başarıya, hatırda tutmaya ve fen bilgisi dersine ilişkin tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Gülçiçek, Ç. (2005). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (Fizik). Bulunduğu eser: Yağbasan, R., Güneş, B., Özdemir, İ. E., Temiz, K., Gülçiçek, Ç., Kanlı, U., Ünsal, Y. ve Tunç, T. (Ed.) Bilimsel modeller ve modelleme (ss. 117-139). Ankara: Gazi Kitabevi.
Kabapınar, F. (2005). Yapılandırmacı öğrenme sürecine katkıları açısından fen derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (1), 103-146.
Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. (6. Basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
Kargbo, D. B., Hobbs, E. D. & Erickson, G. L. (1980). Children’s beliefs about ınherited characteristics. Journal of Biological Education, 14 (2), 137-146.
Kaya, O. N. (2003). Fen eğitiminde kavram haritaları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1).
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1 Makale No:36 ISSN: 2146-9199
347
Keogh, B. & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation. International Journal of Science Education, 21 (4), 431- 446.
Kesercioğlu, T., Yılmaz, H., Huyugüzel Çavaş, P. ve Çavaş, B. (2004). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde analojilerin kullanımı: “Örnek uygulamalar”. Ege Eğitim Dergisi, (5) 1, 27-35.
Keskinkılıç, G. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde zihin haritalarının kullanımı. Eğitimde Yeni Yönelimler-V “Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme” Sempozyumu. (18 Nisan 2009). Bildiriler Kitabı, 303-306.Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir.
Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H. ve Taşdelen, U. (2003). Yapılandırmacı öğrenme ortamı için bir fen ders kitabı nasıl olmalı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Lewis, J. & Wood-Robinson, C. (2000). Genes, chromosomes, cell division and ınheritance do students see any relationship? International Journal of Science Education, 22, 177-195.
Lock, R. & Miles, C. (1993). Biotechnology and genetic engineering: Students’ knowladge and attitudes. Journal of Biological Education, 27 (4), 267-272.
Morris, M., Merritt, M., Fairclough, S., Birrell, N. & Howitt, C. (2007). Trialling concept cartoons in early childhood teaching and learning of science. Teaching Science, 53(2), 42-45.
Novak, J. D. ve Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge University Press.
Orgill, MK. & Bodner, G. (2004). What research tells us about using analogies to teach chemistry. Chemistry Education: Research and Practise, 5 (1), 15-32.
Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Geban, Ö. (2001). Ekoloji konularındaki kavram yanılgılarının kavramsal değişim metinleri ile giderilmesi. Maltepe Üniversitesi, Bilimde Çağdaş, Düşüncede Özgür Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. (7-8 Eylül 2001). 191-193, İstanbul.
Özmen, H. ve Demircioğlu, G. (2003). Asitler ve bazlar konusundaki öğrenci yanlış anlamalarının giderilmesinde kavram değişim metinlerinin etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 159, 111-119.
Özyılmaz Akamca, G. (2008). İlköğretimde analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin gözlem-açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Özyılmaz Akamca, G., Ellez, A. M. ve Hamurcu, H. (2009). Effects of computer aided concept cartoons on learning outcomes. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 296-301.
Pabuçcu, A. ve Geban, Ö. (2006). Remediating misconceptions concerning chemical bonding through conceptual change text. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 184-192.
Pınarbaşı, T. ve Canpolat, N. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-II: Kavram değiştirme metinleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10 (2), 281-286).
Posner, G., Strike, K., Hewson, P. & Gertzog, W. (1982). Accommodation of a scientific conception: toward a theory of conceptual change. Science Education, 66, 211-227.
Sağırlı, S. ve Macaroğlu Akgül, E. (2004). Fen bilgisi dersinde analoji kullanımının kavramaya etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, VI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (9-11 Eylül 2004). 171-178, İstanbul
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1 Makale No:36 ISSN: 2146-9199
348
Saka, A., Akdeniz, A. R., Bayrak, R., ve Asilsoy, Ö. (2006). “Canlılarda enerji dönüşümü” ünitesinde karşılaşılan yanılgıların giderilmesinde kavram karikatürlerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: 7.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
Şahin, F. ve Parim, G. (2002). Problem tabanlı öğretim yaklaşımı ile DNA, gen ve kromozom kavramlarının öğrenilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Şaşmaz Ören, F. (2009). Öğretmen adaylarının kavram karikatürü oluşturma becerilerinin dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 994-1016.
Tekkaya, C., Çapa, Y. ve Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.
Tekkaya, C. (2002). Misconceptions as barrier to understanding biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 259-266.
Tekkaya, C. (2003). Remediating high school students’ misconceptions concerning diffusion and osmosis through concept mapping and conceptual change text. Research in Science & Technological Education, 21 (1), 5-16.
Temelli, A. (2006). Lise öğrencilerinin genetikle ilgili konulardaki kavram yanılgılarının saptanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 73-82.
Topçu, M. S. (2004). Sekizinci sınıf genetik-canlılarda üreme ve gelişme ünitelerinin öğreniminde ve öğretiminde karşılaşılan zorlukların tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (24), 543-559.
Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 170.
Ünal, M., Akıncı, Ş., Şahin, F. (2001). Biyolojik kavramların öğretilmesinde modellerin rolü: Mitoz bölünme. Hacettepe Üniversitesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 2000. Ankara: MEB Basımevi, 10-16.
Yılmaz, Ö. (1998). The effects of conceptual change texts accompanied with concept mapping on understanding of cell division unit. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doğal ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.
Zhao, Y. (2003). The use of a constructivist teaching model in environmental science at beijing normal university. The China Papers, 78-83.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com