Buradasınız

Değer-Fiyat Ayrımı Ve İşletme Değeri: Kuramsal Bir Bakış

Value-Price Differentiation and Corporate Value: A Theoretical View

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Value and price concepts have always been discussed in economics. Understanding value and price concepts and when they dissociate or converge is very important for corporate valuation which is critical for a free market system. The concepts have been defined by many economists from different views. Understanding those different views are important to understand and execute true valuation. Though the corporate value is a function of future cash flows in economic terms, there are some different definitions for different aims or as supplementary. Corporate value definitions can be classified basically as liquidation, book, and going concern value. Comprehension of valuation is critically important for developing economies that need capital inflows much.
Abstract (Original Language): 
Deger ve fiyat kavramlari ekonomi literatürünün siklikla tartisilan konularindan olagelmistir. Fiyatin ve degerin ne oldugu, ne zaman ayristiklari ve ne zaman benzestiklerinin anlasilmasi, serbest piyasa ekonomisinde büyük önem arzeden isletme degerlemesinin dogru yapilmasi açisindan önem tasimaktadir. Deger ve fiyat kavramlari farkli ekonomistlerce farkli açilardan tanimlanmistir. Isletme degerinin anlasilmasi ve dogru hesaplanmasi bakimindan bu farkli yaklasimlarin anlasilmasi önemlidir. Ekonomik anlamda isletme degeri gelecekteki nakit akislarinin fonksiyonu olmakla birlikte, farkli amaçlarla ya da destekleyici nitelikte farkli isletme degeri tanimlari yapilmaktadir. Temel olarak isletme degeri, tasfiye degeri, defter degeri ve isleyen tesebbüs degeri olarak siniflandirilmaktadir. Degerleme konusunun kuramsal olarak iyi anlasilmasi ve uygulanmasi, yogun sermaye ihtiyacindaki gelisen ekonomiler için büyük önem tasimaktadir.

REFERENCES

References: 

Aydın, Nurhan (1989) “İşletme Birleşmelerinde İşletme Değerinin Belirlenmesi” Anadolu
Üniversitesi Afyon İ.İ.B.F. 15. Kuruluş Yılı Armağanı, 129-150.
Blackman, Irving L., (1992), Valuing Your Privately Held Business, ABD: McGraw-Hill, 1992).
Brealey, Richard A., Stewart C. Myers ve Alan J. Marcus (1997), İşletme Finansının Temelleri,
(Çevirenler: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı), İstanbul: Literatür Yayınevi
Davis, Chris (2003) Theories of Value,
www.idlex.freeserve.co.uk/idle/evolution/human/economic/value.html, (Erişim: 22.01.2003)
Encyclopedia of Banking and Finance (1962), ABD: The Bankers Publishing Co.
Hançerlioğlu, Orhan (1973), Ekonomi Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi
Kazgan, Gülten (2000), İktisadi Düşünce veya Politik İktisatın Evrimi, İstanbul: Remzi Kitabevi
Pereiro, Luis E.(2002), Valuation of Companies in Emerging Markets, ABD: John Wiley & Sons
Pricer, Robert W. ve Alec C.Johnson (1997), “The Accuracy of Valuation Methods in Predicting
The Selling Price of Small Firms” Journal of Small Business Management, 35(4), 24-36
Sarıkamış, Cevat (2000) “Pay Senedinin Pazar Fiyatı ile Gerçek Değeri Arasındaki İlişki ve İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 6, 6-8
Taylor, Kit Sims, (1996) Human Society and Global Economy, http://distanceed.
bcc.ctc.edu/econ100/ksttext/Value/value.htm, (Erişim: 20.01.2008).
Yazıcı, Kuddusi (1997) Özelleştirmede Değerleme Yöntemleri ve Değerleme Kriterleri, Ankara:
DPT
Valuation Methods, www.aqp.com/valuation/methods.htm , (Erişim: 13.2.2008)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com