Buradasınız

Dİndarlık ve Öfke Kontrolü İlİşkİsİ Üzerİne Tecrübî Bİr Araştırma

An Experımental Study on Relation Between Religiosity and Anger Management

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
At this study, basically, religious concept and effects of the religiousness on anger management were studied. Furthermore, other factors which effects religiousness and anger management were studied too. The sample group of the research consists from Erzurum’s people, college students which study in various faculties at Atatürk University, high school students which study in different high schools. The sample group of the research inhabits in Erzurum and consists 1166 persons(%58.9 male, %41.1 female) which chosen randomly. Results of the research proved there is meaningful relation between religiousness and anger management.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada temel olarak dindarlık olgusu ve dindarlığın öfke kontrolü üzerindekietkileri incelenmiştir. Çalışmada, dindarlığı ve öfke kontrolünü etkileyen diğer bazı değişkenler üzerinde de durulmuştur. Araştırmanın örneklem grubu, Erzurum şehir merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli liselerde öğrenim gören öğrenciler, Atatürk Üniversitesine bağlı çeşitli fakültelerde öğrenim gören öğrenciler ile çeşitli yaş ve meslek gruplarından Erzurum halkından (%58.9’u erkek, %41.1’i bayan) tesadüfi yöntemle seçilen toplam 1166 kişiden oluşmaktadır. Bulgular, dindarlık ile öfke kontrolü arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Arkonaç, Sibel Ayşen (2005). Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
Balkaya, Feza (Haziran 2001). “Öfke: Temel Boyutları, Nedenleri ve Sonuçları”. Türk
Psikoloji Yazıları, 4(7).
Baş, Haydar (1994). İslam ve Mevlana. İstanbul: İcmal Yayınları.
Brian, Morris (1987). Anthropological Studies of Religion: An Introductory Text.
Cambridge: Cambridge University Press.
Budak Selçuk (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Chakravarti, Sitansu S. (1991). Hinduism, a Way of Life. Delhi: Motilal Banarsidass
Publ.
Cosmades, Thomas (2010). İnsanın Öfkesi ve Tanrı’nın Öfkesi. http://www.hristiyanblog.
com/insan-ofke-tanri/ (06.09.2010)
Crasss, Robert W. (Bahar 2004). “Psikanaliz ve Din”. Çev. Ali Ayten. Marife, Yıl:4,
Sayı:1.
Ebu Davud, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistani (ty). Sünen-i Ebi Davud. Tahk. Muhammed
Muhyiddin Abdülhamid. Beyrut: Daru’l-İhyai’s-Sünneti’n-Nebeviyye, IIV.
el-Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail (1979). Sahihu’l-Buhari. Thk: Muhammed
Özdemir. el Mektebetü’l İslami, İstanbul: Elif Ofset
el-İsfahani, Ragıp (2010). Müfredat, Kur’an Kavramları Sözlüğü. Çev. Yusuf Türker.
İstanbul: Pınar Yayınları.
Erözkan, Atılgan (Yaz 2006). “Öfke İle Başa Çıkma: Bilişsel Davranışçı Terapilere Dayalı
Bir Program”. Milli Eğitim, Sayı:171.
Favaro, Peter J. (2005). Anger Management: 6 Critical Steps to a Calmer Life. Career
Press.
Fromm, Erich, (2004). Psikoanaliz ve Din. Çev. Aydın Arıtan. İstanbul: Arıtan Yayınevi
Fuller, Andrew Reid (1994). Psychology and Religion: Eight Points of View. Third
Edition. London: Rowman& Littlefield.
Geçtan, Engin (2004). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
Giordano, Francesca (2001). Helping Co-Habiting College Students Manage Angry
Feelings to Prevent Relationship Violence, Sexual Violence on Campus:
Policies, Programs and Perspectives. New York: Springer Publishing
Company.
Harvey, Brian Peter (2000). An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and
Issues. Cambridge: Cambridge University Press.
Dİndarlık ve Öfke Kontrolü İli şkİsİ Üzer İne 69
