Buradasınız

YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMANINDA FAYDA-MALİYET ANALİZİ

Benefit-Cost Analysis in Financing of Higher Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In many countries, most of the resources needed to ensure benefits are distributed among is extremely important. This is possible through the provision of efficiency. If the efficiency related to education, education resources that will benefit the most from the deal is based on educational levels. In this study, priory, financing of education, efficiency and benefit-cost analysis is explained in the framework of theoretical, then made a literature review. In conclusion, according to the findings of benefit-cost analysis, an efficiency financial policy is proposed.
Abstract (Original Language): 
Birçok ülkede kaynakların en çok yarar sağlayacak şekilde ihtiyaçlar arasında dağıtılması son derece önemlidir. Bu, etkinliğin sağlanması ile mümkündür. Eğitimle ilgili olarak etkinlik ise, eğitim kaynaklarını en çok yarar sağlayacak şekilde eğitim kademeleri arasında dağıtılmasıyla ilgilidir. Bu çalışmada, önce eğitimin finansmanı, etkinlik ve fayda-maliyet analizi torik çerçevede ele alınmış, daha sonra literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, fayda-maliyet analizlerinden elde edilen bulgulara göre etkin bir finansman politikası önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akalın, Güneri (1980). Yükseköğretim Karma Malına Maliyet-Fayda Analizi’nin
Uygulanması. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bil. Fak. Yayınları No: 444.
Aslan, M. Hanifi (1998). Hizmet Ekonomisi. Bursa: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.
Şti.
Aslan, M. H. (2002). “Eğitim Finansmanının Ekonomi Politiği ve Yükseköğretimde
Adil ve Etkin Finansman Politikaları.”. Liberal Düşünce Dergisi, 28(7): 225-
246.
Ataç, E. (1978). “Fayda-Maliyet Analizi.”. Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi
Dergisi, Ocak, 14(1), 267-274
Atkinson, Gibson (1983). The Economics of Education. London: Hadder and Stoughton.
Cohn, Elchon (1979). The Economics of Education. Cambridge: Ballinger Publishing.
Coombs, P. ve Hallak, J. (1987). Cost Analiysis in Education- a Tool for Policy and
Planning. Londan: The Johns Hopkins University Pres.
Gölpek, F. (2008). Adalet ve Etkinlik Amaçları Bakımından Yükseköğretimde
Finansman Politikası: Türkiye Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Bursa:
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kesik, A. (2005). Yükseköğrenimde Yeni Bir Finansman Modeli Önerisi: Bütünsel
Model. Ankara: Maliye Bakanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı Yayın No:362
Kruger, A. (1972). “Rates of Return to Turkish Higher Education.”. The Journal of
Human Resources 7(4), Fall, 482-499
OECD (2008). Education at a Glanca: Indicators. http://www.oecd.org/bookshop/ (7
Mart 2010)
Özelli, M.T. (1960). “The Estimates of Private Internal Rates of Return on Educational
Investment in the First Turkish Republic, 1923-1960”. International Journal of
Middle East Studies, I,154-176
Peters, G.H. (1979). Fayda-Maliyet Analizleri ve Kamu Harcaması. Ankara: Maliye
Bakanlığı Teknik Kurulu Yayını No:1979/198
Stiglitz, Joseph (1994). Kamu Kesimi Ekonomisi (2. Baskı), Çev. Ö. Faruk Batırel,
İstanbul: Marmara Üniv. Yayını No:549
Tek, Zühal (1987). Türk Yükseköğretiminde Maliyet-Fayda Analizi ve Harç
Uygulaması. Ankara: Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü Yayınları.
Türkmen, Fatih (2002). Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydaları ve Türkiye’de Eğitim
Ekonomik Büyüme İlişkisinin Araştırması. Ankara: DPT: Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yayın No:2655
Weidman, J. C. (1995). “Diversifying Finance of Higher Education Systems in the Third
World: The Cases of Kenya and Mongolia.”. Education Policy Analysis Archives,
3(5), February
Woodhall, M. (1994). Eğitim Ekonomisi: Seçilmiş Yazılar. Çev. Yüksel Kavak ve
Berrin Burgaz. Ankara: PEGEM Yayınları No.14
Woodhall, M. (2001). “Eğitimde Maliyet-Etkililik Analizi”. Çev. Şakir Çınkır, Eğitim
Araştırmaları Dergisi, 1(3-4), Mart-Haziran, 21-23.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com