Buradasınız

Çevre Finansmanı Kapsamında Emisyon Ticareti ve Karbon Piyasasının Türkiye’ye Yansımaları

Environmental Finance and Carbon Markets Coverage of the Emissions Trading Reflections to Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
“Global heating and climate change”, which is leading environmental problem threading the world, became an undeniable fact of human being. Climate change, where its devastation already reaches to a high level and poses serious threat, occurs because of anthropogenic increases greenhouse gas and their concentration levels.In Turkey, the struggle with greenhouse gas emissions has recently started and the policy of climate has not been exactly defined yet. Although, there are many works on this subject, yet it is not satisfying for the control of greenhouse gas emissions. In this study, climate change is causing increases in greenhouse gas emissions under the control of the most effective solution, with the market mechanism to be sustained attention, emission permit trading can be done, carbon markets, renewable energy incentives, such as the vehicle is pointed to. An extensive literature study also can be made, global warming causes, sources and studies conducted on this subject have been evaluated in the international arena. Finally, the Kyoto Protocol ‘to be signed by Turkey in the event of nudes will assume responsibilities and its effects on Turkey of the Emissions Trading investigated. Turkey’s both national and international level for the solution of the problem as a need to perform work that has been tried to give advice about.
Abstract (Original Language): 
Dünyayı tehdit eden çevre sorunlarının başında gelen “küresel ısınma ve iklim değişikli- ği”, insanlığın artık inkâr edilemez bir gerçeği olmuştur. Önemli boyutlara ulaşan ve ciddi anlamda tehditler oluşturmaya başlayan iklim değişikliği, insan faaliyetleri nedeniyle sera gazı emisyon miktarının artması ve doğal sera gazlarının konsantrasyonunun değişmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de sera gazı emisyonları ile mücadeleye son yıllarda başlanmış ve henüz iklim politikaları tam olarak belirlenememiştir. Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar olmakla beraber, sera gazı emisyonlarının kontrolü için yeterli değildir. Bu çalışmada, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarındaki artışın kontrolünde en etkili çözümün, piyasa mekanizmaları ile sağlanabileceğine dikkat çekilmekte, ticareti yapılabilir emisyon permileri ve karbon piyasaları gibi araçlara işaret edilmektedir. Çalışmada ayrıca geniş bir literatür taraması yapılarak, global ısınmanın nedenleri, kaynaklar ve bu konuda uluslararası arenada yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Son olarak Kyoto Protokolü’ nün Türkiye tarafından imzalanması durumunda üstleneceği yükümlülükler ve Emisyon Ticareti’nin Türkiye üzerine etkileri incelenmiştir. Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sorunun çözümüne yönelik olarak gerçekleştirmesi gereken çalışmalar hakkında öneriler verilmeye çalışılmıştır.