Buradasınız

TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARININ YAPILANMASI VE BAĞLAMA

THE FOUNDATION OF FOLKLORIC TURKISH MUSIC ENSEMBLES AND BAGLAMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The role of the instruments in creation of music is as important as the human voice. However taking the maximum advantage of the capabilities of the instruments is also important. In Folkloric Turkish Music Ensembles the instrumens are chosen according to their capabilities and harmony with each other. In this research, beside the existing sound features of instruments, the qualifications that an instrumental group must have are attempted to be determined in portrait and the visions on this respect are expressed In this survey the playing styles, sound ranges, transposition, harmonization and orchestration of the instruments of Folkloric Turkish Music Ensembles is being investigated. There are also some suggested solution for taking more benefit of the baglama family.
Abstract (Original Language): 
Müziğin oluşumunda insan sesinin yanında çalgıların rolü şüphesiz çok büyüktür. Ancak bu çalgıların sahip oldukları niteliklerin tüm yönleriyle ortaya konularak onlardan en üst düzeyde yararlanılması da bir o kadar önemlidir. Bu bağlamda Türk halk müziği çalgı topluluklarının (orkestraların) hangi niteliklere sahip olması gerektiği, bu koşulların sağlanabilmesi için hangi bileşenlerin, ne şekilde düzenlenmesi gerektiği belirlenmelidir. Araştırmada çalgıların mevcut ses özelliklerinin yanında bir çalgı topluluğunda bulunması gereken nitelikler betimsel olarak belirlenmeye çalışılarak bu yönde görüşler ortaya konmuştur. Bunun yanında Türk halk müziği çalgı topluluklarında yer alacak çalgıların mevcut icra şekilleri, ses sınırları, topluluk içindeki uyumları, transpozisyonları (seslerin yazılış ve duyuluşu), armonize ve orkestrasyonun yanında bağlama ve ailesinin Türk halk çalgıları topluluğuna daha geniş bir katkı sağlaması için çözüm önerileri sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Akdoğu, O. Türk Müziğinde Perdeler, Kurtuluş Matbaası, Ankara, 1994.
Emnalar, A. Tüm Yönleri İle Türk Halk Müziği Nazariyatı, Ege Üniversitesi Basımevi,
İzmir, 1998.
Gazimihal, M. R. Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Çalgılarımız, Kültür Bakanlığı Yayınları:
2688 (2. Baskı) Ankara, 2001.
Gedikli, N. Bilimselliğin Merceğinde Geleneksel Musikilerimiz ve Sorunları, Ege
Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1999.
Hoşsu, M. Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı, Peker Ambalaj Kâğıt Sanayi,
İzmir, 1997.
Levent, N. Çalgı ve Orkestralama Bilgisi, Piyasa Matbaası, İzmir, 1997.
Özbek, M. Türk Halk Müziği El Kitabı Terimler Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Yayınları: 171, Ankara, 1998.
Özbek, M. Sun, M. Tuğcular, E. Bayraktar, E. Önder, B. Türk Halk Müziği Çalgı
Bilgisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ünal Ofset, Ankara, 1989.
Öztuna, Y. Türk Musikisi Ansiklopedik Sözlüğü, Orient Yayınları, Ankara, 2006.
Öztürk, O. M. “On Yedi’den Yirmi Dört’e Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel
Perde Sistemi” (14–16 Aralık 2007) Türk Halk Müziğinde Çalgılar Uluslar
Arası Sempozyum Bildirileri, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, İstanbul: Nesil
Matbaacılık, 2009.
Pelikoğlu, M. C. “Türk Halk Çalgılarının Müzik Eğitiminde Gerekliliği ve Önemi”
(14–16 Aralık 2007) Türk Halk Müziğinde Çalgılar Uluslar Arası Sempozyum
Bildirileri, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, İstanbul: Nesil Matbaacılık,
2009.
Sipos, J. Anadolu’da Bartok’un İzinden, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2009. (Çeviri:
Sanat Deliorman)
Stokes, M. Türkiye’de Arabesk Olayı, İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2009.
Tanrıkorur, C. Türk Müzik Kimliği, Dergah Yayınları. İstanbul, 1998.
Tura, Y. Türk Mûsıkîsi’nin Mes’eleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1998.
Uçan, A. Türk Müzik Kültürü, Önder Matbaacılık, Ankara, 2000.
http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-45485/tarihce.html Erişim: 23 Mart 2011

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com