Buradasınız

Örgütsel Bağlılık ve Ekstra Rol Davranışı Arasın-daki İlişkiler: İmalat Sektöründe Bir Araştırma

The Relationships of Organizational Commitment and Extra Role Behaviors: A Study on Manufacturing Sector

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to define the institutional devotion and role behaviors among the employees of OTOKAR company operating in Sakarya, taking account to their personal characteristics. Research was conducted by using a questionnaire made up of three sections in order to collect data. The first section is an introductory information form to determine their personal characteristics and in the second section a scale of commitment to institution consisted of 15 items developed by Porter et al (1973) to determine the extent of devotion to institution is used. In the final section of survey a scale consisted of 8 statements related to defined(4 questions) and undefined (4 questions) role behaviors, developed by Smith et al (1983) in order to measure role behaviors is used. It was observed that there is a direct relation between working, institutional devotion and extra role behaviors based on the assumption of parallel increase of the voluntary role behaviors with the increasing institutional devotion. Under the light of data obtained from research the assumption made above was approved and it is determined that the institutional devotion has positive effect on defined and undefined role behaviors.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Sakarya’da faaliyet gösteren OTOKAR firmasında çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ve rol davranışları arasındaki ilişkileri demografik özellikleri bakımından incelemektir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümü, ankete katılanların bireysel özelliklerini tespit etmek için tanıtıcı bilgi formundan, ikinci bölümü çalışanların kuruma bağlılık düzeylerini ölçen Porter ve arkadaşları (1973) tarafından geliştirilen 15 maddelik örgütsel bağlılık ölçeğinden oluşmaktadır. Anket formunun üçüncü bölümünde ise, çalışanların tanımlanmış (4 soru) ve tanımlanmamış (4 soru) rol davranışlarını belirlemek için Smith ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen 8 maddelik ekstra rol davranışı ölçeği kullanılmıştır. Çalışma, örgütsel bağlılık ile ekstra rol davranışları arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu ve örgütsel bağlılığın artmasına paralel olarak çalışanların fazladan rol davranışlarına gönüllü katılımlarının artacağı varsayımı üzerine kurulmuştur. Analiz sonuçlarından varsayımın doğrulandığı ve kurumsal bağlılığın, tanımlanmış ve tanımlanmamış rol davranışı göstermeyi olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır.
236-250

REFERENCES

References: 

