Buradasınız

MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE FİNANSAL TABLO HATALARININ DÜZELTİLMESİ ve RAPORLANMASI

CORRECTION AND REPORTING OF THE FUNDAMENTAL ERRORS IN FINANCIAL STATEMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to evaluate the way that international accounting standard (IAS-8) suggests for the correction of errors in financial statements that occur for various reasons. The fact that these errors affecting the decision-making process of the users harm the primary purposes of financial statements, such as usefulness and reliability, increases the importance of this issue. Moreover, establishment of an application to provide uniformity in the correction of fundamental errors through accounting standards is crucial for the comparability of financial statements. The starting point of this study has been the increases in corrections of errors in financial statements in the countries with advanced capital markets.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; finansal tablolarda çeşitli nedenlerden kaynaklanan hataların düzeltilmesinde uluslararası muhasebe standardının (IAS-8) öngördüğü hareket tarzını örnekler yoluyla değerlendirmektir. Özellikle de finansal tablo kullanıcılarının karar sürecini etkileyen esaslı hataların, finansal tabloların öncelikli amaçları olan “yatırımcının ihtiyacını karşılayan bilgi sunma” ve “güvenilir olma” niteliklerine zarar vermesi konuya önem kazandırmaktadır. Ayrıca esaslı hataların düzeltilmesinde yeknesaklığı sağlayacak bir uygulamanın muhasebe standartları yoluyla sağlanmaya çalışılması finansal tabloların karşılaştırılabilirlik niteliğinin güçlendirilmesi açısından önemlidir. Sermaye piyasaları gelişmiş ülke örneklerinde finansal tablolarda yapılan hatalara ilişkin düzeltmelerde meydana gelen artışların bu çalışmanın ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Acito, A.A., J.J. Burks ve W.B. Johnson, “Materiality Decisions and the Correction
of Accounting Errors,” The Accounting Review, Vol.84, No.3, 2009,
pp.659-688.
DeFond, M. L. ve J. Jiambalvo, “Incidence and Circumstances of Accounting
Errors” The Accounting Review Vol.66, No.3, Jul. 1991, pp.643-655.
Epstein, B. J. ve A. A. Mirza, Interpretation and Application of International
Accounting Standards, John Wiley & Sons Inc., New York, 2002.
IAS-8 (International Accounting Standard 8), Accounting Policies Changes in
Accounting Estimates and Errors, September 2009, Erişim Adresi:
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias8_en.p
df, Erişim Tarihi: 19.03.2011.
Jones, K. L., “Improving Fraud Risk Assessment Through Analytical Procedures,”
Doctor of Philosophy, UMI Dissertation Services, The University of
Arizona, 2004.
Kieso, D. E., J. J. Weygandt ve T. D. Warfield, Intermediate Accounting, Twelfth
Edition, John Wiley & Sons Inc., New York, 2008.
Küçük, E., “İştiraklerin Değerlenmesinde Özkaynak Yöntemi” Mali Pusula
Dergisi Yıl:5 Sayı:55, Temmuz 2009, ss.28-39.
Skousen, C. J., “An Empirical Investigation of the Relevance and Predictive
Ability of the SAS 99 Fraud Risk Factors,” Doctor of Philosophy, UMI
Dissertation Services, Oklahoma State University, 2004.
TMSK, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) ile Uyumlu
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), TMSK Yayınları:4, Ankara, 2009.
Zimbelman, M. F., “The Effects of SAS No.82 on Auditors’ Attention to Fraud
Risk Factors and Audit Planning Decisions” Journal of Accounting
Research, Vol.35, Supplement 1997, pp.75–97.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com