Buradasınız

ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ: BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITMALARI

INTRODUCTION TO EDUCATION RESEARCH COURSE: REFLECTIONS FROM PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Generating knowledge in science as well as science education is directly related to individuals' developed research skills. Content Based Research in Education Course is a compulsory course for pre-service science teachers to develop positive attitudes against educational research and to set a foundation for them to conduct research in their own classrooms. It is also believed that this is the key component of life-long learning. The aim of this study is to determine pre-service biology teachers' feelings about the course, gains from it, and the problems they encountered while conducting research. The study was conducted with 19 pre-service biology teachers in spring 2014. The study is qualitative in nature and data collected via weekly kept journals. The journals written by the participants are subjected to content analysis. The data showed that participants gained knowledge about conducting and reporting research. Although participants think that research takes a lot of time, they have positive views about conducting research. It is suggested that Content Based Research in Education Course should be inserted in early grades since senior pre-service teachers struggling both mentally and cognitively with Government Personnel Selection Exam (KPSS).
Abstract (Original Language): 
Bireylerin bilgi üretebilen bir niteliğe sahip olması araştırma becerilerinin gelişmişliği ile doğrudan ilişkilidir. Alan Eğitiminde Araştırma Projesi (AP) dersi biyoloji öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına karşı sahip oldukları tutumları olumlu yönde geliştirmek ve onlara araştırma yürütebilme bilgi ve becerisi kazandırmak amacıyla verilmektedir. Bu çalışmanın amacı AP dersini alan son sınıf biyoloji öğretmen adaylarının bu ders sürecindeki duygularının, derste edindikleri kazanımların ve araştırma yaparken karşılaştıkları sorunların belirlenmesidir. Çalışma 2013-2014 bahar döneminde 19 son sınıf biyoloji öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseninde tasarlanan çalışmada veriler biyoloji öğretmen adaylarının dönem içerisinde, haftalık olarak hazırladıkları günlüklerden elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının günlükleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler biyoloji öğretmen adaylarının ders sürecinde araştırma yapma ve araştırmaları rapora dönüştürme konusunda bilgi edindiklerini göstermektedir. Öğretmen adayları, bu dersin çok zaman alıcı olduğunu düşünmelerine rağmen genel olarak araştırma yapmaya yönelik olumlu görüşlere sahiptirler. AP dersi son sınıfta KPSS hazırlığında olan öğretmen adaylarının çok vaktini aldığından dolayı öğretmen eğitimi programının önceki yıllarında verilmesi daha etkili olabilir.
51
58

REFERENCES

References: 

Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine
ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 87-115.
Ayaydın, A. ve Kurtuldu, M. K. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma
yöntemleri dersine ilişkin tutumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 1-8.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2014 Cilt: 3 Sayı: 4 Makale No: 05 ISSN: 2146-9199
58
Bayar, V., Bayar, A., Eğmir, E., Ödemiş, İ. S. ve Kayır, G. (2013). Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bilimsel
araştırma yapmaya yönelik kaygı düzeyleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda sunulmuş bildiri.
Biçer, N., Bozkırlı, K. Ç. ve Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumların
değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (50), 327-341.
Burdett, J. (2003). Making groups work: University students’ perception. International Education Journal, 4 (3),
177 – 191.
Çakmakçı G. (2009). Preparing teachers as researchers: Evaluating the quality of research reports prepared by
student teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 39-56.
Çepni, S., Küçük, M. ve Gökdere, M. (2002). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Programlarındaki Araştırmalara
Yönelik Derslerin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine Sunulmuş bildiri.
Çetin, A. ve Dikici, R. (2014). Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri dersinin etkililiği. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 22(3), 981-994.
Johnson, B. ve Christensen, L. (2014). Eğitim Araştırmaları. Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar, (Çev. Editörü:
Selçuk Beşir Demir) Ankara: Eğiten Kitap.
Kaleli Yılmaz, G. (2014). Durum Çalışması. M. Metin (Ed.), Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde.
Ankara: PegemA Yayıncılık.
Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M. ve İzmirli, S. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersine ilişkin Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 30, 19-28.
Küçükoğlu, Taşgın ve Çelik (2013). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir
inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 11-24.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). California: Sage Publication.
Tortumluoğlu, G. ve Özyazıcıoğlu, N. (2006). Akademisyenlerin araştırma yaparken ve yayınlatırken
karşılaştıkları güçlükler ve bunun üzerinde doktora eğitiminin etkisi. International Journal of Human
Sciences, 1(1), 1-11.
Tosun, C. (2014). Pre-service teachers’ opinions about the course on scientific research methods and the levels
of knowledge and skills they gained in this course. Australian Journal of Teacher Education, 39(10), 96-112.
URL 1, http://katalog.ktu.edu.tr/ 24.09.2014 tarihinde adresinden alınmıştır.
Yavuz Konokman, G., Tanrıseven, I., ve Karasolak, K. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin
tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 141-158.
Yenilmez, K. ve Ata, A. (2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarının
İncelenmesi. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2419-30_05_201...
adresinden 20.09.2014 tarihinde edinilmiştir.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com