Aktan C. C. ve Tutar. H. (2006), “Organizasyonlarda Kurallar ve Kurumlar: Kurumsal
Kültür” içinde: C. C. Aktan, Kurumsal Kültür, Ankara: SPK Yayını.
Baysal C. A, ve M. Paksoy (1999), “Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde
Meyer‐Allen Modeli”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 28(1), 7‐15.
Boshoff, C. ve G. Mels (1995), “A Causal Model to Evaluate the Relationships
Among Supervision, Role Stres, Organizational Commitment and Internal Service
Quality”, European Journal of Marketing, 29(2), 23‐42.
Dunham, R.B., Grube, J.A., Castaneda, M.B.(1994), “Organizational Commitment:
The Utility of an Integrative Definition”, Journal of Applied Psychology, 79(3), 370‐
380.
Fiol, Marlene, (1991), “Managing Culture as a Competitive Resource: An Identity‐
Based View of Sustainable Competitive Advantage”, Journal of Management,
17(1), 191‐211.
İşbaşı Ö. J. (2000). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı; Farklı Ölçeklerin Uygulanabilirliğine
İlişkin Bir Çalışma”, Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi Bildirileri, 25‐27 Mayıs, Nevşehir, 359‐370.
Kwon, W. G., ve D.W. Banks (2004), “Factors Related to the Organizational and
Professional Commitment of Internal Auditors”, Managerial Auditing Journal, 19
(5), 606‐622.
Lok, P. ve J. Crawford, (2004), “The Effect of Organizational Cultura and
Leadership Style on Job Satisfaction and Organizational Commitment. A Cross‐
National Comparison”, Journal Of Management Development, 23 (4), 321‐338.
Luthans, F. (1994), Organizational Behavior, Newyork: McGraw‐Hill.
Marchiori, D. ve A. Henkin (2004), “Organizational Commitment of Health
Profession Faculty: Dimensions, Correlates and Conditions”, Medical Teacher,
26(4), 353‐358.
Mathieu, J. E., ve D. M. Zajac (1990), “A Review and Meta‐Analiysis of the
Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment”,
Psychological Bulletin, 108(2), 171‐194.
Mellor, S., J. Barnes‐Farrel ve J. M. Stanton (1999), “Unions as Justice‐Promoting
Organizations: The Interactive Effect of Ethnicity, Gender, and Perceived Union
Effectiveness.” Sex Roles: A Journal of Research, 40(33), 331‐346.
Meyer, J. P. ve N. J. Allen (1997), Commitment in the Workplace: Theory Research
and Application, London: Sage Publications.
EKİM 2010 249
Morgan, C. T. ve A. K. Richard (1980), Introduction to Psychology, New York:
McGraw‐Hill.
Mowday, R. T., L. W. Porter ve R.M. Streers, (1982), Employee‐Organization
Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnovers, New York:
Academic Press.
Mowday, R. T., R. M. Steers ve L. W. Porter (1979), “The Measurement of
Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 14: 224‐247.
Obeng, K. ve I. Ugboro, (2003), “Organizational Commitment Among Public Transit
Employees: An Assessment Study”, Journal of The Transportation Research Forum,
57(2), 83‐98.
Özmen, T.Ö, Y. Arbak ve Ö. Saatçioğlu (1997), “Örgütsel Bağlılığın Neden ve Sonuçlarına
İlişkin Bir Model Analizi”, 3. Verimlilik Kongresi Bildirileri, 14‐16 Mayıs, Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları, 599, Ankara, 490‐503.
Porter, L., R. Steers, R. Mowday ve P. Boulian (1973), “Organizational
Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychıatric Technicians”,
Journal of Applied Psychology, 59(5), 603‐609.
Reichers, A. E. (1985), “A Review and Reconceptualization of Organizational
Commitment”, Academy of Management Review, 10(3), 465‐476.
Robbins, S. (1998), Organizational Behaviour (8. Ed.), New Jersey: Prentice Hall
International Inc.
Shalley, C., L. Gilson ve T. Blum (2000), “Matching Creativity Requuırements and
the Work Environment: Effects on Satisfaction and Intentions to Leave”, Academy
of Management Journal, 43(2), 215‐223.
Sheldon, M. E. (1971), “Investments and İnvolvement as Mechanisms Producing
Commitment to Organization” Administrative Science Querterly, 16: 142‐150.
Smith, C. A., D.W. Organ ve J. P. Near (1983) “Organizational Citizenship Behavior:
It’s Nature and Antecedents”, Journal of Applied Psychology, 68: 655–663.
Tutar, H. (2007), “Erzurumda Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelin
İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, Süleyman
Demirel Ün. İ.İ.B.F., 12(3), 97‐120.
Türköz Y., (2000), “İşe ve Kuruma Yönelik Tutum Hangi Boyutlarda Ölçülmektedir?”,
Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 4(1), 4‐6.
Wiener, Y. (1982), “Commitment in Organizations: A Normative View”, Academy
of Management Review, 7(3), 418‐428.
ESKİŞEHİR 250 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
Yiğitoğlu, V. (2001), “Eğitim, Geliştirme ve Değerleme, Sosyalizasyon Süreci”,
http://www.geocities.com/vedat5_2000/insankaynaklari8.html,
(Erişim: 11.09.2008).
Yüksel, İ., M. Kurt ve H. Önder (1998), “İş Güçlüğünün İş Doyumu, İş Gerilimine
Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Stepwise Regresyon Analizi ile Belirlenmesi”, Verimlilik
Dergisi, MPM Yayını, 4: 43‐53.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com