Buradasınız

AZERBAYCAN’DAKİ ORTAK İŞLETMELERİN KURULMASI GEREKLİLİĞİ VE GELİŞİM PERSPEKTİFLERİ

The Necessity of Establishing of Joint Ventures in Azerbaijan and Perspectives of Their Development

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In the article, the main characteristics of market relations in the light of the recent global economic events have been discussed. The article puts forward all the factors justifying the activities of joint enterprises. The author has analyzed the speed of current development activity of the joint enterprises in Azerbaijan and Turkey, as well as the common areas of activity in various fields of economy, and has looked into the factors affecting the activity of joint enterprises. The author has proposed increasing the number of joint enterprises in the regions of Azerbaijan in accordance with the priorities of the economic development of the country. The necessity of establishing of joint ventures in the areas of agriculture, manufacturing, healthcare, tourism etc. has been stated. Some recommendations regarding the promotion and further expansion of activities of joint ventures in various areas of the economy have been made.
Abstract (Original Language): 
Makalede, son dönemler küresel ekonomik alanda cereyan eden olaylar gözden geçirilmiş, piyasa ilişkilerinin belli başlı özellikleri hususunda açıklama yapılmıştır. Makalede ortak işletmelerin faaliyetini gerekli kılan tüm faktörler ortaya konulmuştur. Yazar Azerbaycan ve Türkiye ortak işletmelerinin faaliyeti özelinde mevcut gelişim hızını tahlil etmiş, ekonominin çeşitli alanlarında ortak faaliyet alanlarını araştırmış ve ortak işletmelerin çalışmalarını etkileyen faktörleri belirtmiştir. Bunun dışında, makalede Azerbaycan ekonomisinin gelişim preoriteleri gereğince, ortak işletmelerin bölgelerde kurularak yaygınlaştırılması önerilmiştir. Yazar bölgelerde tarım ürünlerinin üretimi, sağlık, turizm vb. alanlarda ortak işletmelerin kurulmasının gerekli ve isabetli olduğunu belirtmiştir. Makalede farklı farklı alanlarda ortak faaliyetin daha da genişletilmesi ve ortak işletmelerin faaliyetlerinin teşviki doğrultusunda bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri (2010). Bakı: DSK, Səda Nəşriyyatı, səh.124-130.
Aktepe T. “Azərbaycan-Türkiyə Xarici və Müştərək Müəssisələrin Fəaliyyətinin Təşkili
və Genişləndirilməsi İstiqamətləri”. Bakı, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu,
“Azərbaycan İqtisadiy-Yatında Keçid Dövrünün Başa Çatması: Təhlil və
Nəticələr. Milli İnkişaf Modelinin Formalaşması Problemləri”, Beynəlxalq
Konfransın Materialları, səh. 118-121.
Aliyev T.N., Əhmədli A.M., Məmmədov R.M. (2001). “Müştərək Müəssisə və
Sahibkarlıq”. Bakı: Naşir. 142 səh.
В.Г.Буткевич и др. (1990). «Совместные предприятия: создания и деятельность».
“Наука”, 189 с.
Gömleksiz, A. “Qloballaşma şəraitində müştərək müəssisələrin sosial-iqtisadi mahiyyəti”.
Bakı: AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “Azərbaycan İqtisadiyyatında Keçid
Dövrünün Başa Çatması: Təhlil və Nəticələr. Milli İnkişaf Modelinin
Formalaşması Problemləri ”, Beynəlxalq konfransın Materialları, səh. 213-
215.
Gömleksiz, A. (2010). “Qloballaşma Şəraitində Müştərək Müəssisələr İnteqrativ
Proseslərin Mühüm İstiqaməti Kimi (Türkiyə və Azərbaycan Timsalında)”.
Bakı, Qafqaz Universiteti, “Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi
Asiya”, III Beynəlxalq Konqresin Teisləri, 15-17.10.2010, səh. 70-72.
Selçuk, H. (2004). Yeni Yüzyılda Azerbaycanın Sosyo-Ekonomik Yapısı. İstanbul: Tasam
Yayınları, 205 səh.
Seyidoğlu, Ş. (2003). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. İstanbul: Güzem
Yayınları.
Veliyev, D. (2008). Azerbaycan`ın Küresel Ekonomiye Entegresi. Bakü: Аdilоğlu
Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com