Buradasınız

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BOYUN EĞME DAVRANIŞLARI İLE PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF THE RELATION BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS’ SUBMISSIVE BEHAVIORS AND THEIR PSYCHOLOGICAL NEEDS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study in which the relation between high school students’ submissive behaviors and their psychological needs (dominance, achievement, autonomy and affiliation) was investigated was conducted in a descriptive model. Submissive behaviors of the students were measured by “Submissive Acts Scale” and their psychological needs were measured by “New Psychological Needs Assessment Questionnaire”. The study was carried out in 2009-2010 educational year with a study group composed of 235 high school students, 108 being female and 127 being male (54% male, 46% female). The results of this study indicate that there are positive / linear significant relations between the three dimensions of the psychological needs of high school students (need for achievement, need for autonomy, and need for dominance) and submissive behavior. It has been found out that there is a negative / linear relation between affiliation dimension of psychological needs and submissive behavior. The strongest predictor of submissive behavior was determined to be autonomy which is followed by the need for affiliation. It was found out that need for achievement and need for dominance did not predict submissive behavior
Abstract (Original Language): 
Lise öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları (başarı, başatlık, özerklik ve ilişki) ile boyun eğme davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştırma, betimleyici modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği” ve “Yeni Psikolojik İhtiyaçlar Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 2009 – 2010 eğitim – öğretim döneminde, tesadüfî eleman örnekleme yöntemiyle seçilen 108 (%46)’i kız, 127 (%54)’si erkek olmak üzere toplam 235 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; lise öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları (başarı, özerklik ve başatlık) ile boyun eğme davranışları arasında pozitif – doğrusal yönde bir ilişki bulunmaktadır. Psikolojik ihtiyaçların ilişki alt boyutu ile boyun eğme davranışı arasında da negatif – doğrusal yönde ilişki tespit edilmiştir. Boyun eğme davranışının en güçlü yordayıcısı özerklik, diğeri ise ilişki ihtiyacı olarak belirlenmiştir. Başarı ve başatlık ihtiyaçlarının ise boyun eğme davranışını yordamadığı bulunmuştur.
171
187

REFERENCES

References: 

