Buradasınız

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “ÇOCUK” KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER

METAPHORS OF CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT OF UNIVERSITY STUDENTS ON “CHILD”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is find out, with the metaphor technique,the impressions and images of child development department students about “child”. The working group of the research have been comprised of 169 students who have been studying in Kırıkkale University Faculty of Health Sciences of Department of Child Development during 2014-2015 academic year. The data of the research has been collected through qualitative research method. The pattern of the research has been organized in the case of phenomenology. According to the findings of the research, students generated 62 different metaphors about “child”. These metaphors were collected in 10 different categories. The most commonly used metaphor is “the child as raw materials to be shaped”.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin “çocuk” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgelerini metafor tekniği kullanarak tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğrenim gören 169 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemi ile toplanmış, çalışma deseni “olgubilim” biçiminde düzenlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda öğrencilerin toplam 62 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Geliştirilen bu metaforlar 10 farklı kategoride toplanmıştır. Çocuk gelişimi öğrencilerinin ”çocuk” kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar kavramsal kategorilere ayrıldığında en çok metafor bulunan kategorinin “şekillendirilebilen bir hammadde olarak çocuk” olduğu görülmüştür.
295
303

REFERENCES

References: 

Alger, C. (2009). Secondary teachers' conceptual metaphors of teaching and learning: changes over the career
span. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 25 (5), 743-751.
Aydın, F. ve Eser Ünaldı, Ü. (2010). Coğrafya Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algılarının
Metaforlar Yardımıyla Analizi, International Online Journal Of Educational Sciences, 2010, 2(2).
Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African of Education, 29, 431-444.
B.Ünal İbret ve Aydınözü, D. (2011). İlköğretim II.Kademe Öğrencilerinin “Dünya” Kavramına İlişkin
Geliştirdikleri Metaforlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 85-102.
Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-
14.
Guerrero, M.C.M. and Villamil, O.S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ELS teaching and learning.
Language Teaching Research, 6(2), 95-120. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622
621.
Güven, B. ve Güven, S. (2009), İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Metafor Oluşturma
Becerilerine İlişkin Nicel Bir İnceleme, Kastamonu Eğitim Dergisi,17 (2), 503-512.
Gürdoğan Bayır, Ö. ve Yaşar, Ş. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler. e-Journal
of New World Sciences Academy, Education Sciences, 5(3), 1213-1225.
Kuyucu, Y., Şahin, M. ve Kapıcıoğlu, O. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerin ‘Çocuk’ Kavramına İlişkin Sahip
Oldukları Zihinsel İmgeler. International Conference on New Trends in Education (ICONTE) sözlü olarak
sunulmuştur.
Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil. (Çeviren: Gökhan Yavuz Demir). İstanbul
Paradigma Yayınları.
Oktay, A. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayınları.
Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının “coğrafya” kavramına yönelik metafor
durumları. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.
Sanchez, A., Jose M. B. & Victor M. (2000). Desing of virtual reality systems for education: a cognitive approach.
Education and Information Technologies, 5(4), 345-362.
Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmen Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri
Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 2, 131-155.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2015 Cilt:4 Sayı: 1 Makale No: 28 ISSN: 2146-9199
303
Saban, A., (2006). Lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma metodolojisine ilişkin algıları, XV. Ulusal Eğitim
Bilimleri, Muğla Üniversitesi.
Saban, A., Koçbeker, B. N., Saban A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının
Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), 461-522.
Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme” kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir
bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,31( 2), 125-140.
Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 9(4), 1973-2012.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Weade, R., & Ernst, G. (1990). Pictures Of Life İn Classrooms, And The Search For Metaphors To Frame Them.
Theory İnto Practice, 29(2).
Zembat, R. ve Unutkan, Ö. P. (2001). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Yeri. İstanbul: Ya-
Pa Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com