Buradasınız

FİZİK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

EFFECTS OF PROBLEM-SOLVING STRATEGIES TEACHING ON THE PROBLEM-SOLVING ATTITUDES OF COOPERATIVE LEARNING GROUPS IN PHYSICS EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this research, the effects of teaching cooperative problem solving strategies on physics students’ achievement, strategy levels, and problem solving attitudes were investigated. In this research, experimental procedures were carried out on second year upper secondary school students who attended a lower socio-economic status secondary school in the fall semester of 2005-2006 academic year in %zmir, Turkey. In this study, the pretest-posttest research model with control group was used. The research was performed on two groups. One group was the experimental group and the other was the control group. Research data were collected by means of a Physics Achievement Test, Scale of Problem-Solving Strategies, Scale of Problem-Solving Attitude, and problem solving sheets. During this study, cooperative problem-solving strategies were used with the experimental group (the strategy teaching group) and the control group was instructed with traditional teaching methods. In conclusion, it was found that the average of the strategy teaching groups’ achievement, attitude and problem solving was much higher than control groups’ achievement.
Abstract (Original Language): 
Bu arastırmada, isbirlikli problem çözme stratejileri ögretiminin, ögrencilerin fizik basarısı, strateji düzeyleri ve problem çözmeye yönelik tutumları üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Denel islemler, 2005-2006 egitim-ögretim yılı güz yarıyılında %zmir ili sınırları içinde, alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan bir ortaögretimin 10. sınıf ögrencileri üzerinde yürütülmüstür. Katılımcılar çalısmaya gönüllü olarak katılan ögretmenlerin sınıfları arasından seçilmistir. Arastırmada kontrol gruplu ön test-son test arastırma modeli kullanılmıstır. Arastırma bir deney ve bir kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde yürütülmüstür. Arastırmanın verileri, Fizik Basarı Testi (Hareket-Dinamik), Fizik Dersine Yönelik Problem Çözme Stratejileri Ölçegi, Fizik Dersine Yönelik Problem Çözme Tutum Ölçegi ve problem çözme yaprakları ile toplanmıstır. Arastırma sırasında, strateji ögretimi grubuna isbirlikli gruplarda problem çözme stratejileri ögretimi yapılırken kontrol grubuna ise geleneksel ögretim yöntemleri ile problem çözme stratejileri verilmistir. Arastırma sonucunda, strateji ögretimi grubunun basarı, tutum ve problem çözme stratejileri ortalamasının kontrol grubuna göre daha yüksek oldugu bulunmustur.
FULL TEXT (PDF): 
253-266

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili ögrenme ve ögretme. %zmir: Egitim Dünyası
Yayınları.
Ajzen, I. & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the attitude-behavior relation:
reasoned and automatic processes. European Review of Social
Psychology, 1-33.
Altun, M. (2002). 7lkögretim ikinci kademede matematik ögretimi. Bursa: Alfa
Yayıncılık.
Boylan, C. (1996). Attitudes toward teaching and taking science course-a
correlation between teachers and students. Unpublished PhD
dissertation, Michigan University.
Chang, H. P. & Lederman, N. G. (1994). The effects of levels of cooperation
within physical laboratory groups on physical science achievement.
Journal of Research in Science Teaching, 31, (2), 167-181.
Dhillon, A. S. (1998). Individual differences within problem solving strategies
used in physics. Science Education, 32, (3), 379-405.
Dieck, A. P. (1997). An effect of a newsletter on children’s interest in an
attitude toward science. Unpublished master’s thesis, Arizona State
University.
Ertas, %. (1993). Denel fizik dersleri. %zmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: an
introduction to theory and research. Addison-Wesley: Reading. MA.
Freedman, M. P. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude
toward science and achievement in science knowledge. Journal of
Research in Science Teaching, 34, (4), 231-243.
Gök, T & Sılay, %. (2005). Küresel rekabet ortamında Türk egitim sisteminin
kalitesi. XIV. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale
Üniversitesi, Denizli.
Gök, T. & Sılay, %. (2004). 7sbirlikli gruplarda problem çözme ögretim
yönteminin özel görelilik kuramı konusuna uygulanması üzerine bir
çalısma. VI. Ulusal Fen ve Matematik Egitimi Kongresi, Marmara
Üniversitesi, %stanbul.
Halloun, I. A. & Hestenes, D. (1987). Modeling instruction in mechanics.
American Journal of Physics, 55, (5), 455-462.
Hatfield, M. M., Edwards, N. T. & Bitter, G. G. (1997). Mathematics methods
for elementary and middle school teachers. Boston: Allyn-Bacon.
Heller, P., Keith, R. & Anderson, S. (1992). Teaching problem solving
through cooperative grouping part I: Group versus individual problem
solving. American Journal of Physics, 60, 627-636.
Hollabaugh, M. (1995). Physics problem solving in cooperative learning
groups. Unpublished PhD dissertation, Minnesota University.
%srael, E. (2003). Problem çözme stratejileri, basarı düzeyi, sosyo-ekonomik
düzey ve cinsiyet iliskileri. Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, %zmir.
Kagıtçıbası, Ç. (2004). 7nsanlar ve insanlar. %stanbul: Evrim Basım.
Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2002). The effects of cooperative problem solving
approach on creativity in science course. Journal of Qafqaz, 9, 143-150.
Leonard, W. L., Dufrense, R. J. & Mestre, J. P. (1996). Using qualitative
problem-solving strategies to highlight the role of conceptual
knowledge in solving problems. American Journal of Physics, 64, (12),
1495-1503.
Mattern, N. & Schau, C. (2002). Gender difference in attitude-achievement
relationships over time among white middle-school students. Journal of
Research in Science Teaching, 39, (4), 324-340.
Morse, L. W. & Morse, D. T. (1995). The influence of problem-solving
strategies and previous training on performance of convergent and
divergent thinking. Journal of Instructional Psychology, 22, 4.
Neathery, M. F. (1991). Relationship between science achievement and
attitudes toward science and the relationship of the attitudes toward
science and additional school subjects. Unpublished PhD dissertation,
Texas University.
Park, Y. B. (1990). Variables related to selection of mental representation and
problem-solving strategy during mechanics problem-solving.
Unpublished PhD dissertation, The Ohio State University.
Rivard L. P. & Straw, S. P. (2000). The effect of talk and writing on learning
science: An exploratory study. Science Education, 84, 566-593.
Sarıtas, E. (2002). 7sbirlikli ve geleneksel sınıflardaki basarılı ve basarısız
problem çözücülerin kullandıkları ögrenme stratejileri, tutumları ve
edim düzeyleri. Yayınlanmamıs doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir.
Tao, P. K. (2001). Confronting students with multiple solutions to qualitative
physics problems. Physics Education, 36, (2), 135-139.
Van Heuvelen, A. (1991). Learning to think like a physicist: a review of
research based instructional strategies. American Journal of Physics,
59, 891-897.
Wilson, V. L., Ackerman, C. & Malave, C. (2000). Cross-time attitudes
concept formation and achievement in college freshman physics.
Journal of Research in Science Teaching, 37, (10), 1112-1120.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com