Adams. J.F, Ergenliği Anlamak, (Çev: A.Dönmez), Ankara, İmge Yayınevi. 1995.
Alwin, D., F. From, “Obedience to Autonomy Changes in Traits desired in
Children, 1992-1978”, Public Opinion Quarterly, Spring, Vol. 52, No.1,
1988.
Atli, A. Kaya, A. Macit, B. “İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici
Davranış Düzeylerinin İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi. Eğitim Fakültesi
Dergisi. Vol. 11, No.1, 2010, ss. 61-79.
Bayraktar, G. Güreşçilerin Psikolojik İhtiyaçları ile Atılganlık Düzeylerinin Bireysel
Başarılarına Etkisi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007.
Beck, A. T, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, New York, Penguin,
1976.
Calvin, H. Vd, Introduction to Theories of Personality, New York, John
Wiley, 1985.
Cattell, H.B. The 16 PF: Personality in Depth, İlinois, Institue for Personality and
Ability Testing Inc., 1989.
Cheung, M.S.P., Gilbert, P., Irons, C., “An Exploration of Shame, Social Rank and
Rumination in Relation to Depression, Personality and Individual
Differences”, (elsevier.com), 2003, ss. 1-11.
Çelikkeleli, Ö., Lise Öğrencilerinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Düzeyleri ve Psikolojik
İhtiyaçları, Mersin, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004.
Gilbert, P., Allen, S. Assertiveness, “Submissive Behavior and Social
Comparison”, British Journal of Clinical Psychology, Vol. 33, 1994, ss.
295-306.
Gilbert, P., Pehl, J., Allan, S., “The Phenomenology of Shame and Guilt: An
Empirical Investigation”, British Journal of Medical Psychology, Vol. 67,
1994, ss. 23-36.
Görgülü, T, Tutuklu ve Hükümlü Erkek Bireylerin Depresyon Düzeyleri, Boyun
Eğici Davranışları ve İntihar Olasılıklarının İncelenmesi, Ankara, Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
2009.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 31 Yıl:2011/2 (171-187 s.)
185
Hall. G. S., Youth: Its Education, Regiment, and Hygiene, New York, Appleton,
1906.
Hall, C.S., Lindzey, G., Loehlin J.C., Manosevitz, M., Introduction to Theories of
Personality, Wiley Publishing, 1985.
Harré, R., Lamb, R. The Enycyclopedic Dictionary Of Psychology, Cambridge,
Massachusetts, The MIT Press, 1983.
Heckert, T.M., Cuneio, G., Hannah, A.P., Adams, P.J., Droste, H.E., Mueller, M.A.
vd. “Creation of a New Needs Assessment Questionnaire”, Journal of
Social Behavior, Personality, Vol. 15, No. 1, 2000, ss. 121-136.
Herbert, M., Developmental Problems of Childhood and Adolescence Prevention
Treatment and Training, USA, Blackwell Publishing, 2005.
Higbee, K.L., “ Factors Affecting Obedience in Preschool Children”, Journal of
Genetic Psychology, Vol. 134, No.2, 1973.
İnanç, B.Y., Yerlikaya E.E., Kişilik Kuramları, Ankara, Pegem Akademi Yayınları,
2008.
Kabasakal K, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Boyun Eğici
Davranışlar ve Şiddetle İlişkisi, Konya, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007.
Kaya, M. Güneş, G, Kaya, B. Pehlivan, E., “Submissive Behaviors and Its
Relationship With Violence Among Students of Medical School”, Anadolu
Psikiyatri Dergisi. 2004.
Kesici, Ş., “Yeni Psikolojik İhtiyaç Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Formunun
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları”,
Selçuk Üniv.Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, Vol. 20, 2008.
Kızıldağ, S., Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Boyun Eğici Davranışlar
ve Sosyal Destek, Ankara, Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2009.
Koç, M., Bayraktar, B., Çolak, T.S., “Üniversite Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışlarının
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 28, No. 1, 2010, ss.257-280.
Köknel, Ö., Günlük Hayatta Ruh Sağlığı, Bursa, Alfa Yayınları, 2000.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 31 Yıl:2011/2 (171-187 s.)
186
Köktuna, Z.S., Çözüm Odaklı Kısa Terapi Tekniğinin Alt Sosyo Ekonomik Seviyedeki
Kadınların Geleceğe Umut ile Bakabilme ve Boyun Eğici Davranışlarına
Etkisinin İncelenmesi, İstanbul, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007.
Kuzgun, Y. Edwards, “Kişisel Tercih Envanterinin Türkiye’de Geçerlik ve Güvenirliliği”,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,
Vol. 17, No.1-2, 1985, ss.69-93.
Levine, M.J., Hogg, M.A., Encyclopedia of Group Processes Intergroup Relations,
USA, Sage Publications Inc., 2010.
Mackinnon, A., Henderson, A. S., Andrews, G., “Parental Affectionless
Control’ as an Antecedent to Adult Depression: A Risk Factor
Redefined”, Psychological Medicine, Vol. 23, 1992, pp. 135-141.
Maslow, A., Motivation and Personality, Longman Inc, 1954.
Matsumoto, D., The Cambridge Dictionary of Psychology. UK, Cambridge
University Press, 2009.
Milgram, S., Obedience to Authority: An Experimental View, Harper, Row., 1974.
Murray, H.A., Explorations in Personality, New York, Oxford University, 1938.
Öztürk, M. Orhan., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Yedinci Basım, Ankara,
HekimlerYayın Birliği, 1997.
Savaşır, I, Şahin, N., Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan
Ölçekler, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, I. Basım, 1997.
Savaşır, T., Batur, S., Depresyonun Bilişsel Davranışçı Tedavisi: Bilişsel ve Davranışçı
Terapiler, (Ed. Işık Savaşır, Gonca Boyacıoğlu, Elif Kayakçı), Türk
Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 1998.
Sparknotes, Psychology A Complete Course in a Book, New York, Spark
Educational Publishing, 2005.
Tekin, M., Filiz, K., “Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının Antrenörlük Eğitimi
ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin
Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere
Göre İncelenmesi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
Vol. VI, No. 1, 2008, ss.27-37.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 31 Yıl:2011/2 (171-187 s.)
187
Türküm, A. S., “Do Optimism, Social Network Richness, and Submissive
Behaviour Well-Being? Study With a Turkish Sample”, Social Behaviour
and Personality, Vol. 33, No. 6, 2005, ss.619-628.
Xiao, H., “Independence and Obedience: An Analysis of Child SocializationValues
in the United States and China” Journal of Comparative Family Studies,
Autumn, Vol. 30, No.4, 1999.
Yıldırım, İ., “Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışların Yaygınlığı”, Ankara,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 26, 2004, ss. 220-
228.
Yıldırım, İ., Ergene, T., “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının
Yordayıcısı Olarak Sınav Kaygısı, Boyun Eğici Davranışlar ve Sosyal Destek”,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 25, 2003,
ss.224-234.
Zern, D. S. “The Nature and Extent of Obedience in Elementary School
Classrows”, Journal of Genetic Psychology, Vol. 152, No.3, 1991.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com