Buradasınız

İLKÖĞRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF 7th SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHER GUIDE BOOK ACCORDING TO TEACHERS’ OPINION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to emerge science and technology teachers’ opinions about 7th science and technology teacher guide book. Case study research method was used in this study. The sample of this study consisted of 10 science and technol-ogy teachers working in Trabzon. Semi-structured interview was used for data collec-tion. Descriptive and content analysis were used for data analysis process. At the end of the study; it was found that teachers approve guide books in terms of language-expression and activity-addition activity. Also teachers criticized teacher guide books in terms of measurement and assessment. Proposals are presented relate to teachers should be inform about measurement and evaluation techniques in teachers guide book and also in-service education course program should be arrangement for teach-ers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin ilköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı ile ilgili sahip oldukları görüşleri açığa çıkarmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon’da çalışmakta olan 10 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat soruları kullanılmıştır. Müla-kat verilerinin analizinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucun-da; öğretmenlerin kılavuz kitabı dil anlatım, etkinlik ve ek etkinliklere yer verme yönünden beğendikleri, ölçme ve değerlendirme yönünden ise çeşitli açılardan eleş-tirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kılavuz kitaplarda ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve öğretmenlere hizmet içi eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiği öneri olarak sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Bakar, E. Keleş, Ö., Koçakoğlu, M. (2009), Öğretmenlerin MEB 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi kitap setleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 41-50.
Çepni, S., (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Üçüncü Baskı, Trabzon.
Cohen, L., Manion, L. (1994). Research Methods In Education, Fourth Edition, Rut-ledge, Newyork.
Demirbaş, M (2008). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının belirli de-ğişkenler bakımından incelenmesi, D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Der-gisi, 11, 53-68.
Denscombe, M. (1998). The Good Research Guide for Small-Scale Social Research Projects, Open University Press, Buckingham.
Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu (EPÖAPK) (2005). İlköğre-tim 1–5. Sınıflar Öğretim Programlarını Değerlendirme Toplantısı (Eskişe-hir) Sonuç Bildirisi
Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Anı Yayıncılık, Ankara.
Ercan, F., Altun, S.A., (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eğitimde Yansımalar: VII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Bildiriler Kita-bı, 311-319.
Erdemir, Z. A., (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme değerlen-dirme tekniklerini etkin kullanabilme yeterliklerinin araştırılması (Kahra-manmaraş Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
Erdoğan, T. (2007). İlköğretim 3. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabı ve öğ-renci çalışma kitabının yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(8), 163-172.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-1 Yıl: 2011
36
Gömleksiz, M. N., (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 339-384.
Gömleksiz, M., Yaşar, Ş., Sağlam, M., Hakan, A., Sözer, E., Gözütok, D., Saylan, N., Battal, N., Yıldıran, G., Kaya, Z., Ulusoy, A., Aksu, M., Yıldırım, A. (2005). İlköğretim 1-5. sınıflar öğretim programlarını değerlendirme toplan-tısı (Eskişehir) sonuç bildirisi İlköğretim On-line, 5(1), 1-8.
Gözütok, D., Akgün, Ö. E., Karacaoğlu, C., (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına Öğretmenlerin Hazırlanması. Eğitimde Yansımalar: VIII Ye-ni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 17-40.
Gücüm, B., Atmaca, S. (2007). İlköğretim II. Kademe Fen ve Teknoloji Ders Kitapla-rı Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacet-tepe Üniversitesi, Ankara.
Kaptan, F., (2005). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarıyla İlgili Değerlen-dirme. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlen-dirme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 283-298.
Kılıç, M., (2005). Öğretmenin Rolü ve Görevlerine İlişkin Görüşlerin Yeni İlköğre-tim Programı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Eğitimde Yansımalar: VIII, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Bildiriler Kita-bı, 41-50.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. MEB, Ankara.
Stake, R. E. (1995). The Art Of Case study Research, Thousand Oaks,CA: Sage.
Şekel, S., (2007). Yeni Fen ve Teknoloji öğretim programının öğretmen görüşleri ışığında değerlendirilmesi; (Gümüşhane İli Örneği) , Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Şenel, T. (2008). Fen ve Teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme ve değerlendir-me tekniklerine yönelik bir hizmet içi eğitim programının etkililiğinin araş-tırılması, Yüksek lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S., Çepni, S., (2008). Fen ve teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir hizmet içi eğitim programından yansımalar: Trabzon örneği, Necatibey Eğitim Fakültesi Der-gisi, 2(2), 1-22.
Wellington, J. (2000). Educational Research, Contemporary Issues and Practical Approaches. Continuum, London.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-1 Yıl: 2011
37
Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkkan, B., Yıldız, N., Girmen, P. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazır bulunuş-luk Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği), Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değer-lendirme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 51-63.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com