Buradasınız

ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI ÜZERİNE BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

A META-ANALYSIS ON ALTERNATIVE MEASUREMENT AND ASSESSMENT INSTRUMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to evaluate the studies done on the alternative measurement and assessment instruments with a meta‐analytical method. Both qualitative and quantitative methods of meta‐analysis were used in the study. The research group of the study consists of the studies done in the field of program evaluation within the years of 2004‐2011. 128 studies were reached within this context. In the qualitative meta‐analysis, all of the 128 studies were included, while only 6 studies bearing the criteria determined beforehand were included in the quantitative meta‐analysis. Some of the findings are as follow: The data included in the meta‐analysis were calculated according to the Standard effect model as; in 0.341 standard error and 95 % confidence interval the top border 0.818 and the bottom border 0.527 the effect size as 0.146,. The statistical significance (according to z‐test) was found to be 0.424 (p=.671). The Q‐statistics value (test of homogeneity) was observed to be 8.156 . The fact that Q value was so low means that the variance is low. Moreover, according to this Q‐value, it was suggested that instead of the random effect model, the Standard effect model should be used. The mean effect size value was calculated as ES=0.146. In other words, it was seen that the effect of gender on using alternative measurement instruments was in the positive way (.146).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada alternatif ölçme ve değerlendirme araçları üzerine yapılmış araştırmaların meta analiz yöntemine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada hem nitel hem de nicel meta analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2004‐2011 yılları arasında program değerlendirme alanında yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 128 araştırmaya ulaşılmıştır. Niteliksel meta analiz çalışmasına bu 128 araştırmanın tamamı, niceliksel meta analiz çalışmasına ise öngörülen kriterleri taşıyan 6 araştırma dâhil edilmiştir. Araştırma bulgularından birkaçı şöyledir; Meta analize dâhil edilen çalışmalardaki veriler sabit etki modeline göre; 0.341 standart hata ve % 95‘lik güven aralığında üst sınır 0.818 ve alt sınır 0.527 ile etki büyüklüğü değeri 0.146 olarak hesaplanmıştır. İstatistik manidarlığı (z‐testine göre) 0.424 (p=.671) olarak bulunmuştur. Q‐istatistiği (homojenlik testi) değerinin 8.156 olduğu gözlenmiştir. Q değerinin bu kadar düşük çıkması farklılaşmanın az olduğunu göstermektedir. Ayrıca hesaplanan bu Q değerine göre rastgele etki modeli yerine sabit etki modelinin kullanılması gerektiği görülmüştür. Ortalama etki büyüklüğü değeri ES=0.146 olarak hesaplanmıştır. Bir diğer ifadeyle cinsiyetin alternatif ölçme araçlarını kullanabilme üzerindeki etkisinin pozitif yönde (.146) olduğu gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Acat, M. B. ve Uzunkol, E. D. (2010). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin
uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,29,337‐356.
Adıyaman, Y. (2005). İlköğretim 4. 6. ve 8. Sınıflarında Türkçe Dersine Giren Öğretmenlerin Ölçme–
Değerlendirme Düzeyleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Afyon.
Akçadağ, T. (2010). Yeni Öğretim Programları ve Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı. 26.11.2012 tarihinde
http://www.mehmethekim.com/em‐yazinmenu‐35/315‐yenkret‐programlari/1090‐yenret‐proamlari‐veyapilandirmaci‐
et‐yaklami.html adresinden alınmıştır.
Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin
görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, V(II), 44‐61.
Arslan, A. S., Kaymakçı, Y. D. ve Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme‐değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan
problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1‐12.
Bal, M. S. ve Özkülekçi, G. (2010). Sosyal bilgiler dersinde kullanılan ölçme değerlendirme tekniklerine ilişkin
öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s.79‐83).
Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Baş, G. (2011). Eğitim Programlarında Yapılandırmacılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 38 ISSN: 2146‐9199
384
Berk, F. (2008). Eski ve yeni ilköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programları ve ders kitaplarında tarih
konularının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim A.B.D., Adana.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Çelebi, N. Y. (2002). Verilerin Değerlendirilmesinde Meta Analiz, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Çelik, F. (2011). Türk eğitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. 20.11.2012 tarihinde
http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/sayi11/1‐15.pdf adresinden alınmıştır.
