Buradasınız

ISI VE SICAKLIK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ÖZ DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KAVRAMSAL BAŞARIYA ETKİSİ

THE EFFECT OF SELF-REGULATED LEARNING METHOD ON CONCEPTUAL ACHIEVEMENT IN THE TEACHING OF HEAT AND TEMPERATURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study investigates the effect of teaching based on self‐regulated learning on students’ conceptual achievement on the subject of “heat affects matters” included in the “change and recognition of matters” unit of primary education fifth grade science course. Pretest‐posttest control group experimental design was used in the study. Two 5th grade classes randomly chosen from a primary school located in the Eastern Black Sea Region of Turkey were included in the study. One of them was appointed as experimental group, and the other one was appointed as control group. The “heat affects matters” subject was taught to the control group by use of the activities in the textbook for three weeks (10 course hours). On the other hand, self‐regulated activities were employed in teaching the subject to the experimental group. The research data were collected via the Conceptual Achievement Test and the Interview on Events and Situations. It was seen that more improvement occurred in the conceptual achievement of the students learning through self‐regulated activities in comparison to the students learning through the activities in the textbook, and their skills of associating concepts with daily life and transferring knowledge developed more. Since the instructional model used in the study proved to have positive effects on conceptual development, it is suggested to use models of this sort in teaching the subjects on which students have many misconceptions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ilköğretim beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi, maddenin değişimi ve tanınması ünitesi “ısı maddeleri etkiler” konusunda öz düzenleyici öğrenmeye dayalı öğretimin öğrencilerin kavramsal başarılarına etkisi araştırılmıştır. Çalışma ön test‐son test kontrol gruplu deneysel desende yürütülmüştür. Çalışmada Doğu Karadeniz bölgesindeki bir ilköğretim okulundan rastgele yöntemle seçilen iki 5.sınıftan biri deney ve diğeri kontrol grubu olarak atanmıştır. Kontrol grubunda üç hafta boyunca (10 ders saati) fen ve teknoloji dersi “ısı maddeleri etkiler” konusu ders kitabındaki etkinliklerle öğretim uygulanırken, deney grubunda öz düzenlemeye dayalı etkinliklerle dersler yürütülmüştür. Araştırmada veriler, Kavramsal Başarı ve Testi ve Olaylar ve Durumlar Hakkında Mülakat’la toplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında öz düzenlemeye dayalı etkinliklerle öğrenim gören öğrencilerin; ders kitabındaki etkinliklere dayalı öğretim gören öğrencilere göre kavramsal başarılarının daha fazla arttığı, kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme ve bilgiyi transfer edebilme becerilerinin daha fazla geliştiği ortaya konulmuştur. Çalışmada kullanılan öğretim modelinin kavramsal gelişim üzerine olumlu etkileri dolayısıyla, özellikle öğrencilerin kavram yanılgılarının yoğun olduğu konuların öğretiminde bu tür modellerin kullanılmasının önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

Altun, S. (2005). Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ve cinsiyetlerinin öz düzenlemeye dayalı
öğrenme stratejileri, öz yeterlik algıları ve matematik başarı puanları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış doktora
tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Arsal, Z. (2009). Öz‐düzenleme öğretiminin ilköğretim öğrencilerinin matematik başarısına ve tutumuna etkisi.
Eğitim ve Bilim, 24(152), 3‐14.
Ayas, A. (2011). Kavram öğrenimi. Bulunduğu Eser: Çepni, S. (Ed.) Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji
öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.
Aydoğan, S., Güneş, B., ve Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 23(2), 111‐124.Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Prentice‐Hall, Inc.New
Jersey.
Başer, M. ve Çataloğlu, E. (2005). Kavram değişimi yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin ısı ve sıcaklık
konusundaki yanlış kavramlarının giderilmesindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 43‐
52.
Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme
stratejileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Eilam, B. ve Aharon, I. (2003). Students’ planning in the process of self‐regulated learning. Contemporary
Educational Psychology, 28(3), 304‐334.
Göçmençelebi, Ş. İ. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri
biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XXIII. (1), 121-132.
Harackiewicz, J.M., Barron, K.E. (2000). Short‐term and long‐term consequences of achievement goals:
predicting ınterest and performance over time. Journal of Educational Psychology. 92(2), 316-330.
Harrison, A. G., Grayson, D. J., & Treagust, D. F. (1999). Investigation a grade 11 student's evolving conceptions
of heat and temperature. Journal of Research in Science Teaching, 36, 55‐87.
Haşlaman, T. (2005). Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ile başarı arasındaki ilişkilerin
incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modeli. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Haşlaman, T. ve Aşkar, P. (2007). Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı
arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (32), 110-122.
Israel, E. (2007). Öz düzenleme eğitimi, fen başarısı ve özyeterlilik. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
Pintrich, P. R. (2000). The roal of goal orientation in self‐regulated learning . (Eds.; M. Boekaerts, P. R. Pintrich
ve M. Zeidner), Handbook of Self-Regulation:Theory, Research and Applications, 452‐502. San Diego, CA:
Academic.
Sağırlı M., Çiltaş A., Azapağası E. ve Zehir K. (2010). Yüksek öğretimin öz düzenlemeyi öğrenme becerilerine
etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 18(2), 587-596.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 12 ISSN: 2146‐9199
132
Sarıbaş, D. (2009). Öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerini geliştirmeye yönelik laboratuar ortamının
kavramsal anlama, bilimsel işlem becerisi ve kimyaya karşı tutum üzerindeki etkisinin incelenmesi.
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Şenocak, E., Dilber, R., Sözbilir, M., ve Taşkesenligil, Y. (2003). İlköğretim öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konularını
kavrama düzeyleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 199‐210.
Taylor, N. ve Corrigan, G. (2005). Empowerment and confidence: Pre‐service teachers learning to teach science
through a program of self‐regulated learning. Canadian Journal of Math, Science & Technology Education, 5(1),
41‐60.
Tomal, N. (2009). Coğrafya derslerinde edinilen bilgilerin günlük hayatta kullanılma durumları. Kastamonu
Eğitim Dergisi, 17(1), 229-240.
Whitelegg, E., Parry, M. (1999). Real life contexts for learning physics: meanings, ıssues and practice. Physics
Education, 34(2),68-72.
Wolters, C. A. (1999). The relation between high school students’ motivational regulation and their use of
learning strategies, effort and classroom performance. Learning and Individual Differences. 11(3), 281-299.
Zimmerman, B. J. (1990). Self‐regulated learning and academic‐achievement‐an overview, Educational
Psychologist, 25(1), 3‐17.
Zimmerman, B.J., Risemberg, R., (1997). “Self regulatory dimensions of academic learning and motivation”.
(Ed.: D. Phye), Handbook of Academic Learning: Construction of Knowledge. San Diego, CA.: Academic Press.
s.105‐123.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com