Te crübî Bİr Ara ştırma
Hashimi, Muhammad Ali (1997). The Ideal Muslim: The True Islamic Personality as
Defined in the Qur’an and Sunnah. Beirut: Islamic Books.
Hökelekli, Hayati (1998). Din Psikolojisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Kaminsky, Howard Gary (2005).Traditional Jewish Perspectives on Peace and
Interpersonal Conflict Resolution. Ann Arbor: ProQuest.
Karaca, Faruk (2001). “Din Psikolojisinde Metot Sorunu ve Bir Dindarlık Ölçeğinin Türk
Toplumuna Standardizasyonu”. Ekev Akademi Dergisi, (3)1.
Kavros, Peregrine Murphy, Religious, Encyclopedia of Psychology And Religion. 1.
Volume, Editörler: David Adams Leeming, Kathryn Wood Madden, Stanton
Marian, Springer, New York 2009.
Klostermaier, Klaus K. (2007). A survey of Hinduism. New York: SUNY Press.
Kökdemir, Hülya (2004). Öfke ve Öfke Kontrolü. www.elyadal.org/pivolka/12/ofke.htm
Erişim Tarihi: 03.09.2010.
Köktaş, M.Emin, (1993). Türkiye’de Dini Hayat. İstanbul: İşaret Yayınları.
Kutup, Seyyit (1968). Fizilal’il-Kur’an, İstanbul: Hikmet Yayınları.
Lorenz, Konrad, (2008). İşte İnsan. Çev. Veysel Atayman. İstanbul: Cumhuriyet
Kitapları.
Lyons, William (1985). Emotion. Melbourne: Cambridge University Press
Maslow, Abraham (2001). İnsan Olmanın Psikolojisi. Çev. Okhan Gündüz. İstanbul:
Kuraldışı Yayınları.
Mehmedoğlu, Ali Ulvi (2004). Kişilik ve Din. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi
Yayınları.
Muslim b. Haccac el-Kuseyri (1955, 1374). Sahihu Muslim. Thk. Muhammed Fuad
Abdukbaki, 1. Baskı, Daru’l, İhyai’l-Kütübi’l-Arabiyye, I-V.
Özer, Kadir (1994). “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ön Çalışması”. Türk Psikoloji
Dergisi, (9)31.
Özmen, Ahmet (2006). “Öfke: Kuramsal Yaklaşımlar ve Bireylerde Öfkenin Ortaya
Çıkmasına Neden Olan Etmenler”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi, (39)1.
Peker, Hüseyin, (2000). Din Psikolojisi. Samsun Aksiseda Matbaası.
Püsküllüoğlu, Ali (1994). Arkadaş Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Savaşır, Işık, Nesrin, H. Şahin (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme:
Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikiyatri Derneği Yayınları.
70 / Yrd. Doç. Dr. Necmi KARSLI EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Segal, Arthur, Frank Dunne Jr. (2009). The Handbook to Jewish Spiritual Renewal: A Path
of Transformation for the Modern Jew. New York: Rabbi Arthur Segal
Sharma, Shiv (2003). Brilliance of Hinduism. Delhi: Diamond Pocket Books Ltd.
Spielberger, Charles, D. Eric C. Reheiser (2004). “Measuring Anxiety, Anger, Depression
and Curiosity as Emotional States and Personality Traits With TheStai,
Staxi, and Stpi”. Comprehensive Handbook of Psychological Assessment:
Personality Assessment. New Jersey: John Wiley and Sons
Subaşı, Necdet (2002). “Türkiye Dindarlığı: Yeni Tipolojiler”. İslamiyat Dergisi, Sayı:4.
Thomas, Sandra S. (2006). Cultural and Gender Considerations in The Assessment
and Treatment of Anger-Related Disorders, Anger-Related Disorders: A
Practitioner’s Guide To Comparative Treatments. Editör: Eva L. Feindler.
New York: Springer Publishing Company.
Tirmizi, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî (ty). Sünenü’t-Tirmîzî. Thk.
Ahmed Muhammed Şakir. Beyrut: Dâruİhyâi’t-Türasi’l-Arabi.
Tsering, Tashi (2006). Buddhist Psychology. Somerville: Wisdom Publications.
Yaylacı, Gaye Özdemir (2006). Kariyer Yaşamında Duygusal Zekâ ve İletişim Yeteneği.
İstanbul: Hayat Yayınları.
Yıldız, Murat (2001). “Dindarlığın Tanımı ve Boyutları Üzerine Psikolojik Bir Çalışma”.
Tabula Rasa- Felsefe ve Teoloji, 1(1).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com