Buradasınız

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ANLAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING ABOUT NEWTON’S LAWS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to reveal the conceptual understanding of preservice science teachers’ about Newton’s laws and compare these ideas according to different grade levels. Preservice science teachers’ ideas about Newtons’ laws is important because preservice teachers give education related to these concepts at primary level. At this study, mixed pattern is used. This research was carried out with 210 primary science teachers. To reveal preservice teachers’ conceptual understanding of Newton’s laws test consisting of 20 questions was used. At the qualitative part of the study the frequencies of preservice teachers’ encountered misconceptions. At the quantitative part of the study preservice teachers’ total scores was compared with ANOVA at the grade level. At preservice teachers hold variety of misconceptions about Newton’s laws. At the grade level achievement statistically significant differences were determined. Sources of preservice teachers’ misconceptions should be examined in more detail and how these ideas could be explored changes
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının Newton’un hareket kanunları ile ilgili kavramsal anlamalarını ortaya çıkarmak ve farklı sınıf düzeylerinde bu anlamaları karşılaştırmak amaçlanmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının Newton’un hareket kanunları ile ilgili fikirleri önemlidir çünkü öğretmen adayları ilköğretim düzeyinde bu kavramlara ilişkin öğretim vermektedir. Bu araştırmada karma desen kullanılmıştır. Bu araştırma 210 fen bilgisi öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının Newton’un hareket kanunları ile ilgili kavramsal anlamalarının ortaya çıkarılması için 20 sorudan oluşan kavram testi kullanılmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde öğretmen adaylarında karşılaşılan kavram yanılgılarının frekans hesabı yapılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde öğretmen adaylarının testten aldıkları toplam puanları ANOVA testi ile sınıf düzeyinde karşılaştırılmıştır. Öğretmen adaylarında Newton’un hareket kanunları ile ilgili çeşitli kavram yanılgıları ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analiz sonucu sınıf düzeylerinin başarıları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarında tespit edilen kavram yanılgılarının kaynakları daha ayrıntılı bir biçimde incelenmeli ve bu fikirlerin değişiminin nasıl olabileceği araştırılmalıdır.

REFERENCES

References: 

Alptekin, T. (2006). Lise 2. sınıf öğrencilerinin Newton’un hareket kanunları ile ilgili kavram yanılgıları. Atatürk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Avcıoğlu, O. (2008). Lise 2 Fizik derslerinde Newton yasaları konusunda 7E modelinin başarıya etkisinin
araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A.R. (2007). Newton’un hareket kanunları konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye
yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4 (1), 45-59.
Brown, D.E. (1989). Students’ concept of force: the importance of understanding Newton’s third law. Physics
Education, 24, 353-357.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K, Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Pegem Akademi.
Duit, R. (2009). Bibliography – STCSE students‘ and teachers‘ conceptions and science education. Kiel, Germany:
University of Kiel.
Helm, H. (1980). Misconceptions in physics amongst South African students. Physics Education, 15, 92-98.
Ivowi, U. (1984). Misconceptions in physics amongst Nigerian secondary school students. Physics Education, 19,
279-285.
Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (25. Baskı) Ankara: Nobel Yayıncılık.
Taşar, F. (2002). Öğrencilerin kuvvet ve hareketi kavrayışlarının bir tanı testi ile belirlenmesi. V. Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com