Çiçek, A. İ. (2005). Yeni öğretim programları ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımı. 26.11.2012 tarihinde
http://www.mehmethekim.com/em‐yazinmenu‐35/315‐yenkret‐programlari/1090‐enret‐proamlari‐veyapilandirmaci‐
et‐yaklami.html adresinden alınmıştır
Çiftçi, S. (2010). İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin performans görevlerine ilişkin görüşleri.
İlköğretim Online, 9(3), 934‐951.
Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E. ve Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme
tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, VI(I), 122‐141.
Demirel, Ö. (2002). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Duban, N. ve Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme‐değerlendirme yöntem ve
tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769‐784.
EARGED, (2010). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. 22.11.2012 tarihinde
http://earged.meb.gov.tr/arasayfa.php?g=70 adresinden alınmıştır.
Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi
(Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Afyon.
Eğri, G. (2006). Coğrafya Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Yapabilme Yeterliliği. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). Eski ve yeni ilköğretim programları ile ilgili çeşitli görüşlerin karşılaştırılması.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 457‐476.
Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İlköğretim Programlarının öğretmen yeterlilikleri
açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme
Sempozyumu Bildiriler Kitabı ( s.17–40).
Güneş, A. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Algılarına Göre Ölçme ve Değerlendirme Yeterlikleri.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 38 ISSN: 2146‐9199
385
Kanatlı, F. (2008). Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin
Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Hatay.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
Karasoy, D. ve Ata, N. (2008). Yaşam Verilerinin Meta‐Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi), 3(2) 211‐218.
Kılınç, A. (2007). Bir öğretim stratejisi olarak kavram haritalarının kullanımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, IV, (II), 21‐48.
Kuran, K. ve Kanatlı, F. (2009). Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin
Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, (12), 209‐234.
Küçükahmet, L. (2005). Hayat bilgisi programının değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar. VIII. Yeni ilköğretim
Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s.,373–381).
Mamur, N. (2010). Görsel Sanatlar Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, 20.11.2012 tarihinde
http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/620516220_175‐188.pdf adresinden alınmıştır.
Metin, M. ve Özmen, H. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin performans değerlendirmeye yönelik hizmet
içi eğitim (hie) ihtiyaçlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3),819‐838.
Okur, M. ve Azar, A. (2011). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine
ilişkin öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 387‐400.
Özcan, Ş. ve Bakioğlu, A. (2010). Bir meta analitik etki analizi: okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim almalarının
göreve etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38:201‐212.
Özdemir, A. M. (2007). İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıflarda 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının
Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli).
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon.
Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta‐analiz ve meta‐değerlendirme yöntemleri,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,18.
Saracaloğlu, S., Yılmaz, S., Çengel, M., Çöğmen, S., Karademir, Ç. A. ve Kanmaz, A. (2010). Elementary teachers’
views about their roles in curriculum development and evaluation process: The case of Denizli. Procedia Social
and Behavioral Sciences, 2,2427‐2434.
Şahin, M. C. ve Tekdal, M. (2005). Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: BirMeta‐Analiz Çalışması,
Akademik Bilişim Konferansı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
Şan, İ. (2008). Lise II. Sınıf Biyoloji Dersinde Okutulan Bitkilerde Taşıma Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla
Öğretiminin Başarıya Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Konya.
Tabak, R. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programının Öğrenme–Öğretme ve Ölçme
Değerlendirme Yaklaşımları Kapsamında İncelenmesi ( Muğla İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla.
Tuncer, M. ve Berkant, H. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim programlarının öğretmen görüşleri açısından
incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,11(42),22‐039.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 38 ISSN: 2146‐9199
386
Tuncer, M. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirmede yaşadıkları
sorunların belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından performans değerlendirmeye ilişkin düşünceleri
(Kahramanmaraş ili örneği). II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu
Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme: Süreçler yaklaşımlar ve modeller. Ankara:Anı Yayıncılık.
Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayıncılık.
Yaman, S. (2011). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik
Algıları. İlköğretim Online, 10(1), 244‐256.
Yıldız, N. ve Tez, M. (2009). Meta‐analizinde Kategorik Verilerin Birleştirilmesinde Kullanılan İstatistiksel
Yöntemler: Aktif ve Pasif Sigara İçicilerin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38,
(2), 134‐146.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com