Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGILARI

PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS LIFE LONG LEARNING

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the perception level of the pre-service teachers concerning lifelong learning. The study group made up of Abant Izzet Baysal University and Kirikkale University 4th grade students which are in five different teaching department. To determine pre-service teachers’ perceptions towards lifelong learning, the overall averages, standard deviations, minimum-maximum and median of the scale scores is taken as a criterion. Comparison of the data according to gender t-test is used; comparison of the data according to department, economic status and age ANOVA and Sheffe tests were used. As a result of the research, it was concluded that pre-service teachers believe the importance and need of life long learning. On the other hand, pre-service teachers do not feel learning need about in areas such as professional and personel development and leisure; also they dont have desire to learn.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algılarını incelemektir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinde beş farklı öğretmenlik branşında eğitim gören son sınıf öğrencileri araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme algılarının belirlenmesinde toplam ortalamalar ve standart sapmalar ile ölçekten alınabilecek minimummaksimum ve ortanca puanlar ölçüt olarak alınmıştır. Verilerin cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında t testi; bölüm, ekonomik durum ve yaş değişkenlerine göre karşılaştırılmasında ise ANOVA testi ve Sheffe testi kullanılmıştır. Buna göre, öğretmen adayları yaşam boyu öğrenmenin gereğine ve önemine inanmaktadırlar. Ancak, mesleki, kişisel gelişim veya boş zaman değerlendirme gibi konularda öğrenme ihtiyacı hissetmemekte; öğrenmeye yönelik azim ve istek duymamaktadırlar.
79
87

REFERENCES

References: 

Ada,S. ve Baysal, Z. N. (2013) Pedagojik Androgojik Formasyon ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme.
Ankara:Pegem Akademi.
Akbaş, O. ve Özdemir, S. (Yaz-Güz, 2002). Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme. Milli Eğitim Dergisi. 155-
156.
Bimrose, J., Green, A., Barnes, S. & Orton, M. (2003) Improving the participation of Women in the Labour
Market: Coventry and Warwickshire, Coventry: Institute for Employment Research, University of Warwick.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2014 Cilt: 3 Sayı: 4 Makale No: 08 ISSN: 2146-9199
87
Coşkun, Y.D. ve Demirel, M.(2012). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 42. 108-120.
Fenwick, T.A. (May 22-23, 2001). Fostering Teachers’ Lifelong Learning Through Proffesional Growth Plans: A
Cautious Reccomendation for Policy. 2001 Pan- Canadian Education Research Agenda Symposium Teacher
Education/ Educator Training: Current Trends and Future Directions, 2001 Laval University, Qubec City.1-21.
Gencel, İ.E. (2013). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliliklerine Yönelik Algıları. Eğitim ve Bilim.
Cilt 38, Sayı 170. 238-251.
Kara, A. ve Kürüm, D. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Kavramına Yükledikleri
Anlam.(Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı., 1-13.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Köksal, N. & Çöğmen, S. (2013). Pre-Service Teachers as Lifelong Learners: University Facilities for Promoting
Their Professional Development. Egitim Arastirmalari–Eurasian Journal of Educational Research, 53, 21-40.
Lowe, J.(1985). Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış. Çeviren: T.Oğuzkan. Unesco Türkiye Milli Komisyonu.
Ankara.
MEB. (2009). Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi-Yüksek Planlama Kurulu. Ankara: Milli Eğitim
Bakanlığı. S,7.
Markowitz, M. & Russell, A.(February, 2006). Addressing the Needs of Adult Learners. American Association of
State Colleges and Universities. 3(2). 23.07.2014 tarihinde http://www.aascu.org/ adresinden alınmıştır.
Rees, G. & Gorard, S. ve Fevre, R. and Furlong, J. (2000) Participating in the Learning Society: History, Place and
Biography. Bulunduğu Eser: Coffield, F. (Ed) Differing Visions of a Learning Society: Research Findings. Volume
2. Bristol: Policy Press.
Sayılan, F. (2005). Herkes İçin Eğitim: Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunu.
Bulunduğu Eser: Sayılan,F. Ve Yıldız, A. (Ed.) Yaşam Boyu Öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Selvi, K.(2011). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikleri. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim
Çalışmaları Dergisi. Cilt 1, Sayı1., 63.
Şahin, M., Akbaşlı, S. ve Yanpar, Y.T. (2010). Key Competencies for Lifelong Learning: The Case of Prospective
Teachers. Educational Research and Review. 5(10), 545-556.
Ulutaşdemir, N., Tabak, S., Deveci, E. ve Öztürk, E. (27-29 Mayıs 2011). Türkiye’deki Üniversitelerde Yaşam
Boyu Öğrenim. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar. İstanbul, 3.Cilt., 2226.
UNESCO (1996). Learning: The Tresure Within. Paris.
Zamaron, M.D. (2013). Effects of University Programs for Older Adults: Changes in Cultural and Group
Stereotype, Self Prerception of Aging and Emotional Balance. Educational Gerontology. 39:2, 120.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com