Buradasınız

İSTANBUL’DA MÜZİK: EVRENSEL BİR MESAJ MI?

MUSIC IN ISTANBUL: AN UNIVERSAL MESSAGE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As is the case for many different areas, İstanbul can be considered to be the heart of Turkish music culture and music life in İstanbul dates back to the depths of history with deep roots. The structure that can be observed in these roots dating back to history, represents a whole engraved by multicultural elements in harmony with one another. The most striking examples of these elements that have permeated to the character of Turkish Classical Music, from written sources in which the theoretical aspect of music is discussed to the tradition of performance, can be seen in İstanbul’ music life. With a structure that receives different musical cultures with open arms and nourishes them, İstanbul is as though it’s giving mankind a divine message. In this study, reflections of this message which is resembling Mevlânâ’s call for unity and the strong relationship that İstanbul has woven by way of music are handled and evaluated with regards to mystical and dynamic elements. The main question of this subject searched in both Ottoman manuscripts and today’s written sources. It is seen in these sources that, this city attracts all music genres to itself without discriminating ethnic identity, culturel diversity, time and place, classical and popular. This structure of İstanbul on music field is like reflection of Mevlana’s mystical calling.
Abstract (Original Language): 
Pek çok alanda olduğu gibi Türk müzik kültürünün de kalbi olarak nitelendirilebilecek İstanbul’da müzik yaşantısı, son derece güçlü köklerle tarihin derinliklerine uzanmaktadır. Tarihe uzanan bu köklerde gözlemlenen yapı, birbiri ile ahenk içinde olan çok kültürlü unsurlarla işlenmiş bir bütünü temsil etmektedir. Müziğin teorik boyutunun işlendiği yazılı kaynaklarından icra geleneğine kadar Türk klasik müziğinin karakterine sinmiş olan bu unsurların en çarpıcı örnekleri de İstanbul’un müzik hayatında görülmektedir. Gerek Türk klasik müziğine gerekse farklı müzik kültürlerinin yaşamlarına kucak açan ve büyüten yapısıyla İstanbul, insanoğluna ilahi bir mesaj verir gibidir. Bu çalışmada, Mevlânâ’nın bir’lik çağrısıyla büyük paralellik gösteren bu mesajın yansımaları ve İstanbul’un müzik aracılığıyla ördüğü güçlü ilişkiler ele alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, başlıkta yer alan sorunun cevabı, Osmanlı dönemi müzik yazmalarından günümüz metinlerine kadar uzanan literatür taranarak aranmıştır. Literatürde yer alan bilgiler, teorik kaynaklar ve müziğin uygulama alanları bakımından incelenmiştir. Bu kaynaklarda, bu şehrin etnik kimlik, kültürel farklılık, zaman veya mekân gözetmeksizin klasik ve popüler bütün müzik türlerini kendisine çektiği görülmektedir. İstanbul’un, farklılıkları ahenkle bir arada tutan yapısı, büyük mutasavvıf Mevlânâ’nın yüzyıllardır yankılanan mesajının, müzik alanındaki yansıması gibidir.

REFERENCES

References: 

Aksoy, Bülent, İstanbul Müziğin Renkleri, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 1996.
Aksoy, Bülent, Ortadoğu Klasik Musikisinin Bir Merkezi İstanbul, Osmanlı, 10,
1999.
Can, M. Cihat, XV. Yüzyıl Türk Musikisi Nazariyatı (Ses Sistemi), Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim
Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2001.
Behar, Cem, Aşk Olmayınca Meşk Olmaz, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları,
İstanbul, 1998.
Behar, Cem, Klasik Türk Müziği, İstanbul’da Yaşam Kültürü Sempozyumu, İstanbul
Kültür Sanat Vakfı, İstanbul, 2007.
Guillebaud, Jean-Claude, Avrupa ile Asya Arasında Bir Babıâli, Mediterraneans
10, İstanbul Özel Sayısı, Sonbahar, İstanbul, 1997.
İlyasoğlu, Evin, Çağdaş Türk Bestecileri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1998.
Judetz Eugenia Popescu, Türk Musıki Kültürünün Anlamları, çev. Bülent Aksoy,
Pan Yayıncılık, İstanbul, 1994.
Judetz, Eugenia Popescu, Sources of 18th Century Music (Panayiotes
Chalathzoglou and Kyrillos Marmarinos Comparative Treatises on
Secular Music), Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000.
Judetz, Eugenia Popescu, Tanburi Küçük Artin (A Musical Treatise of the
Eighteenth Century), Pan Yayıncılık, İstanbul, 2002.
Koçu, Reşat Ekrem, Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri, Doğan
Kitapçılık A.Ş., İstanbul, 2003.
Küçük, Sezai, İstanbul Mevlevihanelerinin Türk Sanat ve Edebiyatına Katkıları
(XIX. Asır), Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlana ve Mevlevilik-
Bildiriler, 2007, s.509.
Pala, İskender, İstanbul Armağanı 3 Gündelik Hayatın Renkleri, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, No. 47, İstanbul,
1997.
Pappas, Miltiadis, Osmanlı Müziği’nde Rum Kaynakları, Osmanlıda Türk Müziği
Sempozyumu, Nilüfer Belediyesi, Bursa, 2006.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 30 Yıl: 2011/1 (315-326 s.)
326
Tanrıkorur, Cinuçen, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, Dergâh Yayınları, İstanbul,
2003.
Yeprem, M. Sefa, Türk Cami Musikisi İle Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-ı Müslimlerinde
Mabed Musikisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, Basılmamış
Doktora Tezi, İstanbul, 2004.
Yusuf bin Nizameddin Kırşehri, Risale-i Musiki, Bibliotheque Nationale (Paris),
Suppl, Turc, 1424.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com