Buradasınız

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFELERİ

PRE-SERVICE TEACHERS' EDUCATIONAL PHILOSOPHIES WHO ATTENDEES PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAM

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The profession of a teacher in Turkey, is an expertise that legally defined. To be expertise in these areas they must be graduate in the Faculty of Education. Besides, to be a teacher, universities Faculty of Arts-Sciences graduate can be given to pedagogical formation in two semesters. Their philosophy of education is important who graduate of both school. Because their educational philosophies will give direction to the education environment. The purpose of this study, who attendees the pedagogical formation certıfıcate program prospective teachers, educational processes of thinking and application priorities aimed at revealing the philosophical sense. This study is designed by a quantitative study data and developed by the researcher, made confirmatory factor analyses, reliability was provided with the scale Educational Thoughts and Practices were collected. The data collected on the non-parametric one-way analysis of variance was carried out.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de öğretmenlik mesleği, yasal olarak tanımlanmış bir uzmanlık işidir. Uzmanlık için gerekli olan bilgi ve becerilerin ise genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon (meslek bilgisi) eğitimi ile sağlanacağı yine yasal olarak belirtilmiştir. Bu alanlarda yetiştirilmek üzere adaylar eğitim fakültelerinde öğrenim görmektedirler. Bunun yanında, üniversitelerin fen-edebiyat fakültesi mezunu ya da son sınıflarında olan adayların da iki yarıyıllık formasyon eğitimi verilmek suretiyle öğretmen olmaları sağlanmaktadır. Eğitim fakültelerinde yetişen adaylar gibi formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının da eğitsel yaşantıda sorumluluklarını ve uygulamalarını tutarlı bir temelde yürütebilmeleri gerekir. Bunun ilk adımı ise, adayın eğitsel düşüncelerinin önce kendisinin farkına varmasını ve belki de ifade edebilmesini sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı, formasyon eğitimi gören öğretmen adaylarının, eğitsel süreçlere yönelik düşünce ve uygulama önceliklerini felsefi anlamda ortaya çıkarmaktır. Nicel bir yöntemle tasarlanan çalışmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen, açımlayıcı, doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, güvenirliği sağlanmış Eğitsel Düşünce ve Uygulamalar (EDU) ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde parametrik olmayan tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır.
73
80

REFERENCES

References: 

Bingham, C. (2011). Two educational ideas for 2011 and beyond. Studies in Philosophy & Education, 30 (5), 513-
519.
Gosselin, C. (2007). Philosophy and the role of teacher reflections on constructing gender. Educational
Foundations, 21 (3/4), 39-57.
Hamrah, Z. S. (2012). Role of virtual education in higher education from the view of existence philosophy.
Journal of Social Sciences, 8 (2): 207-215.
Kumral, O. (2014). Eğitsel düşünce ve uygulamalar (EDU) ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 4 (2), 131-144.
Meyer, D. L. (2009). The poverty of constructivism. Educational Philosophy and Theory, 41 (3), 332-341
Millî Eğitim Temel Kanunu. (1973). Öğretmenlik Mesleği. Resmi Gazete, Sayı: 14574, s: 2342
Murphy, L., Mufti, E., & Kassem, D. (2009). Educational studies : An introduction. Berkshire: McGraw-Hill.
Neubert, S. (2010). Democracy and education in the twenty-first century: Deweyan pragmatism and the
question of racism. Educatıonal Theory 60 (4), 487-502
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 07 ISSN: 2146-9199
80
Ornstein, A. C., & Hunkins, F. B. (1988). Curriculum. Foundations, principles and issues. New Jersey: Prentice
Hall
Ornstein, A.C., Levine, D.U., Gutek, G.l., & Vocke, D.E. (2014). Foundations of education. Belmont: Wadsworth
Osler, J.E. (2013). The psychological efficacy of education as a science through personal, rofessıonal, and
contextual inquiry of the affective learning domain. Journal on Educational Psychology, 6(4), 36-41
Ralston, S.J. (2011). A more practical pedagogical ideal: Searching for a criterion of Deweyan growth.
Educational Theory 61 (3), 351-364
Saeverot, H. (2011). Kierkegaard, seduction, and existential education. Studies in Philosophy and Education, 30
(6), 557-572.
Watras, J. (2012). Developing A democratic view of academic subject matters: John Dewey, William Chandler
Bagley and Boyd Henry Bode. Phılosophıcal Studıes In Educatıon, 43, 162-170
Weber, A. (1998). Felsefe tarihi (çev, H.V. Eralp) İstanbul: Sosyal Yayınlar
Winch, C. (2012). For philosophy of education in teacher education. Oxford Review of Education, 38 (3), 305
322.
Zierer, K. (2009). On the historical oblivion of August Hermann Niemeyer, a classic author on education. The
Journal of Educational Thought 43(3), 197-222.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com