Buradasınız

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN “ÇOCUK” KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER

METAPHORS OF PRESCOOL TEACHERS ON “CHILD”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is find out, with the metaphor technique, the impressions and images of preschool teachers about “child”. The study group consists of 100 preschool teachers who work in Meram, Karatay and Selçuklu sections of Konya during 2012-2013 academic year. The data obtained were analyzed in accord with the qualitative research model “phenomenology”. Thus, the data analyzed made up 10 categories reflecting the images of the teachers regarding “child”. The most commonly used metaphor is “the child as raw material to be shaped”.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgelerini (metaforları) metafor tekniğini kullanarak okulöncesi öğretmenlerin çocuklarla ilgili algılarını tespit etmektir. Çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Konya ili Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde anaokulu ve anasınıflarında görev yapan 100 (n=100) okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştırma “olgubilim” modeline göre yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi yapılarak okul öncesi öğretmenlerin “çocuk” kavramına ilişkin algıları 10 adet farklı kavramsal kategoride oluşmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kavramına ilişkin oluşturdukları metaforları kavramsal kategorilere ayrıldığında en çok metafor bulunan kategorinin “şekillendirilebilen bir hammadde olarak çocuk” olduğunu görülmektedir.
43-53

REFERENCES

References: 

Aral, N., Kandir, A. Ve Can Yaşar, M. (2003). Okul Öncesi Eğitim 1. 2. Baskı. İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.
51
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2 Makale No:05 ISSN: 2146-9199
Aydın, F., Eser Ünaldı, Ü. (2010). Coğrafya Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi, International Online Journal Of Educational Sciences, 2010, 2(2),
Aydın, İ. S., Pehlivan, A. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Ve “Öğrenci” Kavramlarına İlişkin Kullandıkları Metaforlar, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 5/3
Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim Okullarındaki Öğrenci Ve Öğretmenlerin Sahip Oldukları Okul Algıları İle İdeal Okul Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
Çelikten, M., Şanal, M., Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği Ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 19 Yıl
Dağlioğlu, H.E.(2012). Okul Öncesi Öğretmeninin Özellikleri Ve Okul Öncesi Eğitime Öğretmen Yetiştirme. Okul Öncesi Eğitime Giriş. Edt: Gelengül Haktanır. 6. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık
Ertan Kantos, Z. (2011). Örgüt Metaforlarında Liderlik: Kavramsal Bir Çözümleme, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal Of Educational Sciences Research, Cilt:1 , Say:1
Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E., Güveli, H. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları, Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education, Vol.2 No.2
Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., Dalgıç, G. (2011). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal Of Educational Sciences Research, Cilt: 1 Sayı: 1
Inbar, D. (1996). The Free Educational Prison: Metaphors And İmages. Educational Research, 38(1),
Kovesces, Z. (2010). Metaphor, A Pratical Introduction, Oxford Univercity Press, Secound Edition, Newyork
Lakoff, G. (1993). Metaphor And Thought, Cambridge Univercity Press, Edit By Andrew Ortony
Ömeroğlu, E., Yaflar, M. C. (2004). Okul Öncesi Eğitim. Görüş Dergisi.
Öztürk, Ç. (2007). Sosyal Bilgiler, Sınıf Ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ‘Coğrafya’ Kavramına Yönelik Metafor Durumları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad) Cilt 8, Sayı 2
Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2008
Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2)
Saban, A., Koçbeker, B.N. & Saban, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice),6(2),
Semerci, Ç. (2007) “Program Geliştirme” Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programına Farklı Bir Bakış, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2007 Cilt : 31 No:2
Tepeli, K., Arı, R. (2011). Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Ve Öğretmen Adaylarının İletişim Ve Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 26
Töremen, F. Ve Döş, İ. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 9(4), 52
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2 Makale No:05 ISSN: 2146-9199
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara; Seçkin Yayıncılık
Weade, R., & Ernst, G. (1990). Pictures Of Life İn Classrooms, And The Search For Metaphors To Frame Them. Theory İnto Practice, 29(2),

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com