Buradasınız

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

DETERMINATION OF SOCIAL SKILLS LEVEL IN STUDENTS OF ULUDAG UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the social skills level of physical education and sport department students. The working group consisted of 208 students who study at Uludag University Faculty of Education, Physical Education and Sport Department in the 2005-2006 academic year. The research has been designed as descriptive research. The material used in this research is Social Skills Inventory (SSI). As a result, students who participated in the research took an average 292.60 points in SSI, 46.61 points on the emotional expressivity inferior scale (EE), 53.41 points on the emotional sensitivity inferior scale (ES), 41.34 points on the emotional control inferior scale (EC), 48.05 points on the social expressivity inferior scale (SE), 47.93 points on the social sensitivity inferior scale (SS) and 55.26 points on the social control inferior scale (SC). In terms of sexuality variable, girls achieved higher points on the SSI, EE inferior scale and ES inferior scale while boys gained more points on the EC inferior scale. In terms of the graduated high school type variable, vocational high school graduates took more points on the EC inferior scale than other high school graduates. In terms of the graduated field variable, numerical field graduates gained more points on the ES inferior scale than other field graduates. In terms of the place lived for the first 10 years variable, students who lived in a city got higher points than the ones who lived in towns, and students who lived in towns got higher points than those who lived in a village on the SC inferior scale. In terms of the socio-economic situation variable, students at the middle and high socio-economic level gained higher points on the SSI, EE inferior scale, ES inferior scale and SC inferior scale than those with a low socioeconomic level.
Abstract (Original Language): 
Arastırmanın amacı, beden egitimi ve spor bölümü ögrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesidir. Çalısma grubunu 2005- 2006 ögretim yılında Uludag Üniversitesi Egitim Fakültesi Beden Egitimi ve Spor Bölümü’nde ögrenim gören 208 ögrenci olusturmaktadır. Arastırma tarama modelinde betimsel bir arastırma olarak desenlenmistir. Arastırmada kullanılan ölçme aracı sosyal beceri envanteridir(SBE). Sonuç olarak arastırmaya katılan ögrenciler sosyal beceri envanterinin tümünden 292.60, duyussal anlatımcılık alt ölçeginden(DA) 46.61, duyussal duyarlık alt ölçeginden(DD) 53.41, duyussal kontrol alt ölçeginden(DK) 41.34, sosyal anlatımcılık alt ölçeginden(SA) 48.05, sosyal duyarlık alt ölçeginden(SD) 47.93 ve sosyal kontrol alt ölçeginden(SK) 55.26 ortalama puan almıslardır. Cinsiyet degiskene göre envanterin tümünden alınan puanlar ile DA ve DD’den alınan puanlarda kız ögrenciler DK’dan alınan puanlarda ise erkek ögrenciler; mezun olunan lise degiskenine göre DK alt ölçeginde meslek lisesinden mezun ögrenciler,mezun olunan alan türüne göre DD’de sayısal alandan mezun olan ögrenciler; yasamlarının ilk 10 yılını geçirdikleri yere göre SK’da sehirde geçirenler ilçede geçirenlerden, ilçede geçirenler ise köyde geçirenlerden daha yüksek sosyal beceri puanı elde etmislerdir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Avsar, Z. (2004). Beden egitimi ögretmenlerinin sosyal beceri düzeylerinin
belirlenmesi. Uludag Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 17 (2),
111-130.
Freeman, G. D., Sullivan, K. And Fulton, C. R. (2003). Effects of creative
drama on self-concept, social skills, and problem behavior. Journal
of Educational Research, 96 (3).
Hollander, D.B., Wood, R.J. and Hebert, E.P. (2003). Protecting students
against substance abuse behaviors: Integrating personal and social
skills into physical education. The journal of physical education,
recreation & dance, 74 (5): 45-48.
Saglam, M., Avsar, Z., Ozonay, Q. ve Özkanal, Ü. (2005). Egitim fakültesi
ögrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesi. 28-30 Eylül
2005, Denizli. 14. Egitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmus bildiri.
Yüksel, G. (2001). Ögretmenlerin sahip olmaları gereken davranıs olarak
sosyal beceri. Milli Egitim Dergisi, 150.
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/yuksel.htm (07.07.07 tarihinde
erisilmistir)
Yüksel, G. (1998). Sosyal beceri envanterinin Türkçe’ye uyarlanması geçerlik
ve güvenirlik çalısmaları. Psikolojik Danısma ve Rehberlik Dergisi,
2(9): 39.
Yüksel, G. (1997). Sosyal Beceri Egitiminin Üniversite Ögrencilerinin
Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamıs doktora tezi, Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara:Türkiye.
Karasar, N. (1991). Bilimsel Arastırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın
Dagıtım.
Gürsakal, N. (2001). Sosyal Bilimlerde Arastırma Yöntemleri. Bursa:
Uludag Üniversitesi Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com