Buradasınız

Hastanelerde Halkla İlişkiler: İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı-İşlev ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
With many changes and improvement in administration perceptiveness, today, public relations become one the most important management technique in hospitals. Focusing on communication which constitutes the fundamental of public relations very important for hospital management. In this matter PR professionals/departments take on important responsibilities to hospitals attain their aims. PR impacts the target groups about the hospital is reliable, respected, considering society’s health, and also provide two-way and stabilized relationships with the environment in hospitals’ management function’s every phase. In that study firstly, attemt to evaluate PR play strategical role on hospital’s achievements. In the practical part of that study private hospitals’ that public relations department’s constitution, functions and activities are examined in Izmir.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde yönetim anlayışındaki değişim ve gelişmelerle halkla ilişkiler, hastanelerde en önemli işletme işlevlerinden biri haline gelmiştir. Halkla ilişkilerin temelini oluşturan iletişim odaklılık, günümüzde hastane yönetimlerinde de çok önemli bir dinamik olmaktadır. Bu bağlamda halkla ilişkiler uygulayıcıları/birimleri hastanelerin amaçlarına ulaşmasında önemli roller üstlenmektedir. Hastane yönetiminin tüm fonksiyonlarında çevreyle olan çift yönlü ve dengeli iletişim akışı halkla ilişkiler birimleri tarafından sağlanmakta, halkla ilişkiler çabaları ile hedef kitleye hastanelerin güvenilir, kaliteli hizmet veren ve toplum sağlığını düşünen bir kurum olduğu anlatılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle halkla ilişkilerin hastane yönetimindeki stratejik rolü ortaya konmaya çalışılmış, uygulama kısmında ise İzmir ilinde faaliyet gösteren beş özel hastanenin halkla ilişkiler birimlerinin yapı, işlev ve uygulamalarına yönelik bir araştırma gerçekleştirilerek, uygulamaların teorik ve pratik dengesi tartışılmıştır.
31-46

REFERENCES

References: 

Acuner, Ahmet; Yalçın, Türkan; Karagöz, Sevgül; Önder, Ömer (2005), “Bazı Yönleri İle Halkla
İlişkiler Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri Örneği”,
http://www.sabem.saglik.gov.tr/kaynaklar/86_1halkla_iliskiler_degerlendi..., (Erişim:
01.10.2006).
Bateman, Carroll (1998), Halkla İlişkiler Araştırmaları, Çev: İbrahim Çamlı, Altın Kitap, Sayı:3,
İstanbul: Rota.
Erdoğan, İrfan (2006), Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: Erk.
Esatoğlu, Ezel; Büyükkayıkçı, Hüseyin; Köksal, Aysel (2005), “Sosyal Sigortalar Kurumu
Hastanelerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar”, http:// www.
sabem.saglik.gov.tr/ kaynaklar/307v_%20hastane yonetimi_sempozyum kitabi43. pdf (Erişim:
08.10.2006)
Guide To News Media Relations For Colorado Hospitals, Physicians and the Media, April 14 /
2003, 2.
Gümüş, Önder (2005), Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Hastane Yöneticilerinin Yaklaşımları,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
McGlynn, Elizabeth A. (May/June 1997), “Six Chalenges in Measuring the Quality of Health Care”,
Health Affairs, s.7
Özgen, H. (1995), “Türkiye’deki Uygulamalar Çağdaş Hastane Yönetimi Anlayışı” Ed. Hikmet
Seçim, Hastane İşletmeciliği(Seçme Yazılar), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 73- 76.
Parasuraman, A., Valarie Zeıthaml, Leonard L. Berry, “A Conceptual Model of Service Quality and
its Implications for Future Research Journal of Marketing, Vol.49, Fall, 1985, s.s. 41-50.
Parasuraman, A., Valarie Zeıthaml, Leonard L. Berry, “Delivering Service Quality: Balancing
Customer Perception and Expectations”, New York, The Free Press, 1990.
Peltekoğlu Balta, Filiz (1998), Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul, Beta Yayıncılık.
Seçim, Hikmet (1991), Hastane Yönetim ve Organizasyonu, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.
Sjöberg, Göran (1998), Mesleki Uygulama İçin Bir Halkla İlişkiler Eğitim Modeli, Çev: Nur Nirven,
İstanbul: Rota Yayınları.
Tengilimoğlu, Dilaver (2001), “Hastane Seçimine Etkili Olan Faktörler: Bir Alan Uygulaması”, G.Ü.
İ.İ.B.F. Dergisi, 1/2001, s.s.85- 98

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com