Buradasınız

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU SATIN ALMA VE KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTELERİNDE BİR UYGULAMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Ülkemizde ve dünyada cep telefonu kullananların sayısı giderek artmaktadır. Bu araştırmada demografik özellikler ile cep telefonu satın alma ve kullanma arasındaki ilişkiler Ki-Kare testiyle analiz edilmiştir. Ayrıca, Sivas ve Tokat illerinde öğrenim gören öğrenciler arasında cep telefonu kullanımına ilişkin farklılıkların olup olmadığını tespit etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Ayrıca, faturalı ve faturasız cep telefonu kullanan öğrenciler birbirinden ayıran unsurlar ayırma analizi ile tespit edilmiştir. Verilerin toplanmasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

ALTUNIŞIK, R., R. COŞKUN, E. YILDIRIM, S. BAYRAKTAROĞLU (2002),
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş 2. Baskı, Sakarya
Kitabevi, Sakarya.
BAŞ, T. (2001), Anket, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
BÜYÜK, S. S. (2002), “Hangi Genç” Capital, Mayıs, ss. 64-68.
CHURCHILL, G. A. (1991), Marketing Research: Methodological
Foundations, Fifth Ed. Dryden Pres Int Ed.
ÇOROĞLU, Ç. (2001), “Türkiye’de GSM Mobil Telefon Sektöründe Uygulanan
Tutundurma Faaliyetleri: Tüketicilerin Cep Telefonu Satın Alma
Davranışlarında Reklâmların Etkisine İlişkin Bir Araştırma”, (Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Eskişehir.
ÇOROĞLU, C. (1998), “Cep Telefonu Sahiplerinin Bu Telefonlarla İlgili Satın
Alma Davranışları Üzerine Bir Pilot Araştırma”, (Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme
Fakültesi.
DÜNYA GAZETESİ, Haberleşme: Sektörel Araştırma 21, 17/03/2004, s.4.
KESKİN, D. ve R. YAMAK. (2001), “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu
Sahipliğini Belirleyen Faktörler: Ekonometrik Bir Çalışma”. 6. Ulusal
Pazarlama Kongresi: Erzurum, 28 Haziran-1 Temmuz, ss.121-128.
KURTULUŞ, K. S. KURTULUŞ T. YENİÇERİ ve E. YARAŞ. (2001),
“Perakendeci Markalı Ürünleri Satın Alanları Ayırmada Kullanılabilecek
Temel Belirleyiciler”. 6. Ulusal Pazarlama Kongresi: Erzurum. 28
Haziran-1 Temmuz, ss. 199-207.
KURTULUŞ, K. (1996), Pazarlama Araştırmaları. 5. Basım. İstanbul
Üniversitesi, İşletme Fak. Yayın No: 28.
LAMM, R. and R. LEWIS (1999), “The Interpersonal Relationship In Doctoral
Supervision”, AARE-NZARE Conference Melbourne, 29 November-2
December, pp. 4-15.
LEE, J. (1999), “The Influence Of Switching Costs On Customer Retention: A
Study Of The Cell Phone Market In France”, European Advances in
Consumer Research, 4, pp.277-283.
NAKİP, M. (2003), Pazarlama Araştırmaları, Seçkin Yayınevi, Ankara.
NÂSIR, S. (2003), “Türkiye’de GSM Sektöründe Müşteri Memnuniyeti:
Kullanıcıların Operatör Değiştirme Eğilimlerinin Saptanması”, 8.Ulusal
Pazarlama Kongresi: Kayseri, 16-19 Ekim, ss. 211-229. ÖZCAN, YZ, A. KOÇAK (2003), “A Need Or A Status Symbol? Use of Cellular
Telephones in Turkey”, European Journal Of Communication, 18 (2):
Jun, pp: 241-254.
PARLAR, A. (2001), “Erkekler Cep Telefonunu Farklı mı Kullanıyor?, Capital
Digital Ek, Aralık, ss. 5-6.
SABAH GAZETESİ, 19.09.1999, s. 9.
SÜZER, H. (2004), “Smartphone Dönemi Başlıyor”, Capital Digital Ek, Mayıs,
ss. 20-22.
TERPLAN, K. and P. MORREALE (2000), The Telecommunications
Handbook, CRC Press, Florida.
TOPÇU, M. (2001), “Tüketicilerin Cep Telefonu Satın Alımında Tercihlerini
Etkileyen Temel güdülerin Belirlenmesi”, (Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
(2003), “Mobile Phones In Europe (Indsutry Profile)”, Datamonitor, November,
ss. 1-32.
(2003), Telekomünikasyon Kurumu Faaliyet Raporu.
(2001) “Haberleşme” Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyon Raporu.
(2000), “Bilgi teknolojileri Yaygınlık ve Kullanım Araştırması-2000 (BTYKA-
2000)”, TÜBİTAK BİLTEN, Temmuz.
ANADOLU AJANSI http://www.nethaber.com/haber/haberler/0,1082,93114_7,00.
html Erişim Tarihi: 04/05/2004
www.aria.com.tr , Erişim Tarihi: 26/06/2004.
www.aycell.com.tr , Erişim Tarihi: 26/06/2004.
www.gsmworld.com/news/statistics/index/ , Erişim Tarihi: 23/06/2004.
TELEKOM TÜRKİYE: İletişim Teknolojileri Dergisi, www.tele.com.tr/ , Erişim
Tarihi: 22/12/2004 ve 18/12/2004.
www.turkcell.com.tr , Erişim Tarihi:26/06/2004.
www.telsim.com.tr , Erişim Tarihi: 26/06/2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com