Buradasınız

ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING TEACHER BEHAVIOURS WITHIN CLASSROOM WORKING AT ANATOLIAN HIGH SCHOOLS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to identify teacher behaviours within classroom working at official Anatolian High Schools and to investigate that behaviours in terms of some variables such as gender, seniority, branch and marital status. The population of this research consists of 334 teachers working at Anatolian High Schools (N=6) connected the provincial directorate for national education in Konak central district in İzmir province in 2013- 2014 academic year. In the study no sampling was used and it was tried to reach the whole population. As of the date of the study, the data collection instruments were handed out to 334 teachers. 247 data collection instruments returned and 232 returning data collection instruments were evaluated. “Personal Information Form” prepared by the researcher and “Teacher Behaviours Within Classroom Scale” developped by Büyüköztürk, Kılıç, Karadeniz and Karataş (2004) were used in order to collect the data. According to the results obtained from the research it was determined that the grade of teacher behaviours within classroom working at Anatolian High Schools is at the “general” level and the teachers use the student-centered education method mostly. Also, it was found that there isn’t a meaningful significance between teacher behaviours within classroom and some variables such as gender, seniority, branch and marital status.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin sınıf içi davranışlarının belirlenmesi ve bu davranışların bazı değişkenler açısından farklılaşma durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında İzmir ili Konak merkez ilçesinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi Anadolu Liselerinde (N=6) görev yapan (N=334) öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yolu tercih edilmemiş, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma tarihi itibari ile görev yapan 334 öğretmene veri toplama aracı dağıtılmıştır. Dağıtılan veri toplama araçlarından 247’si geri dönmüş, geri dönen veri toplama araçlarının 232’si değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Büyüköztürk, Kılıç, Karadeniz ve Karataş (2004) tarafından geliştirilen “Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin sınıf içi davranışlarının “Genellikle” düzeyinde olduğu ve öğretmenlerin çoğunlukla öğrenci merkezli eğitim modelini sergiledikleri belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin sınıf içi davranışları ile cinsiyet, mesleki kıdem, branş ve medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Alıcıgüzel, İ. (2001). Çağdaş okulda eğitim ve öğretim. Sistem Yay. İstanbul.
Aydın, A. (2011). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Aytekin, H. (2004) “Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımında ideal öğretmen modeli”. Sınıf Yönetimi (Ed. Leyla
Küçükahmet), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Bal, H. (1999). Öğrenci merkezli eğitim. http://adana.meb.gov.tr/SAYFALARI ome.htm adresinden 10/08/2014
tarihinde erişilmiştir.
Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çeviren : D. Ali Özçelik). Ankara : Milli Eğitim Yayınevi.
Büyüköztürk, Ş; Kılıç, E; Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2004). Sınıf içi öğretmen davranışları ölçeğinin geliştirilmesi:
Geçerlik güvenirlik analizleri. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:38, ss:212-229.
Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı: 16 Yıl : 2004/1 (103-119 s.)
Çakır, M.(2015). Öğretmenlerin liderlik stilleri ile sınıf içi öğretmen davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Dollard, N., & Christensen, L., (1996). Constructive classroom management. Focus on Exceptional Children,
29(2), 1-24.
Edwards, C. (2004). Classroom management and discipline (4th Ed.). New York: John Wiley & Sons.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara : Yelkentepe Yayınları.
Freiberg, H. J. (Ed.). (1999). Beyond behaviorism: Changing the classroom management paradigm. Boston: Allyn
and Bacon.
Fidan, N ve Erden, M. (1996). Eğitime giriş. Ankara: Meteksan
Gürses, A. (2010). Geleneksel öğretim nedir, ne değildir. araştırma projesi eğitimi çalıştayı. Çanakkale.
maycalistaylari.comu.edu.tr/calistaykimya/sunumlar adresinden 12/08/2014 tarihinde erişilmiştir.
Güven, B., Demirhan G., “Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetiminin öğretmen davranışı boyutuna ilişkin
görüşleri”, H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), s.158-172, 2006.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 34 ISSN: 2146-9199
344
Kafadar, O. (1997). Türk eğitim düşüncesinde batılılaşma , Feryal Matb., İstanbul.
Khaled, A. (2013). Teacher-Centered Versus Learner –Centered Teaching Style. Al Ain University of Science and
Technology College of Education. The Journal 22 of Global Business Management Volume 9, Number 1,
February 2013.
Lovitt, T. (1990). Managing inappropriateb ehavior in the classroom. Virginia: The Council for Exceptional
Children.
Özbebit, G. (2007). İngilizce öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları, kullandıkları sınıf
yönetim teknikleri ve kullanım sıklıkları. Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Özdemir, S. ve Yalın, H. Ý. (1998). Her yönüyle öğretmenlik mesleği, Ankara.
Pierce, J.W. ve Kalkman, D.L. (2003) Applying learner-centered principles in teacher education. Theory into
Practice, 42 (2). 127-132
Ryan, K., & Cooper, J. (2001). Those who can, teach. New York: Houghton Mifflin Company.
Singer, E. (1996). Espoused teaching paradigms of college faculty.Research in Higher Education, 37(6). 656-679
Şengül, T. (2005). Geleneksel ve çağdaş eğitim anlayışında ilgi ve disiplin. Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:
166.
Tuncel, S.D. (2011). Sınıf içi öğretmen davranışlarının beden eğitimi ve diğer branş öğretmenleri açısından
karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, IX (2) 65-69.
Weimer, M. (2002). Learner-Centered Teaching. San Francisco: Jossey Bass.
Wohlfarth, De De and et.al (2008). Student Perceptions of Learner-Centered Teaching. In Sight: A Journal of
Scholarly Teaching,Volume 3.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com