Buradasınız

DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI: İLAHİYAT–EĞİTİM DKAB KARŞILATIRMASI

The Attitudes of Candidates of Religious Culture Teachers Directed Towards Teaching Profession: A Comparison of Divinity and Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main objective of the research was comparison of students’ attitudes directed towards teaching profession in the Faculty of Divinity and the Department of Religious Culture & Moral Knowledge. The sampling of the research was consisted of 273 students studying in the Faculty of Divinity and the Department of Religious Culture & Moral Knowledge at Ataturk University, Ondokuz Mayis University, Selcuk University and Uludag University between 2010 and 2011 education year. The research was completed as descriptive research based on screening model. In the research Profession of Teaching Attitude Scale (PTAS), developed by Cetin (2006) and comprised of 35 items, was used. The students, participated in the research, scored averagely 136.63, 81.97, 31.31 and 19.34 from all attitude scale directed towards teaching profession, love subscale, value subscale and conformity subscale respectively. It was found that the scores was not statistically significant in terms of gender, academic success, socio-economic and socio-cultural level and education institutions in which students study currently. Nonetheless, the scores found significant in point of the types of institutions that students prefer to work in the future.
Abstract (Original Language): 
Arastırmanın amacı, İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi DKAB Bölümü ögrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 ögretim yılında, Atatürk Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültesi DKAB Bölümlerinde ögrenim gören 273 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmada Çetin (2006) tarafından geliştirilen ve 35 maddeden oluşan Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği (ÖMTÖ) kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ögrenciler, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin tümünden 136.63, sevgi alt ölçeğinden 81.97, değer alt ölçeğinden 31.31, uyum alt ölçeğinden ise 19.34 ortalama puan almışlardır. Bu puanların cinsiyet, akademik başarı, sosyo ekonomik – sosyo kültürel düzey ve öğrenim görülen eğitim kurumunun türüne bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı; çalışmak için tercih edilen kurumların türüne bağlı olarak farklılaştığı gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akpınar, E. Yıldız, E. Ergin, Ö. (2006). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesi Dergisi, 19: 56-62.
Baysal, A.C. (1981). Sosyal ve Örgütsel Psikolojide Tutumlar. İstanbul: Yalçın Ofset
Matbaası.
Cüceloğlu, D. (2002). İnsan ve Davranışı, 11. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Çeliköz, N. ve Çetin F. (2004). “AÖL Ögrencilerinin Ögretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumlarını Etkileyen Etmenler”, Milli Eğitim Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 162:
136-145.
DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE 279
YÖNELİK TUTUMLARI: İLAHİYAT–EĞİTİM DKAB KARŞILATIRMASI
Çetin, Ş. (2006). “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması)”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
Doğan,T. ve Çoban, A.E. (2009). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine
YönelikTutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”,
Eğitim ve Bilim, Cilt 34, Sayı 153: 157-168
Kaplan, A., İpek, A.S. (2002). “Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Eğitim ve Bilim”, 27 (125), 69-73.
Külahoğlu, Ş. (2000). “İyi Öğretmenlik: Yetenek mi, Beceri mi?”, Eğitim Araştırmaları,
(2), 52.
Temizkan, M. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yaz, 6
(3), 461-486
Türk, E. (1999). Türk Eğitim Sistemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: A.Ü. Eğitim FakültesiYayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com