Buradasınız

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION IN TERMS OF SOME VARIABLES OF REALIZATION LEVELS OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS INSTRUCTIONAL LEADERSHIP ROLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Pressures to improve educational outcomes in schools were directed attention to the realization level of the leadership of schools. Effective school leadership often are discussed in terms of performing the students' learning and focus on improving the quality of educational practices of teachers in the classroom. The relational patterns and quantitative research method was used in this study which aimed to determine the realization levels of the instructional leadership roles of school administrators according to views of secondary school teachers about the administrators which work with them. The study group of research consists of 240 branch teachers that is determined by using disproportionate stratified sampling method among 762 teachers who are charged at general education high schools, vocational schools, anatolian high schools in the center of the Giresun province and at Giresun and Trabzon High Schools of Science in 2011-2012 academic year. School administrators realize their instructional leadership roles as frequently at the dimension of identifying and sharing of school goals, managament of education process and training program, establishment of regular teaching-learning environment and climate and supporting and improving of teachers on the other hand the school principals realize their instructional leadership roles as sometimes at the dimension of with evaluation of teaching process and students. Surveyed teachers' opinions, in terms of variables gender, education level, type of school indicate statistically significant differences.
Abstract (Original Language): 
Okullardaki eğitim öğretime ilişkin sonuçların iyileştirilmesine yönelik baskılar, dikkatleri okul liderliğinin gerçekleşme düzeyine yöneltmiştir. Etkili okul liderliği, öğrencilerin öğrenmesini gerçekleştirme açısından ele alınmakta, öğretmenlerin sınıf içi eğitim öğretim uygulamalarının kalitesini geliştirme üzerine odaklanmaktadır. Nicel araştırma deseninde betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin görüşlerine başvurarak, okul yöneticilerinin, öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2011–2012 eğitim öğretim yılında Giresun il merkezinde yer alan genel liseler, meslek liseleri, anadolu liseleri ile Giresun ve Trabzon Fen Liselerinde görevli 762 öğretmen arasından oransız tabakalı örneklem alma yoluyla belirlenen 240 branş öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretim liderliği rolleri ölçeğinden yararlanılmıştır. Okul yöneticileri öğretim liderliği rollerini; “Okul amaçlarını belirleme ve paylaşma”, “Eğitim programını ve öğretim sürecini yönetme”, “Öğretim sürecini ve öğrencileri değerlendirme”, “Düzenli öğrenme-öğretme ortamı ve iklimi oluşturma” boyutlarında “Sıklıkla”, “Öğretmenleri destekleme ve geliştirme” boyutundaki ise “Bazen” gerçekleştirmektedirler. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri; cinsiyet, eğitim durumu, okul türü değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Ada, Ş., Akan, D. (2007). Değişim Sürecinde Etkili Okullar. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 344-
373.
Ada, Ş., Küçükali, R. (2006). Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Davranışları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Dergisi,13(3), 397-413.
Akdağ, B. (2002). Öğretim Liderliğinin Bir Davranış Boyutu: Okulun Misyonunu Tanımlama. Eğitim Araştırmaları
Dergisi, 1(9), 1-8.
Aksoy, E., Işık, H. (2008). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Rolleri. Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 1(19), 235-249.
Argon, T., Mercan, M. (2009). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirebilme
Düzeyleri. The First International Congress Of Educational Research, 1-3 Mayıs 2009. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Çanakkale.
Aşan, Ö., Aydın, E M. (2006). Örgütsel Davranış. (Editör; Halil Can). İstanbul: Yaylacık Matbaası.
Blandford, S. (2005). Managing Disipline in Schools. Published by Routledge, 29 West 35th Street, New York, NY
10001, USA.
Blase, J., Blase, J. (1999). Effective Instructional Leadership. Journal of Educational Administration,2(38), 130-
141.
Bursalıoğlu, Z. (2005). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199
248
Bush, T. (2007). Educational Leadership and Management. South African Journal of Education, 27(3), 391-406.
Can, N. (2006). Öğretmen Liderliğinin Geliştirilmesinde Müdürün Rol ve Stratejileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 2(21), 349-363.
