Buradasınız

ÖRGÜTSEL BAGLILIĞIN SAĞLANMASINDA PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN YERİ VE ÖNEMİ

THE SITUATION AND IMPORTANCE OF EMPOWERMENT IN OBTAINING ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Organizational commitment reflects strength of the bond which employees perceive to their organizations. Employee empowerment is described the increasing authority of employees to make decisions and process of enhancing employees in organizations by means of solidarity, sharing, coaching, training and teamwork. Performing the process of empowerment efficiently is supposed to organizational commitment of employees. This study discusses concept, components, classifications and consequences of organizational commitment, and also emphasizes the situation and importance of empowerment for obtaining organizational commitment of employees.
Abstract (Original Language): 
Örgütsel baglılık, isgörenin çalıstıgı örgüte karsı hissettigi bagın gücünü ifade etmektedir. Yardımlasma, paylasma, yetistirme, egitme ve takım çalısması yolu ile bir örgütteki isgörenlerin karar verme yetkilerini artırma ve isgörenleri gelistirme süreci olarak tanımlanan personel güçlendirme sürecinin etkin bir sekilde isleyebilmesi için, isgörenlerin örgütsel baglılıklarının saglanması gerekmektedir. Bu çalısmanın amacı, isgörenlerin örgütsel baglılıklarının saglanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemini vurgulamaktır. Bu dogrultuda, örgütsel baglılık kavramı, örgütsel baglılıgın unsurları, sınıflandırmaları, sonuçları ve personel güçlendirme ile iliskisi ele alınmaktadır.
37-61

REFERENCES

References: 

ALLEN, Natalie J. ve John P. MEYER; (1990a), “The Measurement and Antecedents
of Affective, Continuance and Normative Commitment to the
Organization”, Journal of Occupational Psychology, (63), ss. 1-18.
ALLEN, Natalie J. ve John P. MEYER; (1990b), “Organizational Socialization
Tactics: A Longitudinal Analysis of Links to Newcomers’ Commitment
and Role Orientation”, Academy of Management Journal,
33(4), ss. 847-858.
ARGYRIS, Chris; (1998), “Empowerment: The Emperor’s New Clothes”, Harvard
Business Review, May-June, ss. 98-105.
BALAY, Refik; (2000), Yönetici ve Ögretmenlerde Örgütsel Baglılık, Nobel
Yayın Dagıtım, Yayın No: 206, Ankara, 192s.
BARUTÇUGL, smet; (2004), Stratejik nsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer
Yayıncılık, Yayın No: 59, Yönetim Dizisi: 15, stanbul, 499s.
BAYRAM, Levent; (2006), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Baglılık”,
Sayıstay Dergisi, (59), ss. 125-139.
ÇEKMECELOGLU, Hülya; (2006), “s Tatmini ve Örgütsel Baglılık Tutumlarının
sten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Degerlendirilmesi:
Bir Arastırma”, s, Güç - Endüstri liskileri ve nsan
Kaynakları Dergisi, Haziran, 8(2), ss. 153-168.
ÇÖL, Güner; (2006), “Örgütsel Baglılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla liskisi”,
s, Güç - Endüstri liskileri ve nsan Kaynakları Dergisi, 6(2),
nternet Adresi: http://www.isgucdergi.org/printout.php?id=233, Erisim
Tarihi: 14.01.2007.
DOGAN, Selen; (2006), Personel Güçlendirme: Rekabette Basarının Anahtarı,
Kare Yayınları, 2. Baskı, stanbul, 230s.
EISENBERG, Eric M.; P.R. MONGE ve K.I. MILLER; (1987), “Involvement
in Communication Networks as a Predictor of Organizational Commitment”,
Human Communication Research, 10(2), ss. 179-201.
GÜL, Hasan; (2003), “Davranıssal Baglılık Yaklasımı ve Degerlendirmesi”,
Celal Bayar Üniversitesi BF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(1),
ss. 73-83.
NSAN KAYNAKLARI; (2001a), “nançlar, Tutumlar ve s Ahlakı: s Tatmini
ve Örgütsel Baglılık Üzerindeki Etkisi”, Milliyet nsan Kaynakları
Web Sitesi, 31 Mayıs, nternet Adresi:
http://www.insankaynaklari.com/cn /ContentPrint.asp?BodyID=564,
Erisim Tarihi: 07.11.2006.
NSAN KAYNAKLARI; (2001b), “Personel Güçlendirme ve Yetki Devri Arasındaki
Ayrım”, Milliyet nsan Kaynakları Web Sitesi, 19 Ekim, nternet
Adresi https://www.insankaynaklari.com/CN/ContentPrint.asp?
BodyID=256, Erisim Tarihi: 10.02.2007.
JANSSEN, Onne; (2004), “The Barrier Effect of Conflict with Superiors in the
Relationship between Employee Empowerment and Organizational
Commitment”, Work & Stress, January/March, 18(1), ss.56-65.
MEYER, John P. ve Natalie J. ALLEN; (1991), “A Three-Component Conceptualization
of Organizational Commitment”, Human Resource Management
Review, 1(1), ss. 61-89.
MORROW, Paula C.; (1983), “Concept Redundancy in Organizational Research,
the Case of Work Commitment”, Journal of Occupational
Behavior, 34, ss. 40-56.
OBENG, Kofi ve Isaiah UGBORO; (2003), “Organizational Commitment
among Public Transit Employees: An Assessment Study”, Journal of
the Transportation Research Forum, 57(2), ss. 83-98.
ÖZDEVECOGLU, Mahmut; (2003), “Algılanan Örgütsel Destek le Örgütsel
Baglılık Arasındaki liskilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Arastırma”,
Dokuz Eylül Üniversitesi ..B.F. Dergisi, 18(2), ss. 113-130.
ÖZSOY, Süheyla A.; (2004), “Bir Yüksekokul Çalısanlarının Kuruma Baglılık
Durumlarının ncelenmesi”, s, Güç - Endüstri liskileri ve nsan
Kaynakları Dergisi, 6(2), nternet Adresi http://www.isgucdergi.org/
printout.php?id=221, Erisim Tarihi: 12.12.2006.
RANDALL, Donna M.; (1987), “Commitment and the Organization: The Organization
Man Revisited”, Academy of Management Review, 12(3),
ss. 460-471.
YALÇIN, Azmi ve F. Nur PLK; (2005), “Bes Yıldızlı Otellerde Çalısanların
Demografik Özellikleri le Örgütsel Baglılıkları Arasındaki liskiyi Belirlemeye
Yönelik Bir Arastırma: Adana li Örnegi”, Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), ss. 395-412.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com