Buradasınız

GÖRSEL MEDYA ÇAĞINDA ÇOCUKLARIN VİDEO OYUN BAĞIMLILIKLARI

VIDEO GAME ADDICTION OF CHILDREN IN TIMES OF VISUAL MEDIA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is put forward the effects of video games on children that surrounds and makes them dependent on such as a disease of humanity today. Also in the study while video games’ especially on children, positive and negative aspects have been dealing with the concept of media old and new games have also been implicated. By using Scanning and document analysis method in this study, media, game, video and addictive effects of such concepts, on some games have tried to given out. Video games for children of addicts that such as having the high score, end of the game and the end of the story, with an emphasis dependency path from the family problems, education environment problems, living failed experiences, and mental disorders such as psychological problems, video game addiction to its effects in studies are given. With the development of technology computers and the internet entered into every house, the affected people have been tried to analyze with their situations. As a result, in the process of leading children's video game addiction and the problems on this way,the questions such as what they faced to have been tried to answer and in this study the causes and consequences of video game addiction have been introduced in our era.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, günümüzde insanlığı bir hastalık gibi saran ve bağımlı hale getiren video oyunlarının çocuklar ve yetişkinler üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada ayrıca, video oyunlarının özellikle çocuklar üzerindeki olumlu-olumsuz yönleri ele alınırken medya kavramı ile eski ve yeni oyunlara da değinilmiştir. Tarama yöntemi ve doküman analizinin kullanıldığı bu çalışmada, medya, oyun, video ve bağımlılık gibi kavramların etkileri, bazı oyunlar üzerinden verilmeye çalışılmıştır. Video oyunlarına çocuklar ve yetişkinlerin müptela olmasını sağlayan yüksek skor, oyunun sonu ve hikâyesi, rol oynama gibi özellikleri üzerinde de durularak, bağımlılığa giden yollardan ailevi problemlere, eğitim ortamında yaşanan sorunlara, başarısız deneyimlerin yaşanması ve ruhsal bozukluklar gibi psikolojik sorunların da video oyunu bağımlılığındaki etkilerine çalışmada yer verilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle her eve giren bilgisayar ve internetle, bundan etkilenen insanların durumları analiz edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, çocuk ve yetişkinlerin video oyun bağımlılıklarına giden süreçte nelerle karşılaştıkları gibi sorulara cevaplar aranmaya çalışılmış ve bunların sonucunda çağımızda video oyun bağımlılığının sebep ve sonuçları çalışmada ortaya konulmuştur.
98
106

REFERENCES

References: 

Astız, C.A. (1969), “Pressure groups and power elites in peruvian politics”, London: Cornell UP.
Barrett, B & Braham, P. (1995). Media, knowledge and power, London: Routledge.
Chiu, S.; Lee, J.Z. & Huang, D.H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in Taiwan.
Cyberpsychology & Behavior. 7(5), 571-581.
Florian, R & Dirk, B. (2013). Teori, yöntem ve uygulamaları, Medya Psikoloji Dergisi, Cilt 25 (3), 2013, 118-128.
Griffiths, M.D. & Hunt, N. (1995). Computer game playing in adolescence: Prevalence and demographic
ındicators. Journal of Community & Applied Social Pyschology. 5. 189-193.
Grossberg, L., vd. (1998) Media making. London: Sage.
İnal, Y. ve Çağıltay, K. (2005). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun
tercihlerini etkileyen faktörler. Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Eğitimde Yeni Yönelimler II. Eğitimde Oyun
Sempozyumu, 14 Mayıs 2005.
Kejanlıoğlu, D.B. (2005). Türkiye’de medyanın dönüşümü. İstanbul: İmge Kitapevi.
Kirriemuir J. (2002). Video gaming, education and digital learning technologies. D-Lib Magazine February
2002.8(2). http://www.dlib.org/dlib/february02/kirriemuir/ 02kirriemuir.html adresinden 22.09.2014 tarihinde
edinilmiştir.
Nadir, P. (2012). Video oyun bağımlılığı, http://www.infopik.com/infografik/video-oyun-bagimliligi 22 Eylül
2014 tarihinde edinilmiştir.
Nalçaoğlu, H. (2003). “Medya ve toplum ilişkisini anlamak üzere bir çerçeve.” Medya ve toplum. Sevda Alankuş
(der.) içinde. İstanbul: İPS İletişim Vakfı Yayınları. 43-57.
Patel, D. (2013). The guardian news, girl starved to death while parents raised virtual child in online game
Friday 5 March 2010 ,Dr. Patel (2013). Video Game Addiction http://www.video-game-addiction.org/what-iscomputer-
internet-addiction.html 20.09.2014 tarihinde edinilmiştir.
Peter Gray, P. (2013). Free to learn: why unleashing the ınstinct to play will make our children happier, more
self-reliant, and better students for life. New York: A Member of the Perseus Books Group.
Sherry, J. L. & Lucas, K. (2001). Video game uses and gratifications as predictors of use and game preference.
paper presented at the annual meeting of the ınternational communication association, Marriott Hotel, San
Diego, CA. http://icdweb.cc.purdue.edu/%7Esherryj/videogames/V GUG.pdf adresinden 20.09.2014 tarihinde
edinilmiştir.
Sosyal Medya Haber (2012). Türkiye online oyun sektörü büyüdü Abd’li firmalar işbirliği için Türkiye’ye
geliyor.http://www.sosyalmedyahaber.com/turkiye-online-oyun-sektoru-buyudu-abdli- firmalar-işbirliği-için
Türkiye’ye-geliyor/. 20.09.2014 tarihinde edinilmiştir.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2015 Cilt:4 Sayı: 1 Makale No: 10 ISSN: 2146-9199
106
Sucu, İ. (2012). Sosyal medya oyunlarında gerçeklik olgusunun yön değiştirmesi: Smeet Oyunu Örneği, e-gifder,
Sayı 3, s. 55-88.
Tüzel, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde medya okuryazarlığı eğitimi: Bir eylem araştırması.
(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Wan, C.S. & Chiou, W.B. (2006). Why are adolescents addicted to online gaming? An ınterview study in Taiwan.
Cyberpsychology & Behavior. 9(6), 762-766.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com