Buradasınız

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF UNIVERSTY STUDENTS’ DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS LEVELS RELATED TO THE DIFFERENT VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Depression, anxiety, and stress is one of the most popular topics which has been working with different sampling group by some researchers not only in Turkey but also in the world. However, when the literature has been examined, there exist just a few studies on this topic in Amasya. That is why; the aim of this current study is to examine university students’ depression, anxiety, and stress levels related to different variables. This study is a kind of descriptive research. The sample of this study consists of 241 female and 93 male (in total 334) university students in different classes at College of Education, Amasya University. In order to collect data, “Depression, Anxiety, and Stress Scale” and “Personal Information” have been employed. All collected data has been analyzed by t-test and correlation. Based on the analyzing collected data, the researchers have come to the conclusion that there is a statistically significant relationship between self-confidence and parental attitude with depression, anxiety, and stress levels. On the other hand, the researchers have found that there is no relationship between gender and depression, anxiety, and stress levels.
Abstract (Original Language): 
Depresyon, anksiyete ve stres konusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birtakım araştırmacılar tarafından farklı örneklem grupları üzerinde çalışılmakta olan önemli konulardan biridir. Bununla birlikte ilgili literatür incelendiğinde Amasya ilinde gerçekleştirilmiş depresyon, anksiyete ve stresin yaygınlığına ilişkin çok sayıda araştırmaya rastlanılmamaktadır. Bundan dolayı bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Bu araştırma betimsel bir çalışma olup araştırmanın çalışma grubunu Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı sınıflarında öğrenim görmekte olan 241’ini kız ve 93’ünü erkek öğrenciler olmak üzere toplam 334 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan veriler ise t-testi ve korelasyon ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda araştırmacılar özgüven ve anne-baba tutumu faktörleri ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulurlarken cinsiyet faktörü ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında herhangi bir ilişki olmadığını bulmuşlardır.
384
390

REFERENCES

References: 

Akın, A. ve Çetin, B. (2007). Depresyon, anksiyete, stres ölçeği (dasö): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri,7 (1), 241-268.
Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından analizi. Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,21, 229-241.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2015 Cilt:4 Sayı: 1 Makale No: 36 ISSN: 2146-9199
390
Alkın, T. Yemez, B., & Mantar, A. (2011). Anksiyete duyarlılığı ve psikiyatrik bozukluklardaki yeri. Türk Psikiyatri
Dergisi,22(3), 187-193.
Kapcı, E. G. (2004). İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve
benlik saygısıyla ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,37 (1), 1-13.
Deniz, M. E. ve Sümer, A. S. (2010). Farklı öz anlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon,
anksiyete ve stresin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35 (158), 115-127.
Doksat, K. (2003). Depresyon nedir?. Birinci Basamak İçin Psikiyatri Dergisi,1 (2), 25-31.
Durna, U. (2006). Üniversite öğrencilerinin stres düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi,20 (1), 319-343.
Düzgün, Ş. (1995). Lise öğrencilerinin psikolojik belirtileri ile ana baba tutumları arasındaki ilişkiler.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
İlhan, N. Bahadırlı, S., & Toptaner, N. E. (2014). Üniversite öğrencilerinin ruhsal durumları ile sağlık davranışları
arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (4), 207-215.
Karamustafalıoğlu, O. ve Yumrukçal, H. (2011). Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp
Bülteni,45 (2), 65-74.
Köroğlu, E. (2013). DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
Köroğlu, E. (2014). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı DSM V. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
Özen, D. ve Temizsu, E. (2010). Anksiyete ve depresif bozukluklarda örtüşen ve ayrışan belirtiler. Psikiyatride
Güncel Yaklaşımlar,2 (1),1-14.
Sabuncuoğlu, O. (2006). Ergen öğrenciler arasında akran örselenmesi ve depresyon belirtileriyle ilişkisi. Klinik
Psikiyatri, 9, 27-35.
Toros, F., Tot, Ş., & Düzovalı, Ö. (2002). Kronik hastalığı olan çocuklar,anne ve babalarındaki depresyon ve
anksyete düzeyleri. Klinik Psikayatri,5, 240-247.
Tuğrul, C. (2000). Stres ve depresyon. Psikiyatri Dünyası, 4, 12-17.
Yıldırım, İ. (1991). Stres ve stresle başa çıkmada gevşeme teknikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 6, 175-189.
Yılmaz M. ve Ocakbaşı, A. F. (2010). Bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin anksiyete
düzeylerinin belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, 3 (1), 1-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com