Buradasınız

5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN İLETİŞİM BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

THE VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS OF COMMINICATION SKILLS FOR SCALE 5-6 AGED CHILDREN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study a comunication skills scale has been prepared for the 5-6 years old children who attend to preschool. The main purpose of the study was to test the validity and the reliability of the scale. Working group of the study was 300 children who were 5-6 years old attending to the public preschools in İstanbul. After the validity and reliability studies a 46 item scale was created. To test the validity of the research, face validity was carried out based on expert opinions and also factor analisys was conducted for the factor structure. The scale was divided into four sub subgroups. The Cronbach's alpha value of the overall scale was .98. Test-retest stability reliability with respect to time was found to be adequate. Consequently, "the 5-6 age group communication skills scale" can be considered as a valid and reliable instrument for the evaluation of children's communication skills at this age.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukları için iletişim becerilerini değerlendirme ölçeği hazırlanmış ve bu ölçeğin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin sınanması çalışmanın temel amacını oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu; İstanbul ilinde resmi okullara devam eden 5-6 yaş grubu 300 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada, “5-6 yaş çocukları için iletişim becerileri ölçeği (OÇİBÖ)” geçerlilik ve güvenilirlik çalışması sonunda 46 maddelik bir ölçek olarak hazırlanmıştır. Araştırmada ölçeğin geçerlilik sınanması için uzman görüşüne dayalı görünüm geçerliliği ve faktör yapısına yönelik faktör analizi yapılmıştır. Ölçek 4 alt gruba ayrılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin tamamının Cronbach Alpha değeri .98 bulunmuştur. Test- tekrar test sınamasında zamana karşı değişmezlik güvenirliğinin yeterli olduğu ortaya çıkmıştır (r= 1,000 p<.000; t=-1.664. p> .05). Sonuç olarak “5-6 yaş grubu iletişim becerileri ölçeği” bu yaştaki çocukların iletişim becerilerinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kabul edilebilir.

REFERENCES

References: 

Bozkurt, E. (1999). Bireylerin İletişim Sorunları ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi.
Ankara: Sayı:142 ss. 58-60, erişim tarihi: Aralık 2012 http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/medergi/16.htm
Cüceloğlu, D. (1995). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Çağdaş, A. (2006). Çocukla iletişim ve beden dilini kullanma (Ed: A. Solak) İnsan ilişkileri ve iletişim. Ankara:
Hegem Yayınları.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2015 Cilt:4 Sayı: 1 Makale No: 01 ISSN: 2146-9199
13
Çağdaş. A. (2008). Anne-baba-çocuk iletişimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
Çam, S. (1997). İletişim becerileri eğitimi programının öğretmen adaylarının ego durumlarına ve problem çözme
becerisi algılarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Demiray, U. (1994). İletişim ötesi iletişim. Eskişehir: Turkuaz Yayınları.
Deniz, İ. (2003). İletişim Becerileri Eğitiminin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeylerine
Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Dökmen, Ü. (1996). Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Ergin, H. (2003). İletişim Becerileri Eğitim Programının Okulöncesi Dönem Çocuklarının İletişim Becerisi Üzerine
Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Washington DC, SAGE.
Görgülü, F. (2009). Drama Destekli Kubaşık Öğrenme Etkinliklerinin Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocuklarının İletişim
Becerisi Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Aydın.
Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kocaman,V. (2006). Çocuklarda İletişim Becerilerin Arttırma Yöntemleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Yavuz, K. E. (2001). Eğitim-öğretimde çoklu zekâ teorisi ve uygulamaları. Ankara:
Yurdugül, H. (2005). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği için Kapsam Geçerlik İndekslerinin
Kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com