Buradasınız

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, son yıllarda özellikle işletmelerde uygulanan personel güçlendirme yaklaşımının Türk Kamu Yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak; öneriler geliştirmek ve böyle bir uygulamaya Türk Kamu Yönetiminde kavramsal zemin hazırlamaktır. Araştırmada ikincil veri yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada personel güçlendirme kavramı açıklanmaya çalışılmış; Türk Kamu Yönetiminde personel güçlendirmenin uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatı ve Sağlık Bakanlığı örgüt şeması -uygulamaya örnek olması bakımından- personel güçlendirme yaklaşımıyla incelenmiştir. Bu yaklaşımla kamu yönetiminde bürokratik işlemlerin azaltılması ve uygulanabilirliği irdelenmiştir. İşletmelerde olduğu gibi kamu organizasyonlarında da personel güçlendirme tekniğinin uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. Türk Kamu Yönetimi açısından personel güçlendirmenin uygulanabilmesi için yapılması gereken mevzuat çalışmaları yapılması önerilmiştir.
1-23

REFERENCES

References: 

ALBERTYN, R. M., C. A. KAPP and J. C. GROENEWALD (2001), “Patterns of
Empowerment in Individuals Through The Course of A Life–Skills
Programme In...”, Studies in the Education of Adults, 33(2), pp. 21-180.
APPELBAUM, S.H., D. HEBERT and S. LEROUX, (1999), “Empowerment:
Power, Culture and Leadirship A Strategy or Fad for The Millenium?”,
Journal of Workplace Learning: Employee Counselling Today, 11(7),
pp. 233-254.
ATAMAN, G. (2001), İşletme Yönetimi, Temel Kavramlar ve Yeni
Yaklaşımlar, Türkmen Yayınları, İstanbul.
BAŞSOY, A. (1995), “İl Özel İdarelerimiz”, Yeni Türkiye, Mayıs-Haziran,
ss.390–397.
CLAYDON, T. and M. DOYLE (1996), “Trusting Me, Trusting You? The Ethics
of Employee Empowerment”, Personel Review, 25(6) , pp.13–25.
CONRAD, L. (1999), “Employee Empowerment in Services: A Framework for
Analysis; Metropolitan University, Leeds”, UK Personnel Review, 28(3),
pp.169–191.
CUNNINGHAM, J. H. and C. BALDRIG (1996), “Empowerment: The Power To
Do What?”, Endustrial Relation Journal, 27(2), pp.143–154.
Danıştay 5. Dairesinin 07.10.1985 gün ve 85/550 E., 85/2274 K. sayılı kararı
Danıştay 5. Dairesinin 29.9.1992 gün ve 89/2595 E., 92/2375 K. sayılı kararı
EREN, E. (2001), Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, 5. baskı, İstanbul.
EREN, E. (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları,
İstanbul.
ERTÜRK, M. (2001), İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Yayınları, İstanbul.
ERYILMAZ, B. ve M. ŞEN (1994), 2000’li Yıllara Doğru Yerel Yönetimler,
MUSİAD Araştırma Raporları, Mart.
GÜNDAY, M. (1997), İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara.
KARATEPE, Ş. (1995), “Türkiye’nin Yönetim Sorunları”, Yeni Türkiye, 1(4),
Mayıs-Haziran, ss. 164–173.
LESLIE, D. R. and C. M. HOLZHALB (1998), “Measuring Staff Empowerment:
Development of A Worker Empowerment Scale”, Research on Social
Work Practice, 8(2), pp. 212-223.LEWCHUK, W. and D. ROBERTSON (1997), “Production Without
Empowerment: Work Reorganization From The Perspective of Motor
Vehicle Workers”, Capital and Class, 63, pp.37 -65.
LONDON, M., H. H. LARSEN and L. N. THISTED (1999), “Relationships
Between Feedback and Self-Development”, Group and Organization
Management, Thousand oaks January-March 1999, 24(1), pp.5-23.
OSBORNE, S. P. (1994), “The Language of Empowerment”, The Internationel
Journnal of Public Sector Management, Bradford, 7(3), pp.56–63.
OUDTSHOOM, M. V. and L. THOMAS (1995), “A Management Synopsis of
Empowerment”, Training for Qualitiy, Bradford, 3(3), pp 25-30.
SANJAY, T. M. (2001), “Employee Empowerment: an Integrative Psychological
Approach”, Applied Psychology, 50(1).
SARAN, U. (1996), “Belediye Hizmetlerinde Halkı Bilgilendirme ve Halk
Denetiminin Sağlanması”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5(4),
Temmuz, ss.17–28.
TOBB (2000), Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılanması, Ankara TOBB
Yayınları.
TODAİE (1992), Kamu Yönetimi Araştırması. Yerel Yönetimler Araştırma
Grubu Raporu, Ankara: TODAİE Yayınları.
403 sayılı Vatandaşlık Kanunu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com