Buradasınız

YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLAR PERSPEKTİFİNDE KOCAELİ MEDYASI VE SORUNLARI

KOCAELİ MEDIA AND PROBLEMS FROM MANAGERS AND WORKERS PERSPECTIVES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Local media is indispensable for democracy. The purpose of study in the context of Turkey's development process in the local media in general, addressed the media after the development of Kocaeli and basic problems are discussed. While these issues be addressed; circulation and rest and be monitored with high rates of newspaper, radio, television, and selected to work in different departments, and administrators here in the context of the interview were put in place. Developed from the way the media Kocaeli problems, common in the media problems, a multi-direction similar features to the show, the local media employees the most important complaints, news and information resources to reach hardship, news writing themselves free and independent do not feel, working conditions, they charge through the dissatisfaction, employment, union activities, vocational training of lack of local media managers of the most important complaint from the official posting pasta give enough shares, commercial advertisement and advertising failure, equity capital, prestige, technology to capture the challenges, the rating-circulation problems, shortage of qualified workers, the state's local enough to support the media and legal issues that have been identified. To solve this problem, the state support, local media itself establish good relations between the local people out of the owner of the local industry to see more support from the new legal regulations and the need to bring the proposal is. These are the problems of the local media had largely resolved in the blood are found.
Abstract (Original Language): 
Yerel medya demokrasi için vazgeçilmezdir. Çalışmanın amacı bağlamında Türkiye'de yerel medyanın gelişim süreci genel olarak ele alındıktan sonra Kocaeli medyasının gelişimi ve temel sorunları ele alınmıştır. Bu sorunlar ele alınırken; tirajları, dinlenme ve izlenme oranları yüksek olan gazete, radyo, televizyonlar seçilmiş, buralarda farklı departmanlarda çalışanlar ve yöneticileriyle yapılan söyleşiler bağlamında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan söyleşilerden yola çıkarak, Kocaeli medyasında yaşanan sorunlar, yaygın medyada yaşanan sorunlara bir çok yönde benzer özellikler göstermekle birlikte, yerel medya çalışanlarının en önemli şikayetlerinin; haber ve bilgi kaynaklarına ulaşmada sıkıntı, haber yazarken kendilerini özgür ve bağımsız hissetmemeleri, çalışma koşulları, aldıkları ücretten duyulan memnuniyetsizlik, istihdam, sendikasızlaştırma, meslek içi eğitimin yetersizliği; yerel medya yöneticilerinin en önemli şikayetlerinin resmi ilan pastasından yeterince pay alamamak, ticari ilan ve reklam yetersizliği, öz sermaye, prestij, teknolojiyi yakalayabilme zorluğu, reyting-tiraj sorunu, kalifiye eleman sıkıntısı, devletin yerel medyayı yeteri kadar desteklememesi ve hukuksal sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunların çözümü için de devlet desteği, mahalli medyanın kendi arasında iyi ilişkiler kurması, yöre halkının sahip çıkması, yerel sanayiden daha çok destek görmek ve yeni yasal düzenlemeye olan ihtiyaç önerileri getirilmiştir. Bunlar yapıldığı takdirde yerel medyanın sorunlarının büyük ölçüde çözüleceği kanısına varmış bulunmaktayız.
146-165

REFERENCES

References: 

Altunbaş, H. ( 2003). Radyo Reklamcılığı ve Türkiye'de Yerel Radyolar. Konya: Tablet Kitabevi
Arapoğlu, N. (1994). Yerel Radyo-Televizyonlar ve Bir Örnek: İzmit. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Aydeniz, H. (2007). Türkiye'de Yerel Basın (Editör: Suat Gezgin). Tarihsel ve Literal Açıdan Yerel Gazetecililik (s.10-16). İstanbul: Doğan Ofset Yayıncılık Ve Matbaacılık.
Aziz, A. (1999). Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı. Ankara: Trt Genel Sekreterlik Basın ve Yayın Müdürlüğü Ofset Tesisleri.
1 6 4
Çankaya, Ö. (1997). Dünden Bugüne Radyo Televizyon. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Çığ, Ü. (2007). Türkiye'de Yerel Basın
(Editör: Suat Gezgin). 19 Yüzyılda Osmanlı'da Gazetecilik Hareketleri: Takvim-İ Vekayi'den Vilayet Ve Özel Girişim Gazetelerine (S.62-73). İstanbul: Doğan Ofset Yayıncılık Ve Matbaacılık.
Çakır, H. (1997). Osmanlı Basınında Reklam. Ankara: Elit Reklamcılık.
Çakır, H. ( 2005). Tüm Yönleriyle Radyo. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Duman, H. (2007). Türkiye'de Yerel Basın (Editör: Suat Gezgin). Osmanlı Döneminde Yerel Basın (s.82-85). İstanbul: Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık.
Erdoğan, İ. (2007). Türkiye'de Gazetecilik ve Bilim İletişimi, Yapısal Özellikler Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
ERCİYES İLETİŞİM 2009
I TEMMUZ
Girgin, A. (2001). Türk Basın Tarihi'nde Yerel Gazetecilik. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Gündüz, U. (2007). Türkiye'de Yerel Basın (Editör: Suat Gezgin). Kurtuluş Savaşı'nda Yerel Basının Rolü (S.91-95). İstanbul: Doğan Ofset Yayıncılık Ve Matbaacılık.
Işık, M. (2002). Dünya ve Türkiye Bağlamında Kitle İletişim Sistemleri. Konya: Eğitim Kitabevi.
Koloğlu, O. (1994). Osmanlıdan Günümüze Türkiye'de Basın. İstanbul: İletişim Yayınları.
Şeker, M. (2007). Tekniği, İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler. Konya: Tablet Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com