Buradasınız

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ FEN VE MATEMATİK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The study aims to determine the thoughts of graduate students in education faculties; science and technology, physics, chemistry biology and mathematics on the nature and role of the models which has an important place in science and science education. For this purpose, the students were selected from 30 graduates who have been studying at science and mathematics at Fatih Faculty of Education in Karadeniz Technical University in the academic year of 2010-2011. A questionnaire consisting of Likert type items were used as a data collection tool The data were analyzed using ANOVA. The examined results show that the only significant difference were found for the education branch while the it is not found any significant difference in terms of gender, postgraduate level degree (MSc or PhD),the period and level (courses or thesis) of the education and the taken courses. The results emphasise that the nature and role of the model and modelling in science education and the deficiencies of the post graduate students in science and maths in terms of this issue.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, eğitim fakültelerindeki fen ve teknoloji, fizik, kimya, biyoloji ve matematik lisansüstü öğrencilerinin fen bilimlerinde ve fen eğitiminde önemli bir yere sahip olan modellerin rolü ve doğası ile modelleme hakkındaki düşüncelerini belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan 30 fen ve matematik lisansüstü öğrencisi örneklem olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak 30 adet likert-tipi maddeden oluşan anket kullanılmıştır. Veriler MANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde, yalnızca branş açısından anlamlı bir farkın olduğu, cinsiyet, lisansüstü derecesi, öğrenim yılı, aşama ve ders alma durumuna göre anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Elde edilen veriler, fen eğitimindeki model ve modellemenin doğası ve rolünün önemi ile birlikte bu konuda fen ve matematik lisansüstü öğrencilerinin sahip olduğu eksiklikleri vurgulamaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Black, M. (1962). Models and Metaphors. Studies in Language and Philosophy (Ithaca/ London: Cornell
University Press).
De Vos, W. (1985). Corpusculum delicti. PhD dissertation (University of Utrecht).
Güneş, B., vd. (2004). Eğitim Fakültelerindeki Fen ve Matematik Öğretim Elemanlarının Model ve Modelleme
Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Türk Fen Eğitim Dergisi, Yıl. 1, Sayı. 1, Temmuz 2004.
Justi, S.R. ve Gilbert, K.J. (2002). Modelling Teachers’ Views on the Nature of Modelling and implications for the
Education of Modellers, International Journal of Science Education, Vol. 24, No. 4, 369-387.
Treagust, F.D. (2002). Students’ Understanding of the Role of Scientific Models in Learning Science.
International Journal of Science Education, Vol. 24, No. 4, 357-368.
Van Driel, H.J. ve Verloop, N. (1999). Teachers’ Knowledge of Models and Modelling in Science, International
Journal of Science Education, Vol. 21, No. 11, 1141-1153.
Van Hoeve-Brouwer, G.M. (1996). Teaching Structures in Chemistry (PhD dissertation, Utrecht: Cdu-Press).
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:16 ISSN: 2146-9199
130
Webb, M.E. (1994). Beginning computer-based modelling in primary schools. Computers in Education, 22(1),
129-144.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com