Buradasınız

FEN BİLGİSİ DERSİ “YAŞAMIMIZI YÖNLENDİREN ELEKTRİK” ÜNİTESİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMI ETKİNLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATING THE UNIT OF “HOW EFFECT ELECTRICITY IN OUR LIVES” IN SCIENCE COURSE BY MULTIPLE INTELLIGENT THEORY BASED ACTIVITIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to evaluate the unit “How Electricity Affects our Lives” in a sixth grade primary school Science Course by using Multiple Intelligence Theory-based activities. This study was conducted with 292 (for pre-test), and 210 (for post-test) students from eight public schools in the province of Balıkesir. A Pre-test – post-test control group quasi-experimental design was used in the study. “Multiple Intelligence Inventory” and “Electricity Achievement Test” were administered as pre-test and post-test to both experimental and control groups before and after the instruction, respectively. According to analyzed results, it is concluded that Multiple Intelligence-based teaching activities were more effective than traditional teaching methods with respect to the Electricity Achievement Test scores; however, there was not much difference found in terms of the Multiple Intelligence Inventory scores between the two groups.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmanın amacı, ilkögretim altıncı sınıf Fen Bilgisi dersindeki “Yasamımızı Yönlendiren Elektrik” ünitesinin Çoklu Zeka Kuramına dayalı ögretim etkinlikleri ile degerlendirmesini yapmaktır. Çalısmaya toplam 8 devlet okulundan ön-testte 292, son-testte 210 ögrenci katılmıstır. Arastırmada kontrol gruplu ön-test – son-test yarı deneysel arastırma modeli kullanılmıstır. “Çoklu Zeka Envanteri” ve “Elektrik Basarı Testi” deney ve kontrol gruplarına ögretim öncesi ve sonrası uygulanmıstır.. Arastırmanın sonuçlarına göre, Çoklu Zeka Kuramına dayalı ögrenim gören ögrencilerin geleneksel ögretim yapan ögrencilere göre “Yasamımızı Yönlendiren Elektrik” ünitesinde daha basarılı oldukları gözlenirken, çoklu zeka alanları arasında iki grup arasında kayda deger bir farklılık bulunmamıstır.
FULL TEXT (PDF): 
79-97

REFERENCES

References: 

Akamca, G.,& Hamurcu, H. (2005). Çoklu Zeka Kuramı tabanlı ögretimin
ögrencilerin fen basarısı, tutumları ve hatırda tutma üzerindeki etkileri,
Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi. 28,178-187
Asçı, Z., & Demircioglu, H. (2001). Çoklu Zeka Teorisine göre gelistirilen
ekoloji ünitesinin 9. sınıf ögrencilerinin ekoloji basarısına ve
tutumlarına olan etkileri. V. Ulasal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi
Kongresi, Bildiriler, Cilt I, s. 33, 16, ODTÜ, Ankara.
Bümen, N. (2002). Okulda Çoklu Zeka Kuramı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
Campbell, B. (1992). Multiple Intelligences in action, Childhood Education,
68 (4),197-201.
Campbell, L.. & Campbell, B. (1999). Multiple Intelligences and Student
Achievement: Success Stories From Six Schools. Alexandria,VA;
Association for Supervision and Curriculum Development.
Cohen, J. , Cohen, P., West, S. G., & Aiken L. (2002). Applied Multiple
Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences.
Lawrence Erlbaum; 3 edition.
Eliot, D.,& Gintzler, J. (1996). A personal approch a Multiple Intelligence
instruction, Saint Xavier University, United State.
Ellison, L. (1992). Using multiple intelligences to set goals. Educational
Leadership, 50 (2): 69-72.
Emig, V. B. (1997). A multiple intelligence inventory. Educational
Leadership. 55 (1): 47-50.
Erb, M. (1996). Increasing student’s responsibility for their learning through
multiple ıntellıgence activities and cooperative learnings, Master
Thesis, Saint Xavier University, United State,
Demirel, Ö. (1999). Plandan degerlendirmeye ögretme sanatı, Pegem
Yayıncılık, Ankara,
Duval, J.,& Mark, N. (1994). Aplications of Howard Gardner’s Multiple
Intelligence Theory in a Rular Vermant Elemantary School, Chicago.
Gardner, H. (1983). Frames of mind the theory of multiple intelligences,
Basic Books, NewYork.
Gardner, H.(1995). Reflections on multiple intelligences: Myths and
messages. Phi Delta Kappan, 77 (3), 200-203, 206-209.
Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligence for the 21st
Century. New York, NY: Basic Boks.
Goodnough, K. (2001). Multiple intelligences theory: A framework for
personalizing science curricula, School Science and Mathematics,
101:4, 180-194.
Greenhawk, J. (1997). Multiple intelligences meet standards. Educational
Leadership, 55:1,62-64.
Gürçay, D.& Eryılmaz, A. (2003). Lise 1. sınıf ögrencilerinin Çoklu Zeka
alanlarının tespiti ve Fizik Egitimi üzerine etkileri, Hacettepe
Üniversitesi Egitim Fakültesi OFMAE, Ankara.
Hoerr, T. R. (1996). Introducing the theory of multiple intelligences. NASSP
Bulletin, 80 (583): 8-10.
Kaya, O. N. (2002). Çoklu Zeka Kuramının ilkögretim 7. sınıf ögrencilerinin
atom ve atomik yapı konusundaki basarılarına ve ögrenmenin
kalıcılıgına tutum ve algılamalarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Ögretmenligi ABD,
Ankara.
Obsorne, F. (1992). Evoluation of an instrument for measuring Multiple
Intelliences, Master Thesis, Ashland.
Özdemir, P., Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2002). Zlkögretim okullarında çoklu
zeka kuramı temelli fen egitimi yoluyla üs düzey düsünme becerilerini
gelistirme üzerine bir inceleme, V. Ulasal Fen Bilimleri ve Matematik
Egitimi Kongresi, Bildiriler, Cilt I, s. 367, Ankara.
Özdemir, P. (2002). Çoklu Zeka Kuramı tabanlı ögretim yönteminin
ögrencilerin ‘Canlılar Çesitlidir’ ünitesini anlamaları üzerine etkisi,
Yüksek Lisans Tezi, Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Patterson, C. (2002). Linking research to educational practice II symposium
paper: Understanding the multiple intelligence approach to leaming.
[On-Line]. Available: http:/lwww.ucalgarv.ca/-distance/lcll_instute/
connie_patterson.htm
Saban, A. (2002). Çoklu Zeka Teorisi ve Egitim, Nobel Yayınları, Ankara.
Yılmaz, G., & Fer, S. (2003). Çok yönlü zeka alanlarına göre düzenlenen
ögretim etkinliklerine iliskin ögrencilerin görüsleri ve basarıları,
Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 25:235-245
Yavuz, K.E. (2001). Egitim ve Ögretimde Çoklu Zeka Teorisi ve
Uygulamaları, Ankara Özel Ceceli Okulları Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com