Buradasınız

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MÜZİĞİNDE TOPLU İCRA ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

A STUDY UPON CONCEPTION OF COLLECTIVE PERFORMANCE IN TURKISH MUSIC SINCE PAST UNTIL NOWADAYS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Since Turkish people began to take place at a historical scene, a tradition of a collective performance of Turkish music, lived through important changings and evolution, both in the way of performance and instrumentality. Turkish people, who had nomadic style of life in Middle Asia and like every population, tried to express their own traditions, way of life, with music and rhytm, by making music together. Thus, the changing and developing tradition of collective performance has shaped in natural conditions. After the accepting Islam by Turkish people, the way of performance of Turkish music lived through some changings. The Islamic culture with its spirituality, has integrated with Turkish music and a result of it is a deep meaningly music and way of performance. In this work, the conception of collective performance of Turkish music, which take place in different locations and institutions, is examined in its changings and evolution, since the past until nowadays. In this study, the different music ensembles are examined, which were appeared during the long history of development of collective performance art in Turkish music. The differences between the performance’s styles and also in repertoires of those collectives were analyzed. In this work the big place was given to a theme of the foundation and institution of these collectives in the common musical activities.
Abstract (Original Language): 
Türklerin tarih sahnesinde yer almalarından itibaren, Türk müziği toplu icra geleneğinde, gerek çalgısal, gerekse icra teknikleri bakımından önemli değişimler ve gelişimler yaşanmıştır. Orta Asya’da göçebe bir yaşam tarzı süren Türkler, bütün toplumlar gibi, gelenek- göreneklerini, yaşam tarzlarını, yaşadıkları olayları bir araya gelerek müzik ve ritimle anlatmışlar, böylelikle doğal bir süreç içerisinde gelişen bir toplu icra geleneği ortaya çıkmıştır. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra İslami kültür, katmış olduğu maneviyatı ile Türk müziği ile bütünleşmiş ve bunun sonucunda derin bir musiki ve icra anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, geçmişten günümüze değin Türk müziğinde toplu icra anlayışı irdelenmiş, çeşitli mekân, kurum ve kuruluşlarda ortaya çıkan ve gelenekselleşen toplu icra faaliyetleri ele alınmıştır. Araştırmada Türk müziğinde geçmişten günümüze süregelen toplu icra faaliyetleri kapsamında, zaman içerisinde ortaya çıkan farklı icra toplulukları incelenmiş, bu toplulukların gerek icra tarzları, gerekse repertuarları bakımından ortaya koydukları farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada bu icra topluluklarının oluşturulduğu kurum ve mekanların genel musiki faaliyetlerine de yer verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Ak, Ahmet Şahin, Türk Musikisi Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2002.
Akdoğu, Onur, Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir 2003.
Aksoy, Bülent, Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar, Pan Yayıncılık, İstanbul 2008.
Arel, Hüseyin Sadettin, Türk Musikisi Kimindir, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları, Ankara 1988.
Ataman, Ahmet Muhtar, Musiki Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1947.
Bardakçı, Murat, Maragalı Abdülkadir, Pan Yayıncılık, İstanbul 1986.
Behar, Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005.
Budak, Ogün Atilla, Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, Phoenix Yayınevi, Ankara
2006.
Çetinkaya, Yalçın, Müzik Yazıları, Kaknüs yayınları, İstanbul 1999.
Egüz, Saip, Koro Eğitimi ve Yönetimi, Ayyıldız matbaası, Ankara 1981.
Gazimihal, Mahmut Ragıp, Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, Ankara
Üniversitesi Basımevi, Ankara 1975.
Gedikli, Necati, Bilimselliğin Merceğinde Geleneksel Musikilerimiz ve Sorunları,
Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1999.
Önder, Mehmet, Mevlana’dan Güldeste, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.
Özalp, Nazmi, Türk Musikisi Tarihi, Cilt I, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları,
İstanbul 2000.
Özer, İhsan, Ses Cinsleri ve Çeşitli Akortlar Açısından Klasik Türk Müziği’nde
Koro, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul 1988.
Özer, İhsan, Türk Müziği İcrasında Yönetim, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Basılmamış Doktora tezi, İstanbul 1995.
Öztuna, Yılmaz, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, I. Cilt, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1990.
Pekin, Ersu, Sarayda Musiki, http://www.turkmusikisi.com/arastirmalar/ sarayda_
musiki/, (10.03.2011)
Reinhard, Kurt-Ursula, Türkiye’nin Müziği, Çeviren: Sinemis SUN, Sun Yayınevi,
Ankara 2007.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 30 Yıl: 2011/1 (129-143 s.)
143
Sanal, Haydar, Mehter Musikisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1964.
Sayan, Erol, Müziğimize Dair, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara 2003.
Şafak Yakup, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür
Yayınları, Konya 2007.
Şahiner, Necmeddin, Mehter ve Marşları, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1987.
Tanrıkorur, Cinuçen, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, Dergâh yayınları, İstanbul
2005.
Tanrıkorur, Cinuçen, Türk Müzik Kimliği, Dergâh Yayınları, İstanbul 2004.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Osmanlılar Zamanında Sarayda Musiki Hayatı”,
Belleten Dergisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1977.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com