Buradasınız

ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING THE LEADERSHIP STILES OF TEACHERS WORKING AT ANATOLIAN HIGH SCHOOLS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to identify leadershıp stiles of teachers working at Anatolian High Schools and to investigate that stiles in terms of some variables such as gender, seniority, branch and marital status. The population of this research consists of 334 teachers working at official Anatolian High Schools (N=6) connected the provincial directorate for national education in Konak central district in İzmir province in 2013-2014 academic year. In the study no sampling was used and it was tried to reach the whole population. As of the date of the study, the data collection instruments were handed out to 334 teachers. 247 data collection instruments returned and 232 returning data collection instruments were evaluated. “Personal Information Form” prepared by the researcher and “Teachers’ Leadership Stiles Scale” developped by Deniz ve Hasançebioglu (2003) were used in order to collect the data. According to the results obtained from the research it was determined that the grade of teachers’ leadership styles are at the autocratic level and the most common leadership style among teachers is autocratic attitude. Besides, it was found that there isn’t a meaningful significance between teachers’ leadership stiles and some variables such as gender, seniority, branch and marital status.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile Mc Gregor’un X-Y teorisine uygun olarak Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin liderlik stillerinin belirlenmesi ve bu liderlik stilleri ile cinsiyet, mesleki kıdem, branş ve medeni durum gibi çeşitli değişkenler açısından farklılaşma durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında İzmir ili Konak merkez ilçesinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi Anadolu Liselerinde (N=6) görev yapan (N=334) öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yolu tercih edilmemiş, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma tarihi itibari ile görev yapan 334 öğretmene veri toplama aracı dağıtılmıştır. Dağıtılan veri toplama araçlarından 247’si geri dönmüş, geri dönen veri toplama araçlarının 232’si değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Deniz ve Hasançebioglu (2003) tarafından geliştirilen “Öğretmen Liderlik Stili Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin “Otokratik Liderlik Stilini” sergiledikleri ve öğretmenler arasında en yaygın liderlik stilinin otokratik tutum olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin liderlik stilleri ile cinsiyet, mesleki kıdem, branş ve medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Agba, A. M.; Ogaboh, I.M ve Noah I. A.: (2010). Teachers’ leadership style, classroom variables and students’
academic performance in Calabar metropolis. Educational Research Vol. 1(6) pp. 178-185 July 2010.
Altındağ Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Raporu. (2011). Okullarda şiddetin önlenmesi.
Bakioğlu, A. (1998). “Lider öğretmen”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,
10, 11-19.
Çakır, M (2015). “Öğretmenlerin liderlik stilleri ile sınıf içi öğretmen davranışları arasındaki ilişkinin
incelenmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Deniz, J ve Seçgel, N. (2006). “Müzik öğretmenlerinin liderlik stilleri”. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Dergisi. Yıl:2006, Sayı 24, Sayfa 41-58.
Deniz, L. ve Hasançebioglu, T. (2003). “Öğretmen liderlik stillerini belirlemeye yönelik bir ölçek çalışması”. M.Ü.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 17, s. 55-62.
Mahmood, K. (2007). Least common multiple of teacher leadership styles: Implication for classroom. Quality in
education: Teaching and leadership in challenging times, 306-331.
Ercoşkun, M.H., Bektaş, F. ve Nalçacı, A. (2009). A Study On Teacher Leadership Styles of Teacher Candidates
Studying at The Departments of Secondary Education. http://eprints.ibu.edu.ba/314/1/ISSD2009-Education-
2_p21-p24.pdf adresinden 14.10.2014 tarihinde erişilmiştir.
Güllü, M. ve Arslan, C. (2009). “Beden eğitimi öğretmenlerinin liderlik stilleri”. Mustafa Kemal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2009, Cilt:6, Sayı:11, 353-368.
Geçmişten Günümüze Liderlikte Teorik Yaklaşımlar (2003), www.insankaynaklari.com, (04.08.2014 tarihinde
erişildi).
Hasançebioğlu, T. (2002). Öğretmenlerin liderlik stilleri bilgisayar tutumları ve aralarındaki ilişkilerin
incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
İlgar, L. (2000). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. (2. Basım). İstanbul: Beta Basım.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 02 ISSN: 2146-9199
23
Kadak, Z (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin liderlik stilleri ile sınıf yönetimi arasındaki
ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Nwadian M (1998). Educational management for sub-saharan african. Benin City: Nigeria Society for
Educational Planning, pp. 22-34.
Nworgu BG (1991). Educational Research: Basic Issues and Methodology. Ibadan: Wisdom Publisher Ltd, pp. 51-
60.
Omolayo B (2000). Psychology of Human Being at Work (An Introduction) Ado – Ekiti: Crown House Publication.
pp. 12-20.
Seçgel, N. (2005). Müzik öğretmenlerinin liderlik stilleri. Yayınlanmamıș Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara
Üniversitesi.
Şişman, M. (2002). Öğretim Liderliği, 1. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com