Buradasınız

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNİK LİDERLİK BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ

ANALYSIS OF TECHNICAL LEADERSHIP SKILLS OF VOCATIONAL AND TECHNICAL SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN TERMS OF TEACHERS’ OPINIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine technical leadership skills of vocational and technical secondary school administrators according to teachers’ perceptions. This research is a descriptive study designed in the survey method type. “Technical Leadership Skill: Professional Skill Scale” developed by the researchers was administered to 393 technical teachers working at vocational and technical secondary schools in the districts of Gaziantep Province. Means were calculated to determine teachers’ perceptions of their school administrators’ technical leadership skills. Mann Whitney U Test and Kruskal Willis H Test were used to examine whether there was a significant difference between teachers’ perceptions according to independent variables which were seniority in the organization and headship. It was found that a significant difference was revealed in some subdimensions according to seniority in the organization and headship. The findings of the research indicated that the level of school administrators’ technical leadership skills was low in some sub-dimensions, and it was concluded that these skills should be developed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, mesleki ve teknik ortaöğretim okul yöneticilerinin teknik liderlik becerilerinin öğretmen görüşleriyle belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Gaziantep ili ve ilçelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında görev yapmakta olan 393 teknik (meslek dersi) öğretmene araştırmacı tarafından geliştirilen “Teknik Liderlik Beceri: Mesleki Ölçeği” uygulanmıştır. Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin teknik liderlik becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde aritmetik ortalamalardan yararlanılmıştır. Öğretmen görüşlerinin; kurumdaki hizmet süresi ve yöneticilik deneyimi bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlemesini amacıyla ikili küme karşılaştırmalarında “Mann Whitney U Testi”, ikiden fazla küme karşılaştırılmasında ise “Kruskal Wallis H” Testi kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerinin, kurumdaki hizmet süresi ve yöneticilik deneyimi bağımsız değişkenlerine göre bazı alt boyutlarda anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; okul yöneticilerinin teknik liderlik becerileri bazı alt boyutlarda yetersiz bulunmuş ve bu becerilerin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Ağaoğlu, E., V.d. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin Görüşleri
(Kütahya İli). Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(164): 160-175.
Alkan, C., Doğan, H., Sezgin, İ.(1996). Mesleki ve teknik eğitimin esasları (3. Baskı). Ankara: Gazi BüroKitabevi.
Altınkurt, Y. (2007). Eğitim örgütlerinde stratejik liderlik ve okul müdürlerinin stratejik liderlik uygulamaları.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Arslan H. ve Beytekin, F. (2004) İlköğretim okul müdürleri için okul liderliği standartlarının araştırılması. XIII.
Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi, (ss. 1-14) .
Aslan, H.(2012). Okul müdürlerinin liderlik standartlarının geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Avcı, N. (2013). Meslekî ve teknik eğitim strateji belgesi ve eylem planı (taslak) 2013-2017. 01.11.2013 tarihinde
www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=7 adresinden alınmıştır.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2014 Cilt: 3 Sayı: 4 Makale No: 13 ISSN: 2146-9199
140
Boateng, C.(2012). leadership styles and effectiveness of principals of vocational technical institutions in Ghana.
American International Journal of Contemporary Research, 2(3):128-134.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ( 10.
Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
CEDEFOP (2008). A sample of competence frameworks for VET profıles. 11.14.2013 tarihinde
www.cedefop.europa.eu adresinden alınmıştır.
CEDEFOP (2009). Modernising Vocational Education and Training. 11.14.2013 tarihinde
www.cedefop.europa.eu adresinden alınmıştır.
CEDEFOP (2010). Professional Development Opportunities for in-Company Trainers. 11.14.2013 tarihinde
www.cedefop.europa.eu adresinden alınmıştır.
CEDEFOP (2011). Exploring leadership in Vocational Education and Training. 11.14.2013 tarihinde
www.cedefop.europa.eu adresinden alınmıştır.
CEDEFOP (2011). Assuring quality in vocational education and training. 11.14.2013 tarihinde
www.cedefop.europa.eu adresinden alınmıştır.
CEDEFOP (2012). In-company trainers: competence requirements, certification and validation Peer learning
activity. 11.14.2013 tarihinde www.cedefop.europa.eu adresinden alınmıştır
.
CEDEFOP (2012). Competence framework for vet professıons handbook for practitioners. 11.14.2013 tarihinde
www.cedefop.europa.eu adresinden alınmıştır.
CEDEFOP (2013). Trainers in continuing vet: emerging competence profile. 11.14.2013 tarihinde
www.cedefop.europa.eu adresinden alınmıştır.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2003). Research methods in education. NewYork: RoutledgeFalmer.
Daly, A.J., Chrispeels, J.(2008). A question of trust: predictive conditions for adaptive and technical leadership
in educational contexts. Taylor & Francis Group, LL, 7-1:30-63.
Dönmez, B.(2002) Müfettiş, okul yöneticisi ve öğretmen algılarına göre ilköğretim yöneticilerinin yeterlilikleri,
Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı:29, s.27-45.
EUROTRAINER (2008). A study of the situation and qualification of trainers in europe. 11.14.2013 tarihinde
www.eurotraining.com adresinden alınmıştır.
Friedman, T., et.al.(2010). VET leadership fort the future: contexs, characteristics and capabilities. 01.02.2013
tarihinde www.lhmartininstitute.edu.au/.../28-vet-leadership-for-the-future-contex...
adresinden alınmıştır.
Gu, C., Gomes, T., Brizuela, V.(211). Technical and vocational education and training in support of strategic
sustainable development. Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
Gürsel, M.(2005). Eğitim yöneticisinin yeterlikleri(2. Baskı). Konya: Eğitim Kitabevi.
Hashim, J., Vd.(2010). Leadership ın technical and vocational education. Journal of Technical Education and
Training, pp.49-66.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2014 Cilt: 3 Sayı: 4 Makale No: 13 ISSN: 2146-9199
141
Khatajabor, M., Vd. (2012). Sustainable Leadership for technical and vocational education and training in
developing nations. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2: 1-5.
Maxwell, J.C., Covey, S. R. (2007). The 21 ırrefutable laws of leadership: follow them and people will follow you
(10th Anniversary Edition). USD: Thomas Nelson Publisher.
Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Geliştirme (METEK). (2012). Liderlik ve finansman. 11.14.2013 tarihinde
metek.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
NCVER (2001). The changing role of staff development for teachers and trainers in vocational education and
training. 11.14.2013 tarihinde www.ncver.edu.au adresinden alınmıştır.
NCVER (2003). Leadership in vocational education and training. 11.14.2013 tarihinde www.ncver.edu.au
adresinden alınmıştır.
NCVER (2003). Quality indicators in vocational education and training. 11.14.2013 tarihinde www.ncver.edu.au
adresinden alınmıştır.
NCVER (2007). Approaches for sustaining and building management and leadership capability in vet providers.
11.14.2013 tarihinde www.ncver.edu.au adresinden alınmıştır.
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği (2013). 01.11.2013 tarihinde www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=7
adresinden alınmıştır.
Sacır, S. (1978). Kız meslek lisesi müdürlerinin yeterlikleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Tieman, l. (2011). “How To Develop Technical Leaders.” 05.09.2014 tarihinde
www.informationweek.com/...leadership/...develop-technical-leaders/.../1...? adresinden alınmıştır.
Töremen, F., Kolay, Y. (2003). İlköğretim okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler. Milli Eğitim
Dergisi, sayı 160.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com