Buradasınız

WEBQUEST DESTEKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF WEBQUEST-AIDED LEARNING APPOROACH ON THE STUDENTS RECEIVING SPECIAL EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This research aims to examine the impact of webquest-aided learning approach on two students with mild mental disability from a special education center. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. The research was conducted on 2 students receiving education in the 1st level, 4th grade of the Special Education Practice School in the Mentese District of Mugla Province in the 2013-2014 school year. The research data was obtained through observation and semi-structured interview method. In conclusion, it was determined that webquest-aided learning approach allowed faster learning and cognitive load for students with mild mental disability.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; webquest destekli öğrenme yaklaşımının özel eğitim merkezinde öğrenim gören hafif düzeyli zihinsel yetersizliğe sahip iki öğrenci üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulaması 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Muğla ili Menteşe ilçesi Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe 4. Sınıfında öğrenim gören 2 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri gözlem ve yarı-yapılandırılmış görüşme aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular da, webquest destekli öğrenme yaklaşımının hafif düzeyli zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde daha hızlı öğrenme sağladığı ve bilişsel yüklenmeye neden olduğu saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Aruk, İ. (2008). Bilişim Teknolojilerinin Zihinsel Engellilerin E-Eğitiminde Kullanılması ve Örnek Bir Uygulama
Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
Cavkaytar, A. ve Diken, İ. (2007). Özel Eğitime Giriş (3. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2014 Cilt: 3 Sayı: 4 Makale No: 04 ISSN: 2146-9199
50
Çiftçi, E. (2009). İşitme Engelli Öğrenciler İçin Hazırlanan Bilgisayar Destekli Yazılı Anlatım Becerisi Geliştirme
Materyalinin Tasarımı, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Üniversitesi, Trabzon.
Döngel, M. (2009). Hafif Düzeyde Zihin Engelli Öğrencilere Yazma Becerilerinin Kazandırılmasında Kullanılan
Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk
Üniversitesi, Konya.
Karal, H., Kokoç, M. ve Ayyıldız, U. (2010). Games for Developing Psychomotor Ability in Children With Mild
Mental Impairment. Procedia Social and Behavioral Sciences ,9, 996-1000.
Leung, J. (1994). Teaching Simple Addition to Children with Mental Retardation Using a Microcomputer, Journal
of Behavioral Education, 4, 355-367.
Mechling, L., Gast, C., & Langone, J. (2002). “Computer-Based Video Instruction to Teach Persons with
Moderate Intellectual Disabilities to Read Grocery Aisle Sings and Locate Items”, The Journal of Special
Education, 35, 224-240.
Milli Eğitim Bakanlığı, (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Ankara.
Ozan, Ö. (2008). Eğitim Amaçlı Çoklu Ortam Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme Aracı. 8th International
Education Technology Conference, 2 (ss. 906-912).
Şahin, A. (2010). Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Gören Öğrencilerin Sosyalleşme Sürecinde Karşılaştığı Sorunların
Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Tekinarslan, İ. (2008). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler. Ankara: Pegem Akademi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com