Buradasınız

ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KONULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of study is to assess the secondary school teachers' guidebooks in the sense of their topics. For this purpose, music teachers' guidebooks in classes 5, 6, 7 and 8 have been assessed in the sense of their topics at the level of classes individually and as a whole of classes. In the study, data has been obtained through literature search and document analysis. As a result of findings in the study, it is concluded that the topics in secondary school music teachers' guidebooks are generally reflected with "general names" and those names don't completely bring the related content to mind and don't match up with content, and that each topic is approached independently and the connection between the topics are rarely provided, accordingly, topics don't follow up and complete each other, and that topics are shallowly discussed with related content and related content does not ensure teaching, and that similar topics are repeated with different names in different classes, and that a consecutive and progressive method from simple to complex is performed in the sense of theoretical topics.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarının konuları açısından değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 5, 6, 7 ve 8. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitapları konuları açısından hem sınıflar düzeyinde ayrı ayrı, hem de tüm sınıflar birlikte bütün olarak incelenmiştir. Araştırmada veriler, literatür taraması ve doküman analizi yapılarak elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan konuların çoğunlukla genel adlar ile ifade edildiği, bu adların ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve içerik ile örtüşmediği; her bir konunun bağımsız olarak ele alınıp konular arası bağın çok az sağlandığı, dolayısıyla konuların genel olarak birbirinin devamı nitelikte olmadığı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşımadığı; konuların ilgili içerik ile yüzelsel olarak geçildiği ve ilgili içeriğin konulara yönelik tam öğrenmeyi gerçekleştiremeyeceği; benzer konuların farklı sınıflarda farklı adlar ile birebir yinelendiği; kuramsal konuların öğretimi açısından basitten-karmaşığa sıralı ve aşamalı bir sıra izlenmeye çalışıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. ve diğerleri. (2008). Öğretim tasarımı. Ankara: Maya Akademi.
Alıcı, T. (2011). Öğrenmenin bilimsel temelleri. Ankara: Palme Yayıncılık.
Aydoğan, S. (2004). İlköğretim müzik ders kitapları. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik
Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (ss:543-547).
Bulut, D. (2011a). İlköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretmen kılavuz kitabının öğrenme alanı ve kazanım
boyutlarına ilişkin eleştirisel bir yaklaşım. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 269-278.
Bulut, D. (2011b). İlköğretim müzik dersi 7. sınıf öğretmen kılavuz kitabının öğrenme alanı ve kazanım boyutları
doğrultusunda değerlendirilmesi, 20. Eğitim Bilimleri Kurultayında sözlü olarak sunulmuştur. Burdur, Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:20 ISSN: 2146-9199
174
Ceyhan, E. ve Yiğit, B. (2003). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Çelik, M. ve Şendağ, B. A. (2012). İlköğretim müzik 6-7-8. MEB Devlet Kitapları. Ankara: Korza Yayıncılık.
Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2002). Fen bilgisi öğretiminde öğretmen kılavuz kitaplarının önemi ve
öğretimdeki yeri üzerine bir inceleme, XI. Eğitim Bilimleri Kongresinde sözlü olarak sunulmuştur. Lefkoşa, Yakın
Doğu Üniversitesi.
Göçer, A. (2011). İlköğretim ikinci kademe türkçe öğretmen kılavuz kitaplarının işlevselliğinin belirlenmesi.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (16), 154-164.
Gözütok, F. D. (2004). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Kılıç, D. (2005). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Editör: Demirel, Ö. ve Kıroğlu, K. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
MEB. (2007). İlköğretim müzik dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
MEB. (2012a). 12 yıl zorunlu eğitim sorular-cevaplar. 26. 03. 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr/duyurular/
duyurular 2012/12yil_soru_cevaplar.pdf. adresinden alınmıştır.
MEB. (2012b). 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik genelge. 26. 03. 2013 tarihinde
http://www.meb.gov.tr/haberler /2012/12YillikZorunlu EgitimeYonelikGenelge.pdf. adresinden alınmıştır.
MEB. (2013). Taslak ders kitaplarının incelenmesinde değerlendirmeye esas olacak kriterler. 10. 03. 2013
tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_01/ 14062748_ incelemekriterleri_ 14012013.pdf.
adresinden alınmıştır.
Schunk, D. H. (2009). Eğitimsel bir bakışla öğrenme teorileri. Çeviri Editörü: Şahin, M. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi.
Ülgen, G. (1995). Eğitim psikolojisi birey ve öğrenme. Ankara: Bilim Yayınları.
Yaşar, N. ve diğerleri. (2012). İlköğretim müzik 4-5. MEB Devlet Kitapları. Ankara: Korza Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com