Çelik, V. (2004). Eğitim ve Okul Yöneticiliği. (Editör; Yüksel Özden), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
English, F. W. (2006). Encyclopedia of Educational Leadership and Administration. Sage Publications, Inc. 2455
Teller Road, Thousand Oaks, 91320 California, USA.
Enueme, C. P., Egwunyenga, E. J. (2008). Principals’ Instructional Leadership Roles and Effect on Teachers’ Job
Performance: A Case Study of Secondary Schools in Asaba Metropolis, Delta State, Nigeria. Jorurnal of Social
Science, 16(1), 13-17.
Gamage, D. T. (2006). Professional Development for Leaders and Managers of Self-Governing Schools. Published
by Springer, P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands.
Gökyer, N. (2004). Öğretim Liderliği. (Birinci Basım). Ankara: Yesevi Yayıncılık.
Gökyer, N. (2010). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Bu
Rolleri Sınırlayan Etkenler. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(29), 113-129.
Gümüşeli, A.İ. (2001). “Çağdaş Okul Müdürlerinin Liderlik Alanları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Dergisi, 1(28), 531–548.
Glatter, R., Kydd, L. (2003). Best Practice in Educational Leadership and Management. British Educational
Leadership, Management & Administration Society, 31(3), 231–243.
Gray, D., Lewis, J. (2011). Preparing Instructional Leaders. International Journal of Educational Leadership
Preparation, 6(2), 1-23.
Hallinger, P., Murphy, J. (1985). Assessing the Instructional Management Behaviour of Principals, The
Elementary School Journal, 86(2), 217-247.
Holly, P., Southworth, G. (2005). The Developing School.The Falmer Press, Taylor & Francis Inc., 242 Cherry
Street, Philadelphia, PA 19106–1906. USA.
Hoy, W. K., Miskel, C. G. (2010). Eğitim Yönetimi. (Çeviren; Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Tic.
Ltd. Şti.
Korkmaz, M. (2005). Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Performansı Üzerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi Dergisi, 11(43), 401-422.
Leithwood, K. A. (1994). Leadership for School Restructuring. Educational Administration Quarterly, 30(4): 498-
518.
Leithwood, K. A., Louis, K. S., Anderson, S., Wahlstrom, K. (2004). How Leadership Influences Student Learning.
Center for Applied Research and Educational Improvement, University of Minnesota, 275 Peik Hall / 159
Pillsbury Dr. S.E: Minneapolis, USA.
Lortie, D. C. (2009). School Principal. The University of Chicago Press, 60637Chicago. USA.
Mac Neill, N., Cavanagh, R., Silcox, S. (2003). Beyond Instructional Leadership: Towards Pedagogic Leadership.
Annual Conference for the Australian Association for Research in Education, Auckland, Australia.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199
249
Mead, S. (2011). Principals As Crucial Instructional Leaders. Published by Foundation for Child Development.
295 Madison Avenue, 40th Floor, New York, NY 10017, USA.
Murphy, J. (1998). What's Ahead for Tomorrow's Principals. Principal, 78(1), 13-14.
Özdemir, S.. Sezgin, F. (2002). Etkili Okullar ve Öğretim liderliği. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 266-282.
Plessis, D., Plessis, M., & Millett, B.(1999). Developing A Learning Organisation: A Case Study. Journal of
Management Practice, 2 (4), 71-94.
Pushpanadham, K. (2006). Educational Leadership For School Based Management. ABAC Journal, 1(26), 41 – 48.
Ribbins, P. (1997). Leaders and Leadership in the School, College and University. Wellington House,125 Strand,
London WC2R OBB. PO Box 605, Herndon, VA20172, UK.
Sharp, W. L., J. K. Walter. (2003). The Principal As A School Manager. (Second Edition). Rowman & Littlefield
Publishing Group, Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200, Lanham, Maryland 20706. USA.
Spilliane, J. P. (2003). Educational Leadership. (2. Baskı).Educational Evaluation and Policy Analysis, 4(25), 343-
346.
Şişman, M. (2004). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Şişman, M., Turan S. (2004). Eğitim ve Okul Yöneticiliği. (Editör; Yüksel Özden), Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık.
West-Burnham, J. (2003) . Education, Leadership and the Community. pp.1-14. (Eds). Gelsthorpe, T., West-
Burnham, (In). Education, Leadership and the Community. J. Edinburgh Gate Harlow CM20 2JE. UK.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com