Buradasınız

TRABZON HALKININ KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

RESEARCH ON LEVELS OF PUBLIC INFORMATION AND AWARENESS IN TRABZON ABOUT GLOBAL WARMING IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Global warming will cause irreparable damage in the future if it cannot be prevented. Therefore, determining the public information and awareness on the issue will contribute to the solution of the problem. The aim of the study is to identify the levels of information and awareness of global warming with the help of participants. The sample of the study consisted of 500 people randomly chosen from the center of Trabzon province. As determining the sample, gender, age, educational level and occupational variables were taken into consideration and it was tried to be created a balanced distribution. In this study, survey research method was used. A questionnaire consisted of 14 questions was prepared as data collection tool. The data obtained from the survey were analyzed by chi-square. The data indicates that the participants of the study are aware of global warming; however they are not at sufficient level of information for the possible effects and the prevention efforts of global warming. Furthermore, there are statistically significant differences between the levels of public information and awareness about global warming in terms of gender, age, educational level and occupation.
Abstract (Original Language): 
Küresel ısınma önlenemezse gelecekte geri dönülmesi imkânsız sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle, bireylerin bu konudaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesi problemin çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, çalışmaya katılan bireylerin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri ve farkındalıklarının belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini, Trabzon şehir merkezinden rastgele seçilen 500 kişi oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve meslek değişkenleri göz önünde tutularak dengeli bir dağılım oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak betimsel (survey) tarama kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 14 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anketten elde edilen veriler ki-kare ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, çalışmaya katılan bireylerin küresel ısınmanın farkında oldukları, ancak küresel ısınmanın meydana getireceği etkiler ve küresel ısınmayı önleme çabaları konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Ayrıca, bireylerin küresel ısınmaya yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve meslek açısından anlamlı farklılıklar göstermektedir.
248
259

REFERENCES

References: 

Adger, W. N., Dessai, S., Goulden, M., Hulme, M., Lorenzoni, I., Nelson, D. R., Naess, L. O., Wolf, J. & Wreford, A.
(2009). Are there social limits to adaptation to climate change?. Climate Change, 93, 335-354.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 25 ISSN: 2146-9199
258
Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A. (2008). A survey on Turkish elementary school students'
environmental friendly behaviours and associated variables. Environmental Education Research, 14(2), 129–
143.
Çağlar, Ü., Meçik O., Carkanat, S., Karataş, G. ve Onan, M. T. (2008). Küresel ısınmanın ekonomik politik ve
sosyal etkileri eskişehir kent merkezinde bir araştırma. 11. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, Ege
Üniversitesi İİBF, İzmir.
Çepel, N. (2008). Ekolojik sorunlar ve çözümleri. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.
Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Geliştirilmiş 4.Baskı, Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
Demircioğlu, G., Demircioğlu, H. ve Yadigaroğlu, M. (2015). Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının çevre
bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Baskıda.
Derman, M., Çakmak, M., Yaşar, M. D. ve Gürbüz, H. (2013). Sera etkisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisi:
Öğretmen adaylarının görüşlerine göre. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(3), 12-25.
Dietz, T., Dan, A. & Shwom, R. (2007). Support for climate change policy: Social psychological and social
structural influences. Rural Sociology, 72(2), 182-214.
Eagles, P. F. J. & Demare, R. (1999). Factors influencing children’s environmental attitudes. Journal of
Environmental Education, 30(4), 33-37.
Eroğlu, B. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Erol, G. H. & Gezer, K. (2006). Prospective elementary school teachers’ attitudes toward environment and
environmental problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 65-77.
Gülbahar, O. (2008). Küresel ısınma, turizme olası etkileri ve Türkiye. KMU İİBF Dergisi, 10(15), 160-198.
Güler, Ç. ve Çobanoğlu, Z. (1994). Çevre sağlığı konusunda toplum eğitim ilkeleri. Aydoğdu Ofset, Birinci Baskı,
Ankara, URL: http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/css37.pdf.
Güven, İ., Yurdatapan, M., Benzer, E. ve Şahin, F. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına
yönelik tutumları ile sağlıklı yaşama yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4)
(Özel Sayı), 1431-1448.
Hsu, S. J. & Roth, R. E. (1998). An assessment of environmental literacy and analysis of predictors of responsible
environmental behaviour held by secondary teachers in the Hualien Area of Taiwan. Environmental Education
Research, 4(3).
Kaya, E., Akıllı, M. ve Sezek, F. (2009). Lise öğrencilerinin çevreye karşı tutumlarının cinsiyet açısından
incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 43-54.
Lorenzoni, I. & Pidgeon, N. F. (2006). Public views on climate change: Europe and USA perspectives. Climate
Change, 77, 73-95.
McCright, A. M. (2010). The effects of gender on climate change knowledge and concern in the American
Public. Population and Environment, 32, 66-87.
McKinney, M. & Schoch, R. (2003). Environmental science system and solutions (Third Edition).
Canada & London: Jones and Bartlett Publishers.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 25 ISSN: 2146-9199
259
Nakiboğlu, B. (2007). Tüketimin çevreci boyutu: Çevreci tutum ve davranışlara göre pazar bölümlemesi.
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 423-438.
Özdemir, C. (2010). Biyoloji ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki görüşlerinin bazı
değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Özsoy, S., Özsoy, G. & Kuruyer, G. (2011). Turkish pre-service primary school teachers’ environmental attitudes:
Effects of gender and grade level. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(2).
Pe’er, S., Goldman, D. & Yavetz, B. (2007). Environmental Literacy in teacher training: Attitudes, knowledge,
and environmental behavior of beginning students. The Journal of Environmental Education, 39, 45-59.
Sever, D. (2013). Türkiye ve İngiltere’deki fen bilimleri alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel
ısınmaya yönelik düşünceleri. İlköğretim Online, 12(4), 1212-1221.
Temelli, A., Kurt, M. ve Keçeci Kurt, S. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin küresel ısınmaya ilişkin görüşleri.
Kuramsal Eğitim Bilim, 4(2), 208-220.
Timur, S. ve Yılmaz, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bazı
değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, (303-320).
Venkataramanan, S. (2011). Causes and effects of global warming. Indian Journal of Science & Technology, 4(3).
Worsley, A. ve Skrzypiec, G. (1998). Environmental attitudes of senior secondary school students in South
Australia. Global Environmental Change, 8(3), 209-225.
Yayar, R., Kaplan, Ç. ve Şimşek, Ü. (2014). Küresel Isınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin
farkındalığı: Türkiye’den (TR 83 Bölgesi) deneysel bulgular. Business and Economics Research Journal, 5(3), 81-
95.
Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre
kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22,
156-162.
Yılmaz, V., Çelik, H. E. ve Yağızer, C. (2009). Çevresel duyarlılık ve çevresel davranışın ekolojik ürün satın alma
davranışına etkilerinin yapısal eşitlik modeliyle araştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-
14.
Yousuf, A. & Bhutta, S. (2012). Secondary School students’ attidude towards environmental ıssues in Karachi
Pakistan. International Journal of Scientific &Engineering Research,10, 1-8.
Yücel Işıldar, G. (2008). Meslek yüksek okulları boyutunda “çevre eğitimi’nin çevreci yaklaşımlar ve davranışlar
üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 759-778.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com